Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.02.2022.

Konkurs za upis u Vojnu akademijuMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE
r  a  s  p  i  s  u  j  e
K O N K U R S
za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju Univerziteta odbrane u Beogradu
 
U školskoj 2022/2023. godini primaju se kandidati iz građanstva za kadete:
VOJNE AKADEMIJE, ukupno 100 kadeta na studijske programe:
 1. Osnovne akademske studije Kopnena vojska;
 2. Osnovne akademske studije Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite;
 3. Osnovne akademske studije Vojnoelektronsko inženjerstvo;
 4. Osnovne akademske studije Vojnomašinsko inženjerstvo;
 5. Osnovne akademske studije Vojno vazduhoplovstvo;
 6. Osnovne akademske studije Vojnosaobraćajno inženjerstvo;
 7. Osnovne akademske studije Ekonomija odbrane.
 
USLOVI KONKURSA
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.
OPŠTI USLOVI:
 • da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 • da su ostvarili najmanje dobar uspeh tokom svih godina školovanja, kao i na polugodištu završnog razreda (za kandidate čije je školovanje u toku);
 • da imaju minimalno vrlodobru prosečnu ocenu iz vladanja tokom školovanja;
 • da imaju rešenje nadležnog ministarstva o nostrifikaciji srednjoškolske isprave stečene u inostranstvu (za kandidate koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu ili pohađali školovanje po inostranom nastavnom planu i programu);
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera.
POSEBNI USLOVI:
 • da su rođeni 2001. godine, ili kasnije;
 • da su završili četvorogodišnju srednju školu ili
 • da pohađaju IV razred srednje škole.
Kandidati za kadete studijskih programa Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite i Vojnosaobraćajno inženjerstvo moraju da ispune uslov da su završili četvorogodišnju srednju školu tehničke struke ili gimnaziju, odnosno da pohađaju IV razred srednje škole tehničke struke ili gimnazije.
Kandidati za kadete studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program, kao i da uspešno savladaju selektivne obuke (padobranska obuka i selektivna letačka obuka).
 
NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Kandidati podnose prijavu za upis i ostalu dokumentaciju Vojnoj akademiji lično ili putem preporučene pošte na adresu ul. Veljka Lukića Kurjaka 33, 11000 Beograd u periodu od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Obrazac prijave za upis sa uputstvom o popunjavanju i spiskom dokumenata koje prilažu uz prijavu može se preuzeti na internet stranici Vojne akademije http://www.va.mod.gov.rs. Kandidati su u obavezi da se jave teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka gde preuzimaju obrazac upitnika za bezbednosnu proveru koji nakon popunjavanja vraćaju teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija obrazac za bezbednosnu proveru preuzimaju od teritorijalnog organa Regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta.
Kandidat uz prijavu prilaže:
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • potvrde nadležnog suda i Ministarstva unutrašnjih poslova (ne starije od šest meseci) da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;
 • overene fotokopije svedočanstva svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno svedočanstva završenih razreda i overen prepis (overenu kopiju) ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate kojima je školovanje u toku).
Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidati overavaju kod javnog beležnika.
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Prilikom dolaska na selekciju u Vojnu akademiju kandidat mora imati dokument za ličnu identifikaciju (lična karta, pasoš) i izvod iz svog zdravstvenog kartona koji izdaje izabrani lekar, a kojim se potvrđuje da kandidat ne boluje od bolesti koje su od značaja za vojnu profesiju.
SELEKCIJA KANDIDATA
Selekcija kandidata za Vojnu akademiju realizuje se u dva dela.
Prvi deo selekcije realizuje se u Vojnoj akademiji u trajanju od jednog dana. Kandidati polažu prijemni ispit, koji obuhvata proveru znanja iz matematike i proveru fizičkih sposobnosti. Proveri fizičkih sposobnosti pristupaju samo oni kandidati koji su ostvarili minimalni i viši broj bodova na proveri znanja iz matematike.
Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz matematike na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ne polažu prijemni ispit iz matematike, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja prilikom dostavljanja ostale dokumentacije.
Prilikom dolaska na prvi deo selekcije – prijemni ispit, kandidati su obavezni da donesu potvrdu od izabranog lekara (ne stariju od deset dana) da su zdravstveno sposobni za proveru fizičkih sposobnosti i potrebnu sportsku opremu.
Drugi deo selekcije obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu na koju se pozivaju kandidati počevši od najbolje rangiranog nakon prvog dela selekcije pa sve do popune potrebnog broja kandidata.
Tokom procesa selekcije vrši se i bezbednosna provera kandidata.
Kandidat koji je udaljen sa provere znanja iz matematike ili sa provere fizičkih sposobnosti gubi pravo da nastavi selekciju i bude rangiran.
Kandidati koji imaju negativnu medicinsko-zdravstvenu i psihološku procenu i kod kojih postoji bezbednosni rizik za prijem na školovanje u Vojnu akademiju neće biti rangirani.
Kandidati koji ne završe lekarske preglede do 16. juna 2022. godine neće biti rangirani.
Troškove prevoza u procesu selekcije snose kandidati koji konkurišu u vojne škole.
O terminima za selekciju po datumu, mestu i vremenu i ostalim bitnim informacijama u vezi sa procesom selekcije kandidati će biti obavešteni preko internet stranice Vojne akademije.
 
