Министарство одбране Републике Србије
 
20.11.2020.

Оглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије путем прикупљања писмених понудаРЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16
 
На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16, 113/17 и 95/18),  расписује

О  Г  Л  А  С
РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 
  1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
 
1. Војни комплекс – „Клуб Војске“ у Неготину, који се састоји од 2 (два) објекта, укупне површине 689,59 м2, и то: објекта КН -2 (Клуб војске), спратности Пр+1 површине 673,16 м2 и објекта КН-3 (магацин), површине 16,43 м2, кojи војни комплекс се налази, на углу ул. Љубе Нешића бр. 15 и ул. Добриле Радосављевић, постојећи на кат. парц. бр. 1036 КО Неготин, са земљиштем, које чини кат. парц. бр. 1036 КО Неготин, укупне површине 2.219 м2, све уписано у ЛН број: 2087 КО Неготин, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 280.825,09 евра.
              Висина депозита 1.600.000,00 динара, позив на број 20209464253520200401
 
2. Војни комплекс „Забрђе“, по намени складиште, у Петровцу на Млави, који чини 9 (девет) ванкњижних објеката, укупне нето површине 623,33 м2, и то објекат КН-2, стражара, површине 141,13 м2, објекат КН-3 магацин експлозива и муниције, површине 21,14 м2, објекат КН-4 магацин експлозива и муниције,  површине 21,03 м2, објекат КН-7 стражарница, површине 0,70 м2, објекат КН-8, магацин МС интед.службе, површине 405,18 м2, објекат КН-10, стражарница,  површине 0,70 м2, објекат КН-11, магацин, експлозива и муниције, површине 28,97 м2, објекат КН-12, стражарница,  површине 0,70 м2 и објекат КН-30, објекат пумпне станице за воду, површине 3,78 м2, као и земљиште укупне површине 2 ха 21 а 69 м2, које чини кат. парц. број 2555, КО Забрђе, уписана у ЛН  број 662 КО Забрђе, по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 60.539,42 евра.
 
     Висина депозита 350.000,00 динара, позив на број 20209464253520200402
 
3. Војни комплекс „Буковац”, у Петроварадину код Новог Сада, односно земљиште које чини кат. парц. број 2889 КО Буковац, површине 1 ха 15 а 53 м2, уписана у ЛН број 188 КО Буковац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 77.805,76 евра.
 
     Висина депозита 450.000,00 динара, позив на број 20209464253520200403
 
4. Војни комплекс складиште „Поток Месић-Белоцрквански пут“ у Вршцу које непокретности чине 12 ванкњижних  објеката високоградње укупне корисне површине 3.348,01 м2, и то објекат КН-3 стражара, површине 72,25 м2, објекат КН-5, магацин, површине 459 м2, објекат КН-6, магацин, површине 372,60  м2, објекат КН-7, магацин, површине 9,61 м2, објекат КН-8, магацин, површине 128 м2, објекат КН-9, гаража, површине 1940 м2, објекат КН-20, стајски објекат-фарма, површине 194,55 м2, објекат КН-25, кош за кукуруз, површине 42,30 м2, објекат КН-26, дрвара, површине 120,60 м2, објекат КН-27, псетарник, површине 6,80 м2, објекат КН-28, стражарска кућица, површине 1,15 м2 и објекат КН-29, стражарска кућица, површине 1,15 м2, постојеће на кат. парц. бр. 24671/2,  и земљиште и то:  кат. парц. бр. 24671/1, површине 87а  86 м2, кат. парц. бр. 24671/2, површине 8 ха 70 а 93 м2 и кат. парц. бр. 24664/2, површине 1 ха 03 а 99 м2, све КО Вршац, све уписано у ЛН број 1049 КО Вршац, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 637.450,36 евра.
 
