Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2022.

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
РАСПИСУЈЕ
 
Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука:
 
I. Расписује се конкурс за избор у звање наставника:
  1. једног наставника за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење у звање доцента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
  1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
  2. да није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
  3. да је професионално војно лице / војни службеник.
 
OБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
  1. да испуњава услове за избор у звање наставника из члана 17. и члана 18. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, бр. 40/21);
  2. приступно предавање за избор у звање доцента реализоваће се у складу са Правилником о приступном предавању наставника („Службени војни лист”, бр. 42/21). Приступно предавање биће одржано 8. марта 2022. године и не може трајати краће од 30 минута ни дуже од 45 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
  1. документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. г. и број 9/66 од 21. априла 2017), које је објављено на интернет страници Универзитета одбране (Медицинског факултета ВМА);
  2. попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
  3. уверење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
  4. уверење да је кандидат у сталном радном односу.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране: Црнотравска бр. 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација неће се враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.