Министарство одбране Републике Србије
 
15.02.2022.

Конкурс за упис у Војну академијуМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
р  а  с  п  и  с  у  ј  е
К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства у Војну академију Универзитета одбране у Београду
 
У школској 2022/2023. години примају се кандидати из грађанства за кадете:
ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ, укупно 100 кадета на студијске програме:
 1. Основне академске студије Копнена војска;
 2. Основне академске студије Технолошко инжењерство материјала и заштите;
 3. Основне академске студије Војноелектронско инжењерство;
 4. Основне академске студије Војномашинско инжењерство;
 5. Основне академске студије Војно ваздухопловство;
 6. Основне академске студије Војносаобраћајно инжењерство;
 7. Основне академске студије Економија одбране.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.
ОПШТИ УСЛОВИ:
 • да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
 • да су остварили најмање добар успех током свих година школовања, као и на полугодишту завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току);
 • да имају минимално врлодобру просечну оцену из владања током школовања;
 • да имају решење надлежног министарства о нострификацији средњошколске исправе стечене у иностранству (за кандидате који су средње образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму);
 • да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 • да су рођени 2001. године, или касније;
 • да су завршили четворогодишњу средњу школу или
 • да похађају IV разред средње школе.
Кандидати за кадете студијских програма Војноелектронско инжењерство, Војномашинско инжењерство, Технолошко инжењерство материјала и заштите и Војносаобраћајно инжењерство морају да испуне услов да су завршили четворогодишњу средњу школу техничке струке или гимназију, односно да похађају IV разред средње школе техничке струке или гимназије.
Кандидати за кадете студијског програма Војно ваздухопловство морају да испуне и допунске услове прописане посебним програмом медицинско-здравствене и психолошке процене кандидата за тај студијски програм, као и да успешно савладају селективне обуке (падобранска обука и селективна летачка обука).
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву за упис и осталу документацију Војној академији лично или путем препоручене поште на адресу ул. Вељка Лукића Курјака 33, 11000 Београд у периоду од 15. фебруара до 31. марта 2022. године. Образац пријаве за упис са упутством о попуњавању и списком докумената које прилажу уз пријаву може се преузети на интернет страници Војне академије http://www.va.mod.gov.rs. Кандидати су у обавези да се јаве територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка где преузимају образац упитника за безбедносну проверу који након попуњавања враћају територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија образац за безбедносну проверу преузимају од територијалног органа Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.
Кандидат уз пријаву прилаже:
 • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
 • оверене фотокопије сведочанства свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно сведочанства завршених разреда и оверен препис (оверену копију) оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току).
Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају код јавног бележника.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Приликом доласка на селекцију у Војну академију кандидат мора имати документ за личну идентификацију (лична карта, пасош) и извод из свог здравственог картона који издаје изабрани лекар, а којим се потврђује да кандидат не болује од болести које су од значаја за војну професију.
СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА
Селекција кандидата за Војну академију реализује се у два дела.
Први део селекције реализује се у Војној академији у трајању од једног дана. Кандидати полажу пријемни испит, који обухвата проверу знања из математике и проверу физичких способности. Провери физичких способности приступају само они кандидати који су остварили минимални и виши број бодова на провери знања из математике.
Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из математике на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије не полажу пријемни испит из математике, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења приликом достављања остале документације.
Приликом доласка на први део селекције – пријемни испит, кандидати су обавезни да донесу потврду од изабраног лекара (не старију од десет дана) да су здравствено способни за проверу физичких способности и потребну спортску опрему.
Други део селекције обухвата психолошку и медицинско-здравствену процену на коју се позивају кандидати почевши од најбоље рангираног након првог дела селекције па све до попуне потребног броја кандидата.
Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.
Кандидат који је удаљен са провере знања из математике или са провере физичких способности губи право да настави селекцију и буде рангиран.
Кандидати који имају негативну медицинско-здравствену и психолошку процену и код којих постоји безбедносни ризик за пријем на школовање у Војну академију неће бити рангирани.
Кандидати који не заврше лекарске прегледе до 16. јуна 2022. године неће бити рангирани.
Трошкове превоза у процесу селекције сносе кандидати који конкуришу у војне школе.
O терминима за селекцију по датуму, месту и времену и осталим битним информацијама у вези са процесом селекције кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Војне академије.
 
МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Утврђивање ранг-листе пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
 • успех из средње школе, максималан број бодова је 40;
 • провера знања из математике, максималан број бодова је 45;
 • провера физичких способности, максималан број бодова је 15.
Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова. Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, до броја кандидата предвиђених конкурсом. У случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у средњој школи.
Војна академија ће на својој интернет страници објавити прелиминарну листу кандидата који испуњавају услове да наставе процес селекције са резултатима, најкасније 48 часова од завршетка првог дела селекције.
Коначна ранг-листа објављује се на интернет страници Војне академије након реализованог процеса селекције и извршених безбедносних провера кандидата.
НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети примедбу на коначну ранг-листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања.
Кандидат примедбу подноси Војној академији.
ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА
Школовање у Војној академији има структуру основних академских студија првог степена у трајању од четири године, што подразумева 240 ЕСПБ бодова. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање дипломираног официра, дипломираног инжењера технологије, дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства, дипломираног инжењера машинства, дипломираног инжењера саобраћаја и дипломираног економисте, зависно од студијског програма који заврше.
За време школовања кадети Војне академије имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања кадети станују у интернату, током школовања им се исплаћују новчана примања и путни трошкови у складу са законском регулативом, а све трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобне обавезе.
Након успешно завршеног школовања у Војној академији примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника одговарајућег рода – службе.
У случају прекида школовања због слабог успеха, прекида школовања на лични захтев и неиспуњења обавеза регулисаних уговором о школовању, лица на школовању су у обавези да надокнаде трошкове школовања.
Конкурс је отворен oд 15. фебруара до 31. марта 2022. године.
Листа изабраних кандидата биће објављена на сајту Војне академије 17. јуна 2022. године, а обавештење ће бити прослеђено и регионалним центрима Министарства одбране.
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Одсеку за питања кадета и студената Војне академије путем електронске поште stud.sluzba@va.mod.gov.rs, на телефоне: 011/3603-344 и 011/3603-341 или на интернет страници http://www.va.mod.gov.rs.