Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.08.2020.

Javni poziv za dostavljanje predloga aktivnosti za Godišnji plan saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa udruženjima u 2021. godiniREPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ODBRANE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE
Uprava za tradiciju, standard i veterane


Na osnovu člana 14 stav 2. tačka 22. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 - dr. Zakon, 104/09 - dr. Zakon, 10/15 i 36/18 ) i tačke 8. Uputstva o načinu saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa udruženjima koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije („Službeni vojni list”, br. 2/16), Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane objavljuje
 
 
J A V N I   P O Z I V
za dostavljanje predloga aktivnosti za Godišnji plan saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa udruženjima u 2021. godini
 
 
I     Cilj i namena javnog poziva
 
Cilj javnog poziv za dostavljanje predloga aktivnosti za Godišnji plan saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa udruženjima u 2021. godini jeste pružanje podrške udruženjima čiji su programski ciljevi, projekti i aktivnosti od značaja za čuvanje i promovisanje vojnih tradicija.
 
Namena javnog poziva je pružanje podrške Ministarstva odbrane i Vojske Srbije projektima i aktivnostima udruženja, koji se realizuju kroz plansko angažovanje ljudskih i materijalnih resursa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
 
II    Uslovi za podnošenje prijave
 
Predlaganje aktivnosti za Plan saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa udruženjima u 2021. godini, pod jednakim uslovima, imaju udruženja koja ispunjavaju najmanje jedan od sledećih uslova:
 
  1. da u svom programu obuhvataju aktivnosti koje se odnose na prikupljanje i obradu istorijske, naučne i stručne literature iz oblasti negovanja vojnih tradicija;
  2. da učestvuju ili organizuju aktivnosti posvećene očuvanju sećanja na poginule, preminule, ranjene i nestale pripadnike Vojske u zemlji i inostranstvu;
  3. da učestvuju u komemorativnim manifestacijama i posvećenim očuvanju sećanja na poginule pripadnike Vojske;
  4. da pokreću, organizuju i održavaju kulturne i sportske manifestacije u čast poginulih pripadnika Vojske;
  5. da objavljuju monografije, knjige i druge publikacije u čast poginulih pripadnika Vojske;
  6. da afirmišu stvaralačke, duhovne i materijalne vrednosti iz oslobodilačkih i odbrambenih ratova Srbije, Prvog svetskog rata i Narodnooslobodilačke borbe i odbrane od NATO agresije koje su verifikovane sa naučnog i istorijskog aspekta i na kojima počiva kontinuitet vojnih tradicija;
  7. da neguju vojne tradicije koje razvijaju osećanje rodoljublja, štite nacionalni ponos i dostojanstvo i razvijaju patriotske vrednosti koje motivišu na odbranu otadžbine.
 
III  Potrebna dokumentacija
 
Za učešće na ovom javnom pozivu udruženja podnose prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni deo javnog poziva, kao i obrazac predloga aktivnosti za uvrštavanje u Godišnji plan saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa udruženjima u 2021. godini, koji se mogu preuzeti na sajtu: www.mod.gov.rs ili u prostorijama Uprave za tradiciju, standard i veterane, ul. Nemanjina br. 15, zagrada 5, ulaz A, sprat VII, kancelarija 700.
 
Uprava za tradiciju standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, kao nosilac saradnje sa tradicionalnim i veteranskim udruženjima koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, u skladu sa odredbama člana 9, 103. i 207. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16), vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o kojima se vodi službena evidencija u vezi sa osnivanjem udruženja prema propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja i upis u propisani registar na teritoriji Republike Srbije.
 
IV  Rok za podnošenje prijave i način prijavljivanja
 
Prijava za učešće na javnom pozivu, sa predlogom aktivnosti za uvrštavanje u Godišnji plan saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa udruženjima u 2021. godini, dostavlja se poštom preporučeno na adresu:  
 
Ministarstvo odbrane
Sektor za ljudske resurse
Uprava za tradiciju, standard i veterane
Nemanjina br. 15, 11000 Beograd
 
ili lično ili kurirom, na adresu:
 
Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, ul. Nemanjina br. 15, zagrada 5, ulaz A, sprat VII, kancelarija 700, do 15.30 časova.
 
Na koverti obavezno napisati naziv i adresu podnosioca prijave, sa napomenom:
 
„Javni poziv – dostavljanje predloga aktivnosti za Godišnji plan saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa udruženjima u 2021. godini”.
 
Rok za podnošenje prijave, sa predlogom aktivnosti, na ovaj javni poziv je 15. 9. 2020, bez obzira da li se predaje na pošti ili lično. Prijava se smatra blagovremenom ako je predata najkasnije do 15. 9. 2020. godine, ako se predaje na pošti, odnosno ako se predaje kurirom ili lično u kancelariji br. 700, Delovodstvo Uprave za tradiciju, standard i veterane, do 15. 9. 2020. do 15.30 časova.
 
U skladu sa Uputstvom o načinu saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa udruženjima koja neguju tradicije oslobodilačkih i odbrambenih ratova Srbije, blagovremeno pristigle prijave sa predlozima udruženja biće dostavljene unutrašnjoj organizacionoj jedinci Uprave za tradiciju, standard i veterane nadležnoj za saradnju sa udruženjima, koja će pristigle prijave i predloge udruženja razmotriti u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije i komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije.
 
Izvod iz Godišnjeg plana saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa udruženjima u 2021. Uprava za tradiciju standard i veterane dostaviće udruženjima najkasnije do 25. decembra 2020. godine.
 
Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na adresu utsv.@mod.gov.rs ili na broj telefona 011/3201-876; lice za kontakt je vojni službenik Biljana Šljivančanin.