  Висина депозита 3.700.000,00 динара, позив на број 20209464253520200404
 
5. Војни комплекс –  складишта УБС "Барице", у Рашкој, који се налази на путу Рашка - село Гњилица (Манастир Кончуљ), општина Рашка, а које чине 8 (осам) ванкњижних објектата, укупне површине 233,75 м2, и то: објекат КН-8 (магацин експлозива и муниције), површине 6,25 м2,  објекат КН-9 (магацин експлозива и муниције), површине 2,25 м2,  објекат КН-10 (осматрачница), површине 6,00 м2, објекат КН-35 (магацин за смештај убојних средстава), површине 210,43 м2, КН-45 (стражарска кућица), површине 1,04 м2, објекат КН-46(стражарска кућица), површине 0,81 м2, објекат КН-47 (стражарска кућица), површине 0,97 м2 и објекат КН-48 (осматрачница), површине 6,00 м2, постојећи на кат. парц. бр. 375 КО Супње, са земљиштeм које чини кат. парц. бр. 375, КО Супње, укупне површине 62.352 м2, уписана у ЛН бр. 96 КО Супње, по сниженој  почетној купопродајној цени у износу од 109.507,82 евра.
 
     Висина депозита 640.000,00 динара, позив на број 20209464253520200405
 
6. Војни комплекс „Сремчица”, објекат УПТ Чукарица, Београд, кога чини земљиште и то кат. парц. бр. 335/4, површине 24 ха 69 а 76 м2 и кат. парц. бр. 2869/2, површине 114 м2, обе уписане у ЛН бр. 4055 КО Сремчица, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 922.905,12 евра.
 
  Висина депозита 5.400.000,00 динара, позив на број 20209464253520200406
 
7. Војни комплекс „Кличевац“ вежбалиште у Ваљеву које чини земљиште и то  кат. парц. бр. 11438 , површине 97 а 88 м2, уписано у ЛН број  14765 КО Ваљево, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 124.314,01 евра.
     Висина депозита 730.000,00 динара, позив на број 20209464253520200407
           
8. Војни комплекс – „Станишин рид", у Сурдулици, кога чини кат.парц.бр. 342, површине 40 а 97 м2, уписана у ЛН број 604 КО Власина Стојковићева, као пашњак 5. класе, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 21.863,46 евра.
 
     Висина депозита 160.000,00 динара, позив на број 20209464253520200408
 
9. Војни комплекс „Мира“, складиште у Лесковцу, а који комплекс чини 15 ванкњижних објеката, укупне површине 3.621,62 м2, и то објекат КН-2 (стражарница, зидана) површине 1,00м2, објекат КН-3 (гаража затворена са три стране, зидана) површине 397,60м2, објекат КН-4 (гаража затворена са три стране, зидана) површине 944,64м2, објекат КН-5 (стражарница, зидана) површине 1,00м2,  објекат КН-6 (надстрешница, зидана) површине 460,22м2, објекат КН-8 (магацин, зидан) површине 324,73м2, објекат КН-9 (магацин, зидан) површине 17,97м2, објекат КН-10 (магацин, зидан) површине 299,09м2, објекат КН-11 (купатило са тоалетом, зидан) површине 12,29м2, објекат КН-12 (магацин, зидан) површине 97,34м2, објекат КН-13 (магацин, зидан) површине 43,31м2, објекат КН-32 (стаја за ситну стоку, зидан) површине 377,24м2, објекат КН-38 (магацин, зидан) површине 12,94м2, објекат КН-39 (магацин, зидан) површине 197,88м2, и објекат КН-40 (магацин, зидан) површине 434,37м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 15184/3 КО Лесковац, и земљиште које чини кат. парц. бр. 15184/3 КО Лесковац, укупне површине 5ха 98 а, уписана у ЛН број 15236 КО Лесковац, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 695.158,78 евра.
 
