Министарство одбране Републике Србије
 
27.07.2021.

Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2021/2022. годинуНа основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист”, број 9/19, 26/19 и 18/20), Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе расписује  

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ2021/2022. ГОДИНУ  

Назив организационе јединице Министарства одбранe која је исказала потребе за стипендирањем
 
Војска Србије
 
2 студента интегрисаних академских студија:
 
 • 2 студента факултета из области фармације.
 
13 студената основних академских студија:
 
 • 1 студент факултета из области електронике и рачунарства;
 • 3 студентa факултета из области електрoтехнике и рачунарства;
 • 2 студента факултета из области математике;
 • 3 студента факултета из области грађевинарства;
 • 2 студента факултета из области машинског инжињерства;
 • 2 студента факултета из области заштите на раду или заштите животне средине.
 
Сектор за материјалне ресурсе
 
19 студената мастер академских студија:
 
 • 16 студената факултета из области машинског инжињерства;
 • 3 студената факултета из области хемијског инжињерства.
 
8 студената основних академских студија:
 
 • 8 студената факултета из области електротехничког и рачунарског инжињерства.
 
Један студент интегрисаних академских студија на редном броју 1 ће по завршетку студија бити примљен на службу у Војску Србије, место службовања Нови Сад  у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. Један студент интегрисаних академских студија на редном броју 1 ће по завршетку студија и одговарајуће војне обуке бити примљен у професионалну војну службу у Војску Србије, место службовања Батајница, у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студент основних академских студија на редном броју 1 ће по завршетку студија бити примљен на службу у Војску Србије, место службовања Прокупље, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студенти основних академских студија на редном броју 2 и 3 ће по завршетку студија бити примљени на службу у Војску Србије, место службовања Београд, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студенти основних академских студија на редном броју 4 ће по завршетку студија и одговарајуће војне обуке бити примљени у професионалну војну службу у Војску Србије, место службовања Панчево (1), Нови Сад (1) и Ниш (1), у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Један студент основних академских студија на редном броју 5 ће по завршетку студија бити примљен на службу у Војску Србије, место службовања Нови Сад, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. Један студент основних академских студија на редном броју 5 ће по завршетку студија и одговарајуће војне обуке бити примљен у професионалну војну службу у Војску Србије, место службовања Лађевци, у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студенти основних академских студија на редном броју 6 ће по завршетку студија и одговарајуће војне обуке бити примљени у професионалну војну службу у Војску Србије, место службовања Лађевци, у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студенти мастер академских студија на редном броју 1 ће по завршетку студија бити примљени на службу у Министарство одбране, место службовања Београд (15) и Крагујевац (1).
 
Студенти мастер академских студија на редном броју 2 и студенти основних академских студија по завршетку студија ће бити примљени на службу у Министарство одбране, место службовања Београд.
 
По завршеним студијама студенти на редним бројевима 1 (један студент), 4, 5 (један студент) и 6 се упућују на одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
I   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
 
Право на студентску стипендију имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који  нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.
 
Стипендија се додељује студенту под условом да прихвати да ступи у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања стипендирања.
 
Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
 
– да су здравствено способна и да задовољавају критеријуме психолошке процене за службу у Војсци Србије;
– да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
– да су уписала студије које одговарају наведеним образовним профилима.
 
За стипендирање лица из грађанства на интегрисаним академским студијама ради пријема у Војску Србије на редном броју 1:
– студенти пете године Фармацеутског факултета (студентски програм фармација).
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије на редном броју 1:
– студент четврте године Електронског факултета (модули електроника или рачунарство и информатика).
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије на редном броју 2:
– 2 студента четврте године основних академских студија Електротехничког факултета (студијски програм електротехника и рачунарство, модул енергетика);
– 1 студент четврте године Електротехничког факултета (студијски програм електротехника и рачунарство).
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије на редном броју 3:
– студент четврте године Математичког факултета (студијски програм математика).
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије на редном броју 4:
– студенти четврте године Грађевинског факултета (студијски програм грађевинарство).
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије на редном броју 5:
– 1 студент четврте године Машинског факултета (студијски програм машинско инжењерство, модул термоенергетика);
– 1 студент четврте године Машинског факултета (студијски програм машинско инжењерство).
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије на редном броју 6:
– студенти четврте године Факултета заштите на раду (студијски програм заштита на раду или заштита животне средине).
 
