Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.03.2022.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vremeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
Uprava za odnose sa javnošću
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme u:
 
Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Republike Srbije Stanislav Binički
 
 1. muzičar – truba 1, VES FM247, 1 izvršilac;
 2. muzičar – kontrabas vođa deonice, VES FM334, 1 izvršilac;
 3. rukovodilac orkestra – muzičar, VES FM004, 1 izvršilac.
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati civilna lica na službi u Vojsci Srbije, vojni službenici i nameštenici i državni službenici i nameštenici zaposleni u Ministarstvu odbrane, koji ispunjavaju sledeće uslove:
 
a) Opšti uslovi:
 • da je kandidat punoletan;
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
 • da ima stečeno visoko obrazovanje – završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine;
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nije stariji od 45 godina;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
b) Posebni uslovi:
 • da je civilno lice zaposleno u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije;
 • da tokom službe nije negativno ocenjivan i da ima prosek službenih ocena najmanje „ističe se”;
 • da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona – diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca.
 
 
Za formacijsko mesto pod rednim brojem 1:
 • završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz oblasti muzičke umetnosti, duvački odsek, smer truba.
 
 
 
Za formacijsko mesto pod rednim brojem 2:
 • završene osnovne akademske studije u trajanju do četiri godine iz oblasti muzičke umetnosti, gudački odsek, smer kontrabas.
 
Za formacijsko mesto pod rednim brojem 3:
 • završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz oblasti muzičke umetnosti.
 
NAČIN KONKURISANjA:
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i naglašeno formacijsko mesto na koje konkuriše, kandidat podnosi jedinicama – ustanovama u kojima se nalaze na službi. Uz prijavu kandidat prilaže sledeća dokumenta:
 • overenu kopije diplome o završenom visokom obrazovanju;
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
 • popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (tražiti u komandi jedinice u kojoj se nalaze na službi).
 
Komande jedinica – ustanova, uz prijavu kandidata, pribavljaju i prilažu sledeća dokumenta:
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
 • potvrdu nadležnog starešine da li je negativno ocenjivan i prosek službenih ocena u toku službe;
 • preporuku starešine na položaju komandanta bataljona – diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 • overeni obrazac KOLP iz programskog paketa KaIS.
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica – ustanova službenom poštom dostavljaju se Umetničkom amnsamblu Ministarstva odbrane „Stanislav Binički” Uprave za odnose sa javnošću, Braće Jugovića broj 19, pojedinačno u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkursnu komisiju po internom konkursu”.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenu kod javnog beležnika – notara, biće odbačene rešenjem.
 
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, među kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na testiranje psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere-procene.
 
Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu), prema rasporedu koji će izraditi i o kojima će ih informisati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 1. prosek ocena na osnovnim studijama – do 50 bodova (proizvod ocene i broja 5);
 2. provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 3. psihološka procena kandidata – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 4. razgovor – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti kandidati sa sobom obavezno nose i ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova, radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskoh mesta oficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs ili na tel. lokal 32-231 i 32-386.