Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2022.

Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju medicinskih nauka 
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
RASPISUJE
 
Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju medicinskih nauka:
 
I. Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje nastavnika:
  1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast anesteziologija i intenzivno lečenje u zvanje docenta.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
  1. da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
  2. da nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
  3. da je profesionalno vojno lice / vojni službenik.
 
OBAVEZNI I IZBORNI USLOVI KONKURSA:
 
  1. da ispunjava uslove za izbor u zvanje nastavnika iz člana 17. i člana 18. Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane („Službeni vojni list”, br. 40/21);
  2. pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta realizovaće se u skladu sa Pravilnikom o pristupnom predavanju nastavnika („Službeni vojni list”, br. 42/21). Pristupno predavanje biće održano 8. marta 2022. godine i ne može trajati kraće od 30 minuta ni duže od 45 minuta. Temu bira kandidat, s tim da ona mora da bude iz uže naučne oblasti za koju konkuriše za izbor u zvanje docenta.
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
  1. dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor u zvanje nastavnika (odluke Senata broj 7/56 od 20. oktobra 2016. g. i broj 9/66 od 21. aprila 2017), koje je objavljeno na internet stranici Univerziteta odbrane (Medicinskog fakulteta VMA);
  2. popunjen odgovarajući Obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika;
  3. uverenje nadležnog organa MUP-a o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
  4. uverenje da je kandidat u stalnom radnom odnosu.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijave na konkurs za izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane: Crnotravska br. 17, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika”.

U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatu.

Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.