За стипендирање лица из грађанства на мастер академским студијама ради пријема у Министарство одбране на редном броју 1:
– 6 студената I или II године мастер академских студија Машинског факултета, модул Системи наоружања, са претходно завршеним основним академским студијама;
– 4 студента мастер академских студија Факултета инжењерских наука, студијски програм Војноиндустријско инжењерство, са претходно завршеним основним академским студијама на истом студијском програму;
– 5 студената I или II године мастер академских студија Машинског факултета, модул Ваздухопловство, са претходно завршеним основним академским студијама;
– 1 студент II године мастер академских студија Факултета инжењерских наука, студијски програм машинско инжењерство, модул производно машинство, са претходно завршеним основним академским студијама на истом модулу.
За стипендирање лица из грађанства на мастер академским студијама ради пријема у Министарство одбране на редном броју 2:
– 3 студента мастер академских студија Технолошко-металуршког факултета или Технолошког факултета, студијски програм: хемијско инжењерство, изборно подручје: полимерно инжењерство на основним и мастер студијама.
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Министарство одбране:
– 1 студент III или IV године основних академских студија Електротехничког факултета или Факултета техничких наука или Електронског факултета, модул Рачунарска техника и информатика, или Софтверско инжењерство, или Софтверско инжењерство и информационе технологије, или Рачунарство и аутоматика, или Информационе технологије, или Рачунарско и софтверско инжењерство, или Рачунарство и информатика, или Инжењерство информационих система, или Рачунарска техника и рачунарске комуникације;
– 3 студента III или IV године основних академских студија Електротехничког факултета, или Факултета техничких наука, или Електронског факултета, модул Електроника, или Сигнали и системи, или Електронске компоненте и микросистеми, или Мехатроника или Микрорачунарска електроника;
– 2 студента III или IV године основних академских студија Електротехничког факултета, или Факултета техничких наука, или Електронског факултета, модул Енергетика или Електроенергетика, или Енергетска електроника и електричне машине, или Електроенергетски системи;
– 2 студента III или IV године основних академских студија Електротехничког факултета, или Факултета техничких наука, или Електронског факултета, модул Радио комуникације, Комуникације и информационе технологије, или Телекомуникације и информационе технологије, или Сигнали и Системи, или Информационо-комуникационе технологије и обрада сигнала, или Системско инжењерство, или Микроталасна техника, или Рачунарски управљачки системи, или Рачунарство и аутоматика.
Висина студентске стипендије за школску 2021/2022. годину месечно износи:
– за мастер академске студије – 50.000,00 динара;
– за студенте пете године интегрисаних академских студија – 50.000,00 динара;
– за студенте четврте године основних академских студија – 40.000,00 динара;
– за студенте треће године основних академских студија – 35.000,00 динара.
 
II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Студент приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:
 
 • ПРИЈАВУ (образац) [.DOC]
 • УВЕРЕЊЕ о држављанству Републике Србије
 • УВЕРЕЊЕ о уписаним студијама другог степена за студенте мастер академских студија;
 • ПОТВРДУ о оствареном успеху са прве године мастер академских студија, уколико мастер академске студије трају две године,
 • УВЕРЕЊЕ о дипломирању на основним академским студијама (оверена фотокопија) за студенте мастер академских студија;
 • ПОТВРДУ да је уписан у пету, четврту или трећу годину основних академских студија за студенте основних академских студија;
 • ПОТВРДУ о оствареном успеху са претходних година студија за студенте основних академских студија;
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа);
 • надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора од најмање шест месеци, или казном малолетничког затвора, или им није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
 • ПОТВРДУ одговарајуће високошколске установе да не остварује право на студентски кредит или стипендију по другом основу или ИЗЈАВУ да се одриче стипендије или кредита уколико их остварује по другом основу.
 
Поднета конкурсна документа се не враћају.
 
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ
 
Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 29. октобра 2021. године.
 
Образац пријаве за конкурс преузети са сајта Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина бр. 15, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу студентских стипендија”.
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и иста се неће разматрати.
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и одбациће се као неисправна.
 
Одлуку о додели студентске стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.
 
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
 
Редослед пријављених кандидата за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:
 
 1. успеха оствареног у претходном школовању;
 2. и студирања.
 
Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 7,50 до 10 бодова).
 
Ефикасност студирања исказује се бројем бодова према години студија у коју је студент уписан:
 1. за III годину – 4,00 бодова;
 2. за IV годину – 4,50 бодова;
 3. за V годину – 5,00 бодова.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентске стипендије.
 
Рангирање се врши на основу достављене документације.
 
Под једнаким условима приоритет у додели студентских стипендија имаће студенти завршних година мастер,односно основних академских студија.
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
V ПОСТУПАК
 
Кандидат за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове. 
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за студентску стипендију и објављује је на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за студентску стипендију, која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.
 
Министар одбране доноси одлуку о додели студентске стипендије на основу коначне ранг-листе.
 
На основу коначне одлуке министра одбране о додели студентске стипендије студент закључује уговор о стипендији са Министарством одбране, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
                       
VI ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА
 
Студенту се исплаћује студентска стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни месец.