  Висина депозита 4.000.000,00 динара, позив на број 20209464253520200409
 
10. Војни  комплекс "Вила Катарина", по намени складиште у Књажевцу, који комплекс чини 4 ванкњижних објеката укупне корисне површине 298,55м2 и то објекат КН-2 (магацин), корисне површине 264 м2, објекат КН-3 (стражара), корисне површне 25,07 м2, КН-4 (магацине), корисне површине 8,33 м2 и објекат КН-16, (стражарска кућица), корисне површине 1,15 м2, сви постојећи на кат. парц. број 2675 КО Књажевац, и земљиште које чини кат. парц. 2675 КО Књажевац, укупне површине површине 28 а 21 м2, уписана у ЛН број 17182 КО Књажевац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 18.165,93 евра.
     Висина депозита 100.000,00 динара, позив на број 20209464253520200410
 
11. гаражно место број 14, површине 13 м2, у Новом Београду, у  ул. Милентија Поповића бр. 32А, постојеће на кат. парц. број 2268/2 КО Нови Београд, уписано у ЛН број 2775 КО Нови Београд, као посебан део објекта број 1-гараже, број посебног дела 14, у подруму, као „једно гаражно место површине 13 м2“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 10.978,07 евра.
       Висина депозита 64.000,00 динара, позив на број 20207464253520200411
 
12. гаражно место број 33, површине 13 м2, у Новом Београду, у ул. Милентија Поповића бр. 32А, постојеће на кат. парц. број 2268/2 КО Нови Београд, уписано у ЛН број 2775 КО Нови Београд, као посебан део објекта број 1-гараже, број посебног дела 33, у подруму, као „једно гаражно место површине 13 м2“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 10.978,07 евра.
       Висина депозита 64.000,00 динара, позив на број 20207464253520200412
 
13. гаражно место број 45, површине 10 м2, у подруму зграде у Новом Београду, у ул. Милутина Миланковића бр. 34, постојеће на кат. парц. број 2850 КО Нови Београд, све уписано у ЛН број 2766 КО Нови Београд, као посебан део објекта број 1, под 45/ГМ“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 5.384,88 евра.
       Висина депозита 50.000,00 динара, позив на број 20207464253520200413
 
14. гаражно место број 15, површине 10 м2, у подруму зграде у Новом Београду, у ул. Милутина Миланковића бр. 34, постојеће на кат. парц. број 2850 КО Нови Београд, све уписано у ЛН број 2766 КО Нови Београд, као посебан део објекта број 1, под 15/ГМ“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 8.465,30 евра.
       Висина депозита 49.000,00 динара, позив на број 20207464253520200414
 
15. гаражно место број 82, површине 10 м2, у подруму зграде у Новом Београду, у ул. Милутина Миланковића бр. 34, постојеће на кат. парц. број 2850 КО Нови Београд, све уписано у ЛН број 2766 КО Нови Београд, као посебан део објекта број 1, под 82/ГМ“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 5.384,88 евра.
       Висина депозита 50.000,00 динара, позив на број 20207464253520200415
 
16. пословни простор бр. 2, површине 39 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милутина Миланковића бр. 30, постојеће на кат. парц. број 2837 КО Нови Београд, уписан у ЛН број 3516 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1, под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност", по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 45.717,64 евра.
 
     Висина депозита 268.000,00 динара, позив на број 20207464253520200416
 
17. пословни простор бр. 1, површине 37 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милутина Миланковића бр. 28, постојеће на кат. парц. број 2834 КО Нови Београд, уписан у ЛН број 3514 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1, под редним бројем 1 као "пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност", по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 43.332,03 евра.
     Висина депозита 254.000,00 динара, позив на број 20207464253520200417
 
18. пословни просторбр. 2/А који се налази у сутерену објекта бр. 2, у Новом Београду, у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића број 19, корисне површине 99 м2, постојећег на кат. парц. број 2830/4, уписан у ЛН број  2743 КО Нови Београд,  као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по  почетној купопродајној цени, у износу од 112.029,63 евра.
    Висина депозита 659.000,00 динара, позив на број  20207464253520200418
 
19. пословни простор бр. 2, који се налази у приземљу објекта број 7, у ул. Љубомира Николића бр. 13, у Нишу, корисне површине 85 м2, постојећем на кат. парц. бр. 10322/2, уписаном у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле Кула, „као пословни простор за који није утврђена делатност, локал бр. 2 у северозападном делу“, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 74.687,00 евра.
    Висина депозита 439.000,00 динара, позив на број  20207464253520200419
 