MERILA ZA RANGIRANjE KANDIDATA
Utvrđivanje rang-liste prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:
 • uspeh iz srednje škole, maksimalan broj bodova je 40;
 • provera znanja iz matematike, maksimalan broj bodova je 45;
 • provera fizičkih sposobnosti, maksimalan broj bodova je 15.
Ukupan maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100 bodova. Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, do broja kandidata predviđenih konkursom. U slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat čiji je roditelj poginuli ili ranjeni pripadnik Vojske Srbije, zatim kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike, a na kraju kandidat koji ima više bodova po osnovu postignutog opšteg uspeha u srednjoj školi.
Vojna akademija će na svojoj internet stranici objaviti preliminarnu listu kandidata koji ispunjavaju uslove da nastave proces selekcije sa rezultatima, najkasnije 48 časova od završetka prvog dela selekcije.
Konačna rang-lista objavljuje se na internet stranici Vojne akademije nakon realizovanog procesa selekcije i izvršenih bezbednosnih provera kandidata.
NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIMEDBI NA UTVRĐENI REDOSLED
Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena, može podneti primedbu na konačnu rang-listu kandidata u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Kandidat primedbu podnosi Vojnoj akademiji.
ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA
Školovanje u Vojnoj akademiji ima strukturu osnovnih akademskih studija prvog stepena u trajanju od četiri godine, što podrazumeva 240 ESPB bodova. Posle završetka školovanja kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje diplomiranog oficira, diplomiranog inženjera tehnologije, diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva, diplomiranog inženjera mašinstva, diplomiranog inženjera saobraćaja i diplomiranog ekonomiste, zavisno od studijskog programa koji završe.
Za vreme školovanja kadeti Vojne akademije imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja kadeti stanuju u internatu, tokom školovanja im se isplaćuju novčana primanja i putni troškovi u skladu sa zakonskom regulativom, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobne obaveze.
Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.
U slučaju prekida školovanja zbog slabog uspeha, prekida školovanja na lični zahtev i neispunjenja obaveza regulisanih ugovorom o školovanju, lica na školovanju su u obavezi da nadoknade troškove školovanja.
Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta 2022. godine.
Lista izabranih kandidata biće objavljena na sajtu Vojne akademije 17. juna 2022. godine, a obaveštenje će biti prosleđeno i regionalnim centrima Ministarstva odbrane.
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odseku za pitanja kadeta i studenata Vojne akademije putem elektronske pošte stud.sluzba@va.mod.gov.rs, na telefone: 011/3603-344 i 011/3603-341 ili na internet stranici http://www.va.mod.gov.rs.