Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.10.2020.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari 
VP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju pisanim javnim nadmetanjem
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
 
AUTOMOBIL  TAM 130 T 10 B……………………………………………………………. 1 kom
AUTOMOBIL PINZGAUER 710 M sanitet...........................................................................1 kom
AUTOMOBIL TAM 110 T7 B……………………………………………………………......1 kom
AUTOMOBIL LADA KARAVAN 1300 sanitet.....................................................................1 kom
AUTOMOBIL FAP 1314, FAP 13/14 S/AR radionica..........................................................3 kom
AUTOMOBIL ZASTAVA FIAT 1107 JD-V, MKŠK..............................................................1 kom
AUTOMOBIL TAM 2001.........................................................................................................1 kom
NADOGRADNjA RADNA KABINA SA M/V..........................................................................2 kom
 
Sredstva koja su predmet javnog nadmetanja, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl.glasnik RS", br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17).

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna lica sa sedištem u RS i fizička lica sa prebivalištem u RS koja do 12.11.2020. god. do  09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 3.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja nadmetanja, na tekući račun RC MO Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122214/20, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  04/20 u VP 5033 Niš“    
             
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 12.11.2020.godine, nakon čega se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje.
Razgledanje sredstava u VP 5033 Niš je moguće 09.11. i 10.11.2020. godine od 09,00 do 13,00 č i 12.11.2020. godine od 07,30 do 09,00 č, a razgledanje sredstva u VP 3708 Kraljevo (Automobil FAP 13/14 S/AR radionica) i VP 4652 Kraljevo (Nadogradnja radna kabina sa m/v komada 2) u kasarni "Jovan Kursula" dana 09.11. i 10.11.2020. godine od 09,00 do 13,00 časova, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Javno nadmetanje održaće se 12.11.2020. godine sa početkom u 11,00 č u učionici VP 5033 Niš, Bulevar Nikole Tesle bb, Niš.

Za učešće na nadmetanju potrebno je, uz pisanu ponudu u zatvorenoj koverti,  uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.