20. пословни простор бр. 1, који се налази у приземљу објекта број 12, у ул. Љубомира Николића бр. 19 у Нишу,  корисне површине 162 м2, сви постојећем на кат. парц. бр. 10322/2, уписаног у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле кула, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  142.344,64 евра.
   Висина депозита 836.000,00 динара, позив на број  20207464253520200420
 
21. пословни простор бр. 2, који се налази у приземљу објекта број 8, у ул. Љубомира Николића бр. 15 у Нишу,  корисне површине 138 м2, постојећем на кат. парц. бр. 10322/2, уписаном у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле Кула, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  121.256,54 евра.
    Висина депозита 712.000,00 динара, позив на број  20207464253520200421
 
22. пословни простор бр. 1, који се налази у приземљу објекта број 11, у ул. Љубомира Николића бр. 17 у Нишу,  корисне површине 92 м2, постојећем на кат. парц. бр. 10322/2, уписаном у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле Кула, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  80.837,69 евра.
    Висина депозита 475.000,00 динара, позив на број  20207464253520200422
 
23. пословни простор бр. 1, који се налази у приземљу објекта број 8, у ул. Љубомира Николића бр. 15 у Нишу,  корисне површине 92 м2, постојећем на кат. парц. бр. 10322/2, уписаном у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле Кула, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  80.837,69 евра.
Висина депозита 475.000,00 динара, позив на број  20207464253520200423
 
24. пословни простор, површине 27 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 33, постојеће на кат. парц. број  2830/9 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2748 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност  по укупној сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 27.143,44 евра.
    Висина депозита 160.000,00 динара, позив на број 20207464253520200424
 
25. пословни простор бр. 1, површине 19 м2, који се налази у приземљу стамбеног објекта у Ваљеву, у ул. Јована Дучића бр. 3, постојећем на кат. парц. број  3536/7 КО Ваљево,  уписаном у ЛН број 15778 КО Ваљево, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 12.957,78 евра.
 
       Висина депозита 76.000,00 динара, позив на број 20207464253520200425
 
26. пословни простор бр. 1, површине 106 м2, који се налази у Ваљеву, у приземљу стамбено-пословне зграде у ул. Јакова Ненадовића бр. 2, постојеће на кат. парц. број  3536 КО Ваљево,  уписаном у ЛН број 15154 КО Ваљево, као „пословни простор за који није утврђена делатност, површине 106 м2“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 72.243,55 евра.
 
     Висина депозита 424.000,00 динара, позив на број 20207464253520200426
 
27. пословни простор, површине 65 м2, у Београду, у приземљу зграде у ул. Стјепана Филиповића бр. 28, постојеће на кат. парц. број  3283/2 КО Савски венац,  уписан у ЛН број 874 КО Савски венац, као посебан део зграде број 1, под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност локал",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 96.729,75 евра.
 
     Висина депозита 568.000,00 динара, позив на број 20207464253520200427
 
28. пословни простор бр. 3, површине 15 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милутина Миланковића бр. 144, постојеће на кат. парц. број 1240 КО Нови Београд, уписан у ЛН број 3521 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 6,  под редним бројем 3 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 17.551,27 евра.
 
     Висина депозита 103.000,00 динара, позив на број 20207464253520200428
 
29. пословни простор, површине 151 м2, у Новом Београду, у подруму зграде у ул. Нехруова бр. 61, постојеће на кат. парц. број 3227 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 3982 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 4, под редним бројем 5 као "пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност –МАГАЦИН, површине 151 м2", по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 128.955,19 евра.
 
     Висина депозита 758.000,00 динара, позив на број 20207464253520200429
 
30. пословни простор бр. 8, површине 24 м2, у Новом Београду, у ул. Владимира Поповића бр. 34, у приземљу објекта бр. 6, постојећег на кат. парц. број  2830/11 КО Нови Београд, уписан у ЛН број 2750 КО Нови Београд, као "пословни простор за који није утврђена делатност број посебног дела 8",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 27.158,70 евра.
 
