Министарство одбране Републике Србије
 
01.07.2020.

Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2020/2021. годинуНа основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист“, број 9/19, 26/19 и 18/20), Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе расписује
 
КОНКУРС
 
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
 
 
Министарство одбране у школској 2020/2021. години стипендира:
 
14 студената мастер академских студија и то:
 
1 студент факултета из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента;
13 студената факултета из области машинског инжењерства.
 
20 студената основних академских студија и то:
 
2 студента четврте године факултета из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента;
18 студената четврте или треће године факултета из области електротехничког и рачунарског инжењерства.
 
Студент мастер академских студија на редном броју 1 ће по завршетку студија бити примљен у у радни однос у месту службовања Крагујевац, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студенти мастер академских студија на редном броју 2 ће по завршетку студија бити примљени у радни однос у место службовања Београд, у својству цивилних лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студенти основних академских студија на редном броју 1 ће по завршетку студија бити примљени у радни однос у месту службовања Крагујевац, у својству цивилних лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студенти основних академских студија на редном броју 2 ће по завршетку студија бити примљени у радни однос у места службовања Београд, у својству цивилних лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
 
I   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
 
Право на студентску стипендију имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који  нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.
 
Стипендија се додељује студенту под условом да прихвати да ступи у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања стипендирања.
 
Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
 
- да су здравствено способна и да задовољавају критеријуме психолошке процене за службу у Војсци Србије;
- да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
- да су уписала студије које одговарају наведеним образовним профилима;
 
За стипендирање лица из грађанства на мастер академским студијама ради пријема у Војску Србије на редном броју 1:
- да је студент мастер академских студија, смер Војноиндустријско инжињерство, модул Пројектили и упаљачи на Факултету инжењерских наука, са претходно завршеним основним академским студијама;
 
За стипендирање лица из грађанства на мастер академским студијама ради пријема у Војску Србије на редном броју 2:
- 6 студената мастер академских студија модул Системи наоружања на Машинском факултету, са претходно завршеним основним академским студијама;
- 4 студента мастер академских студија модул Аутоматско управљање на Машинском факултету или модул Примењена механика и аутоматско управљање на Факултету инжењерских наука, са претходно завршеним основним академским студијама;
- 3 студента мастер академских студија модул Војноиндустријско инжињерство на Факултету инжењерских наука, са претходно завршеним основним академским студијама.
 
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије на редном броју 1:
- да су студенти четврте године основних академских студија смер Војноиндустријско инжињерство, модул Пројектили и упаљачи на Факултету инжењерских наука;
 
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије на редном броју 2:
- 6 студената основних академских студија модул Рачунарска техника и информатика или Софтверско инжењерство или Софтверско инжењерство и информационе технологије или Рачунарство и аутоматика или Информациони инжењеринг или Рачунарско инжењерство или Информационе технологије или Рачунарство и информатика или Информациони системи и технологије на: Електротехничком факултету, Факултету техничких наука и Електронском факултету.
- 6 студената основних академских студија модул Електроника или Сигнали и системи или Електронске компоненте и микросистеми или Мехатроника или Микрорачунарска електроника на: Електротехничком факултету, Електронском факултету и Факултету техничких наука.
- 2 студента основних академских студија модул Енергетика или Електроенергетика или Енергетска електроника и електричне машине или Електроенергетски системи на: Електротехничком факултету, Електронском факултету и Факултету техничких наука.
-  4 студента основних академских студија модул Телекомуникације или Радио комуникације, Комуникације и информационе технологије или Телекомуникације и информационе технологије или Сигнали и системи или Информационо-комуникационе технологије и обрада сигнала или Системско инжењерство или Микроталасна техника на: Електронском факултету, Електротехничком факултету и Факултету техничких наука.
 
Висина студентске стипендије за школску 2020/2021. годину месечно износи:
- за мастер академске студије - 50.000,00 динара;
- за студенте четврте године основних академских студија - 40.000,00 динара;
- за студенте треће године основних академских студија – 35.000,00 динара.
 
II   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Студент приликом пријављивања на конкурс  подноси следећа документа:
 
ПРИЈАВУ (Образац)
УВЕРЕЊЕ о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ о уписаним студијама другог степена, за студенте мастер академских студија;
ПОТВРДУ о оствареном успеху са прве године мастер академских студија, уколико мастер академске студије трају две године,
УВЕРЕЊЕ о дипломирању на основним академским студијама (оверена фотокопија), за студенте мастер академских студија;
ПОТВРДУ да је уписан у четврту или трећу годину основних академских студија, за студенте основних академских студија;
ПОТВРДУ о оствареном успеху са претходних година студија, за студенте основних академских студија;
Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа);
УВЕРЕЊЕ надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора  од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
ПОТВРДУ одговарајуће високошколске установе да не остварује право на студентски кредит или стипендију по другом основу или ИЗЈАВУ да се одриче стипендије или кредита уколико их остварује по другом основу.
 
Поднета конкурсна документа се не враћају.
 
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ
 
Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 31. октобра 2020. године.
 
Образац пријаве за конкурс преузети са сајта Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина бр. 15 са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу студентских стипендија”.
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и иста се неће разматрати.
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна.
 
Одлуку о додели студентске стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.
 
IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
 
Редослед пријављених кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:
 
успеха оствареног у претходном школовању;
ефикасност студирања.
 
Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 7,50 до 10 бодова).
 
Ефикасност студирања исказује се бројем бодова према години студија у коју је студент уписан:
за III годину – 4,00 бодова,
за IV годину – 4,50 бодова
за V годину – 5,00 бодова.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентске стипендије.
 
Рангирање се врши на основу достављене документације.
 
Под једнаким условима приоритет у додели студентских стипендија имаће студенти завршних година  мастер односно основних академских студија.
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.
 
V  ПОСТУПАК
 
Кандидат за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата, образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове. 
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за студентску стипендију и обајављује је на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за студентску стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.
 
Министар одбране доноси одлуку о додели студентске стипендије на основу коначне ранг-листе.
 
На основу коначне одлуке министра одбране о додели  студентске стипендије,  студент закључује уговор о стипендији са Министарством одбране којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
                       
VI    ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА
 
Студенту се исплаћује студентска стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15-ог у месецу за претходни месец.
 
 
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