Министарство одбране Републике Србије
 
01.08.2020.

Јавни позив за достављање предлога активности за Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима у 2021. годиниРЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране


На основу члана 14 став 2. тачка 22. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. Закон, 104/09 - др. Закон, 10/15 и 36/18 ) и тачке 8. Упутства о начину сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима која негују традиције ослободилачких ратова Србије („Службени војни лист”, бр. 2/16), Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране објављује
 
 
Ј А В Н И   П О З И В
за достављање предлога активности за Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима у 2021. години
 
 
I     Циљ и намена јавног позива
 
Циљ јавног позив за достављање предлога активности за Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима у 2021. години јесте пружање подршке удружењима чији су програмски циљеви, пројекти и активности од значаја за чување и промовисање војних традиција.
 
Намена јавног позива је пружање подршке Министарства одбране и Војске Србије пројектима и активностима удружења, који се реализују кроз планско ангажовање људских и материјалних ресурса Министарства одбране и Војске Србије.
 
II    Услови за подношење пријаве
 
Предлагање активности за План сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима у 2021. години, под једнаким условима, имају удружења која испуњавају најмање један од следећих услова:
 
  1. да у свом програму обухватају активности које се односе на прикупљање и обраду историјске, научне и стручне литературе из области неговања војних традиција;
  2. да учествују или организују активности посвећене очувању сећања на погинуле, преминуле, рањене и нестале припаднике Војске у земљи и иностранству;
  3. да учествују у комеморативним манифестацијама и посвећеним очувању сећања на погинуле припаднике Војске;
  4. да покрећу, организују и одржавају културне и спортске манифестације у част погинулих припадника Војске;
  5. да објављују монографије, књиге и друге публикације у част погинулих припадника Војске;
  6. да афирмишу стваралачке, духовне и материјалне вредности из ослободилачких и одбрамбених ратова Србије, Првог светског рата и Народноослободилачке борбе и одбране од НАТО агресије које су верификоване са научног и историјског аспекта и на којима почива континуитет војних традиција;
  7. да негују војне традиције које развијају осећање родољубља, штите национални понос и достојанство и развијају патриотске вредности које мотивишу на одбрану отаџбине.
 
III  Потребна документација
 
За учешће на овом јавном позиву удружења подносе пријаву на прописаном обрасцу који је саставни део јавног позива, као и образац предлога активности за уврштавање у Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима у 2021. години, који се могу преузети на сајту: www.mod.gov.rs или у просторијама Управе за традицију, стандард и ветеране, ул. Немањина бр. 15, заграда 5, улаз А, спрат VII, канцеларија 700.
 
Управа за традицију стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, као носилац сарадње са традиционалним и ветеранским удружењима која негују традиције ослободилачких ратова Србије, у складу са одредбама члана 9, 103. и 207. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16), врши увид, прибавља и обрађује податке о којима се води службена евиденција у вези са оснивањем удружења према прописима којима је уређено оснивање удружења и упис у прописани регистар на територији Републике Србије.
 
IV  Рок за подношење пријаве и начин пријављивања
 
Пријава за учешће на јавном позиву, са предлогом активности за уврштавање у Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима у 2021. години, доставља се поштом препоручено на адресу:  
 
Министарство одбране
Сектор за људске ресурсе
Управа за традицију, стандард и ветеране
Немањина бр. 15, 11000 Београд
 
или лично или куриром, на адресу:
 
Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, ул. Немањина бр. 15, заграда 5, улаз А, спрат VII, канцеларија 700, до 15.30 часова.
 
На коверти обавезно написати назив и адресу подносиоца пријаве, са напоменом:
 
„Јавни позив – достављање предлога активности за Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима у 2021. години”.
 
Рок за подношење пријаве, са предлогом активности, на овај јавни позив је 15. 9. 2020, без обзира да ли се предаје на пошти или лично. Пријава се сматра благовременом ако је предата најкасније до 15. 9. 2020. године, ако се предаје на пошти, односно ако се предаје куриром или лично у канцеларији бр. 700, Деловодство Управе за традицију, стандард и ветеране, до 15. 9. 2020. до 15.30 часова.
 
У складу са Упутством о начину сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима која негују традиције ослободилачких и одбрамбених ратова Србије, благовремено пристигле пријаве са предлозима удружења биће достављене унутрашњој организационој јединци Управе за традицију, стандард и ветеране надлежној за сарадњу са удружењима, која ће пристигле пријаве и предлоге удружења размотрити у сарадњи са организационим јединицама Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије и командама, јединицама и установама Војске Србије.
 
Извод из Годишњег плана сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима у 2021. Управа за традицију стандард и ветеране доставиће удружењима најкасније до 25. децембра 2020. године.
 
За сва питања заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на адресу utsv.@mod.gov.rs или на број телефона 011/3201-876; лице за контакт је војни службеник Биљана Шљиванчанин.