     Висина депозита 160.000,00 динара, позив на број 20207464253520200430
 
31. пословни простор бр. 2, површине 16 м2, у Нишу, у приземљу зграде у ул. Француска бр. 4,  постојеће на кат. парц. бр. 10322/2, уписан у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле Кула, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  14.058,73 евра.
Висина депозита 82.600,00 динара, позив на број  20207464253520200431
 
32. пословни простор бр. 2, корисне површине 128 м2, који се налази у приземљу објекта - стамбене зграде за колективно становање, са пратећим магацином број 1, корисне површине 143 м2, који се налази у подруму објекта, у ул. Љубомира Николића бр. 17, Нишу, постојећем на кат.парц.бр. 10322/2 КО Ниш-Ћеле кула, уписаном у ЛН бр. 6050 КО Ниш – Ћеле кула, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, односно, „пословни простор за који није утврђена делатност  - магацин, локала 2, из зграде бр. 17 у северноисточном делу зграде“ по укупној почетној купопродајној цени у износу од 176.913,71 евра.
 Висина депозита 1.040.000,00 динара, позив на број  20207464253520200432
                      
33. пословни простор, површине 49 м2, у Нишу, у приземљу зграде у ул. Првомајска бр. 2А, постојеће на кат. парц. број  2521 КО Ниш-Ћеле Кула,  уписан у ЛН број 5926 Ниш-Ћеле Кула,  као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 1 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по сниженој  почетној купопродајној цени, у износу од 54.098,33 евра.
 
    Висина депозита 318.000,00 динара, позив на број  20207464253520200433
 
34. пословни простор, површине 95 м2, у Нишу, у приземљу зграде у ул. Делиградска бр. 2, постојеће на кат. парц. број 4480 КО Ниш „Бубањ“,  уписан у ЛН број 6152 Ниш „Бубањ“,  као посебан део зграде број 2, под редним бројем 1 као "пословни простор – две просторије за који није утврђена делатност-локал у југоисточном делу приземља", по почетној купопродајној цени, у износу од 82.755,03 евра.
    Висина депозита 486.000,00 динара, позив на број  20207464253520200434
 
35. пословни простор бр. 1А, површине 134 м2, у Београду, у приземљу зграде бр. 1, у ул. Паунова бр. 75, постојеће на кат. парц. број  11974/2 КО Вождовац,  уписан у ЛН број 3958 КО Вождовац, као „пословни простор за који није утврђена делатност, магацин, приземље“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 144.967,64 евра.
 
    Висина депозита 852.200,00 динара, позив на број 20207464253520200435
 
                   36. пословни простор, површине 104 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића број 17, постојеће на кат. парц. број  2830/4 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2743 КО Нови Београд , као посебан део зграде број 1, под редним бројем 1, као "пословни простор за који није утврђена делатност", по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 101.116,25 евра.
     Висина депозита 594.000,00 динара, позив на број 20207464253520200436
 
37. пословни простор у Новом Београду, површине 27 м2, у ниском приземљу зграде у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића број 23, постојеће на кат. парц. број 2830/3 КО Нови Београд, уписан у ЛН број  2742 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1, под редним бројем 3, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 23.626,30 евра.
    Висина депозита 138.000,00 динара, позив на број  20207464253520200437
 
38. пословни простор, површине 33 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 11, постојеће на кат. парц. број  2830/2 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2741 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 3. као „пословни простор за који није утврђена делатност, по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 29.857,78 евра.
    Висина депозита 175.000,00 динара, позив на број  20207464253520200438
 
39. пословни простор, површине 20 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 39, постојеће на кат. парц. број  2830/10 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2749 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2, под редним бројем 1, као „пословни простор за који није утврђена делатност, по  почетној купопродајној цени, у износу од 20.145,12 евра.
 
    Висина депозита 201.000,00 динара, позив на број  20207464253520200439
 
40. пословни простор, површине 61 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 30, постојеће на кат. парц. број  2275 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 3497 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2,  под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 69.122,97 евра.
 
     Висина депозита 406.000,00 динара, позив на број 20207464253520200440
 
41. пословни простор, површине 78 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 18, постојеће на кат. парц. број  2277 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 3499 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2,  под редним бројем 1 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 88.386,75 евра.
 
