Министарство одбране Републике Србије
 
18.06.2021.

Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2021/2022. годинуНа основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист“, број 9/19, 26/19 и 18/20), Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе расписује
 
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
 
Назив организационе јединице Министарства одбране која је исказала потребе за стипендирањем:
 
Војскa Србије:
 • 1 ученик који се школујe на четвртој години средње школе техничког или машинског смера у четворогодишњем трајању;
 • 2 ученика која се школују на трећој години средње школе техничког смера, у трогодишњем трајању;
 • 1 ученик који се школује на трећој години средње школе пољопривредног или прехрамбеног смера у трогодишњем трајању;
 • 1 ученик који се школује на трећој години средње школе техничког или машинског смера у трогодишњем трајању;
 • 1 ученик који се школује на четвртој години средње школе грађевинског или техничког смера у четворогодишњем трајању;
 • 5 ученика који се школују на трећој години средње школе техничког смера у трогодишњем трајању;
 • 2 ученика која се школују на трећој години средње школе грађевинског или техничког смера у трогодишњем трајању;
 • 1 ученик који се школујe на трећој години средње школе техничког смера у трогодишњем трајању;
 • 1 ученик који се школује на трећој години средње школе електротехничког или техничког смера у трогодишњем трајању;
 • 1 ученик који се школује на трећој години средње школе машинског или техничког смера у трогодишњем трајању;
 • 1 ученик који се школује на четвртој години средње школе стоматолошког смера у четворогодишњем трајању;
 • 1 ученик који се школује на четвртој години средње школе медицинског смера у четворогодишњем трајању;
 • 2 ученика која се школују на четвртој години средње школе електротехничког смера у четворогодишњем трајању;
 • 1 ученик који се школује на четвртој години средње школе електротехничког смера у четворогодишњем трајању;
 • 1 ученик који се школује на четвртој години средње школе медицинског смера у четворогодишњем трајању;
Управа за војно здравство:
 • 1 ученик који се школује на трећој години средње школе пољопривредног или прехрамбеног смера у трогодишњем трајању;
 • 1 ученик који се школује на трећој години средње школе прехрамбеног смера у трогодишњем трајању.
 
Ученик на редном броју 1 ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у Војску Србије, место службовања Никинци, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 2 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у Војску Србије, место службовања Београд (1) и Нови Сад (1) у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редним бројевима 3 и 4 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у Војску Србије, место службовања Београд, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редним бројевима 5, 11 и 12 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у Војску Србије, место службовања Сремска Митровица, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 6 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у Војску Србије, места службовања Нови Сад (2), Бачка Топола (1), Сремска Митровица (1) и Ниш (1), у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 7 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у Војску Србије, места службовања Сремска Митровица (1) и Ниш (1), у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученик на редном броју 8 ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у Војску Србије, место службовања Бачка Топола, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редним бројевима 9 и 10 ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у Војску Србије, место службовања Нови Сад, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 13 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у Војску Србије, местo службовања Зуце (1) и Јаково (1), у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученик на редном броју 14 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљен у професионалну војну службу у Војску Србије, места службовања Нови Сад, у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученик на редном броју 15 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљен у професионалну војну службу у Војску Србије место службовања Зајечар, у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученик на редном броју 1 ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у Управу за војно здравство, место службовања Београд, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученик на редном броју 2 ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у Управу за војно здравство, место службовања Београд, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
По завршеној средњој школи ученици на редним бројевима 13, 14 и 15 се упућују на одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
По успешно завршеној одговарајућој војној обуци са оружјем ученици на редним бројевима 13, 14 и 15 ће бити примљени у професионалну војну службу у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
I   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
 
Право на ученичку стипендију имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који  стално постижу најмање врлодобар успех у учењу и одличан успех у владању и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.
 
Стипендија се додељује ученику под условом да прихвати да ступи у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања школовања или стипендирања.
 
Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
 
да су здравствено способна за службу у Војсци Србије;
да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
да су уписала школу која одговара наведеним образовним профилима.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије:
на редном броју 1 - да је ученик четврте године средње техничке или машинске школе или друге средње школе, образовни профил  машински техничар моторних возила;
на редном броју 2 - да је ученик треће године средње техничке школе или друге средње школе, подручје рада текстилство и кожарство, образовни профил  обућар;
на редном броју 3 - да је ученик треће године средње пољопривредне или прехрамбене или друге средње школе, подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил месар;
на редном броју 4 - да је ученик треће године средње техничке или машинске школе или друге средње школе, подручје рада машинство и обрада метала, образовни профил бравар - заваривач;
на редном броју 5 - да је ученик четврте године средње грађевинске или техничке школе или друге средње школе, подручје рада геодезија и грађевинарство, образовни профил грађевински техничар;
на редном броју 6 - да је ученик треће године средње техничке школе или друге средње школе, подручје рада геодезија и грађевинарство, образовни профил декоратер зидних површина или оператер основних грађевинских радова;
на редном броју 7 - да је ученик треће године средње грађевинске или техничке школе или друге средње школе, подручје рада геодезија и грађевинарство, образовни профил зидар-фасадер или оператер основних грађевинских радова;
на редном броју 8 - да је ученик треће године средње техничке школе или друге средње школе, подручје рада шумарство и обрада дрвета, образовни профил столар или оператер за израду намештаја;
на редном броју 9 - да је ученик треће године средње електротехничке или техничке школе или друге средње школе, подручје рада електротехника, образовни профил електроенергетичар за мреже и постројења или електротехничар енергетике;
на редном броју 10 - да је ученик треће године средње машинске или техничке школе или друге средње школе, подручје рада машинство и обрада метала, образовни профил бравар или бравар-заваривач;
на редном броју 11 - да је ученик четврте године средње зуботехничке или медицинске школе или друге средње школе, подручје рада здравство и социјална заштита, образовни профил стоматолошка сестра-техничар или зубни техничар;
на редном броју 12 - да је ученик четврте године средње медицинске школе или друге средње школе, подручје рада здравство и социјална заштита, образовни профил лабораторијски техничар;
на редном броју 13 - да је ученик четврте године Ваздухопловне академије или средње електротехничке школе или друге средње школе, образовни профил мехатроничар за ракетне системе;
на редном броју 14 - да је ученик четврте године средње електротехничке школе или друге средње школе, образовни профил електротехничар електронике;
на редном броју 15 - да је ученик четврте године средње медицинске школе или друге средње школе, подручје рада здравство и социјална заштита, образовни профил фармацеутски техничар;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Управу за војно здравство:
на редном броју 1 - да је ученик треће године средње пољопривредне или прехрамбене школе или друге средње школе, подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил месар-кобасичар;
на редном броју 2 - да је ученик треће године средње прехрамбене школе или друге средње школе, подручје рада трговина, угоститељство и туризам, образовни профил посластичар.
 
Висина ученичке стипендије за школску 2021/2022. годину месечно износи:
за ученике четвртог разреда средње школе – 25.000,00 динара и
за ученике трећег разреда средње школе – 20.000,00 динара.
 
II   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Ученик приликом пријављивања на конкурс  подноси следећа документа:
 
ПРИЈАВА (Образац) [.doc];
УВЕРЕЊЕ о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
ПОТВРДА о пребивалишту родитеља односно старатеља;
СВЕДОЧАНСТВА о свим завршеним претходним разредима средње школе;
ПОТВРДА да је уписао четврту односно трећу годину средње школе у текућој школској години;
УВЕРЕЊЕ надлежног суда (или МУП-а за малолетна лица) да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или му није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар-јун текуће године;
ПОТВРДА одговарајуће школске установе да не остварује право на ученичку стипендију или кредит по другом основу.
 
Поднета конкурсна документа се не враћају.
 
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ
 
Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 30. септембра 2021. године.
 
Образац пријаве за конкурс може се преузети са сајта Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина бр. 15 са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу ученичких стипендија”.
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и иста се неће разматрати.
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна.
 
Одлуку о додели ученичке стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.
 
IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
 
Редослед пријављених кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:
 
успеха оствареног у претходном школовању, и то:
општег успеха  од I  до III разреда четворогодишње средње школе, односно општег успеха у I и II разреду трогодишње средње школе;
уписаног разреда средње школе.
 
социјално-економског статуса породице.
 
Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 3,50 до 5,00 бодова).
 
Број бодова за уписани IV разред средње школе износи 1,00 бод,
 
Број бодова за уписани III разред средње школе износи 0,60 бодова.
 
Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – јун текуће године, и то:
до 20% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,30 бодова;
од 20% до 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,15 бодова;
више од 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0 бодова.
 
Просечна месечна зарада рачуна се према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичке стипендије.
 
Рангирање се врши на основу достављене документације.
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.
 
V  ПОСТУПАК
 
Кандидат за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата, образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове. 
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за ученичку стипендију и обајављује је на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за ученичку стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.
 
Министар одбране доноси одлуку о додели ученичке стипендије на основу коначне ранг-листе.
 
На основу коначне одлуке министра одбране о додели  ученичке стипендије,  ученик односно родитељ или старатељ закључује уговор о стипендији са Министарством одбране, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
 
                       
VI    ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА
 
Ученику се исплаћује ученичка стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15-ог у месецу за претходни месец.