Министарство одбране Републике Србије
 
14.10.2020.

Оглас за продају расходованих покретних ствари 
ВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају писаним јавним надметањем
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
 
АУТОМОБИЛ  TAM 130 T 10 B……………………………………………………………............1 ком
АУТОМОБИЛ PINZGAUER 710 M санитет............................................................................1 ком
АУТОМОБИЛ ТАМ 110 Т7 B……………………………………………………………................1 ком
AУТОМОБИЛ ЛАДА КАРАВАН 1300 санитет........................................................................1 ком
АУТОМОБИЛ FAP 1314, FAP 13/14 S/AR радионица...........................................................3 ком
АУТОМОБИЛ ZASTAVA FIAT 1107 JD-V, MKŠK....................................................................1 ком
АУТОМОБИЛ ТАМ 2001.........................................................................................................1 ком
НАДОГРАДЊА РАДНА КАБИНА СА М/В..............................................................................2 ком
 
Средства која су предмет јавног надметања, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл.гласник РС", бр.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-испр. и 63/17).

Право учешћа на надметању имају сва правна лица са седиштем у РС и физичка лица са пребивалиштем у РС која до 12.11.2020. год. до  09,00 часова изврше бесповратну уплату од 3.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РЦ МО Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122214/20, сврха уплате: „Трошкови надметања  04/20 у ВП 5033 Ниш“    
             
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу до 12.11.2020.године, након чега се може преузети документација за надметање.
Разгледање средстава у ВП 5033 Ниш је могуће 09.11. и 10.11.2020. године од 09,00 до 13,00 ч и 12.11.2020. године од 07,30 дo 09,00 ч, а разгледање средства у ВП 3708 Краљево (Аутомобил FAP 13/14 S/AR радионица) и ВП 4652 Краљево (Надоградња радна кабина са м/в комада 2) у касарни "Јован Курсула" дана 09.11. и 10.11.2020. године од 09,00 до 13,00 часова, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.

Јавно надметање одржаће се 12.11.2020. године са почетком у 11,00 ч у учионици ВП 5033 Ниш, Булевар Николе Тесле бб, Ниш.

За учешће на надметању потребно је, уз писану понуду у затвореној коверти,  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.