    Висина депозита 519.000,00 динара, позив на број 20207464253520200441
 
42. пословни простор бр.1, површине 134 м2, који се налази у приземљу зграде у Београду у ул. Паунова бр. 79, постојеће на кат. парц. број  11974/2 КО Вождовац,  уписан у ЛН број 3958 КО Вождовац, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 1. као „пословни простор за који није утврђена делатност-магацин, приземље I“, по почетној купопродајној цени, у износу од 151.198,76 евра.
    Висина депозита 889.000,00 динара, позив на број  20207464253520200442
 
43. пословни простор бр. 1/Л, површине 54 м2, у Новом Београду, у  ул. Јурија Гагарина бр. 62, у високом приземљу објекта бр. 6, постојећег на кат. парц. број 3283 КО Нови Београд, уписан у ЛН број 4097 КО Нови Београд, као „пословни простор – једна просторија, за који није утврђена делатност“, број посебног дела 1/Л, по почетној купопродајној цени, у износу од 45.557,45 евра.
    Висина депозита 267.000,00 динара, позив на број  20207464253520200443
 
44. пословни простор, површине 54 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 13, постојеће на кат. парц. број  2830/2 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2741 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2,  под редним бројем 1 као „пословни простор за који није утврђена делатност, по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 48.858,18 евра.
 
    Висина депозита 280.000,00 динара, позив на број  20207464253520200444
 
45. пословни простор/магацин М2, површине 87 м2, у Новом Београду, у ул. Нехруова бр. 65, у подруму објекта бр. 2, постојећег на кат. парц. број 3229 КО Нови Београд,  уписаног у ЛН број 3984 КО Нови Београд, као посебан део број М/2, као "пословни простор једна просторија за коју није утврђена делатност", по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 99.671,48 евра.
 
     Висина депозита 580.000,00 динара, позив на број 20207464253520200445
 
                       
За пословне просторе од броја 16 до 45 постоје дуговања на име комуналних услуга, утрошка електричне енергије, топлотне енергије и других трошкова, те је потребно да понуђач уз понуду достави изјаву да прихвата да плати сва дуговања од стране претходних корисника која терете пословни простор у моменту закључења уговора о купопродаји.
 
За војни комплекс под редним бр. 3, 5 и 6 се претпоставља да су током НАТО бомбардовања загађени неексплодираним убојним средствима, да исти нису испитани и нису очишћени од неексплодираних убојних средстава и трошкови испитивања и чишћења падају на терет купаца.
 
Сви војни комплекси и пословни простори могу се разгледати, уз обавезну претходну најаву обиласка, од 3. децембра 2020. године до 10. децембра 2020. године, у времену од 12,00 до 13,00 часова.
Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 15 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011/3200874 и у Министарству одбране, о статусу војних комплекса и у вези обиласка истих, на телефоне 011/3201759 и 011/3006340.
У циљу спречавања ширења епидемије COVID 19 лица заинтересована за обиласке, у обавези су да се придржавају мера заштите, односно да носе маску, док боравак у затвореном простору непокретности које се разгледа мора бити ограничена на два лица.
 
 
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
 
Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем –„виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.                                            
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.
Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.
Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Рок за подношење понуда је 21 (двадесетједан) дан од дана објављивања огласа, односно до 11. децембра 2020. године.
 
Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која уплате депозит у висини назначеној поред сваког војног комплекса, а која испуњавају услове огласа.
Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
            - за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
            - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис;
            - број рачуна за враћање депозита
 
Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун: 840-833804-55 Републичка дирекција за имовину Републике Србије – депозит за спровођење поступка располагања војном и другом државном имовином, са позивом на број наведен уз сваки комплекс појединачно.
Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на адресу:
 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ - редни број и назив непокретности - НЕ ОТВАРАЈ.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.
 
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.
У изузетном случају ако се накнадно утврди након избора најповољнијег понуђача за одређену непокретност да је предметна непокретност од значаја за функционисање система одбране, Дирекција задржава право да обавести најповољнијег понуђача да се одустаје од продаје и закључења уговора и у том случају депозит се враћа понуђачу.