Министарство одбране Републике Србије
 
01.03.2022.

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено времеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Управа за односе са јавношћу
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време у:
 
Уметнички ансамбл Министарства одбране Републике Србије Станислав Бинички
 
 1. музичар – труба 1, ВЕС ФМ247, 1 извршилац;
 2. музичар – контрабас вођа деонице, ВЕС ФМ334, 1 извршилац;
 3. руководилац оркестра – музичар, ВЕС ФМ004, 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати цивилна лица на служби у Војсци Србије, војни службеници и намештеници и државни службеници и намештеници запослени у Министарству одбране, који испуњавају следеће услове:
 
a) Општи услови:
 • да је кандидат пунолетан;
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
 • да има стечено високо образовање – завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да није старији од 45 година;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
б) Посебни услови:
 • да је цивилно лице запослено у Министарству одбране или Војсци Србије;
 • да током службе није негативно оцењиван и да има просек службених оцена најмање „истиче се”;
 • да има препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
 
 
За формацијско место под редним бројем 1:
 • завршене основне академске студије у трајању од четири године из области музичке уметности, дувачки одсек, смер труба.
 
 
 
За формацијско место под редним бројем 2:
 • завршене основне академске студије у трајању до четири године из области музичке уметности, гудачки одсек, смер контрабас.
 
За формацијско место под редним бројем 3:
 • завршене основне академске студије у трајању од четири године из области музичке уметности.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидат подноси јединицама – установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
 • оверену копије дипломе о завршеном високом образовању;
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди јединице у којој се налазе на служби).
 
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
 • уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • потврду надлежног старешине да ли је негативно оцењиван и просек службених оцена у току службе;
 • препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
 • оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС.
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом достављају се Уметничком амнсамблу Министарства одбране „Станислав Бинички” Управе за односе са јавношћу, Браће Југовића број 19, појединачно у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију по интерном конкурсу”.
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији оверену код јавног бележника – нотара, биће одбачене решењем.
 
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере-процене.
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којима ће их информисати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1. просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
 2. провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3. психолошка процена кандидата – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 4. разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијскох места официра.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs или на тел. локал 32-231 и 32-386.