Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.07.2020.

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2020/2021. godinuNa osnovu člana 13. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu stipendiranja za potrebe Vojske Srbije i o postupku utvrđivanja i povraćaja troškova stipendiranja („Službeni vojni list“, broj 9/19, 26/19 i 18/20), Ministarstvo odbrane, Sektor za ljudske resurse raspisuje
 
KONKURS
 
ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 
 
Ministarstvo odbrane u školskoj 2020/2021. godini stipendira:
 
14 studenata master akademskih studija i to:
 
1 student fakulteta iz oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta;
13 studenata fakulteta iz oblasti mašinskog inženjerstva.
 
20 studenata osnovnih akademskih studija i to:
 
2 studenta četvrte godine fakulteta iz oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta;
18 studenata četvrte ili treće godine fakulteta iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.
 
Student master akademskih studija na rednom broju 1 će po završetku studija biti primljen u u radni odnos u mestu službovanja Kragujevac, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Studenti master akademskih studija na rednom broju 2 će po završetku studija biti primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd, u svojstvu civilnih lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Studenti osnovnih akademskih studija na rednom broju 1 će po završetku studija biti primljeni u radni odnos u mestu službovanja Kragujevac, u svojstvu civilnih lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Studenti osnovnih akademskih studija na rednom broju 2 će po završetku studija biti primljeni u radni odnos u mesta službovanja Beograd, u svojstvu civilnih lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
 
I   USLOVI ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
 
Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji  nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50 i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
 
Stipendija se dodeljuje studentu pod uslovom da prihvati da stupi u službu u Vojsku Srbije i ostane u službi najmanje dvostruko vreme trajanja stipendiranja.
 
Pored opštih uslova, lica moraju da ispunjavaju i posebne uslove:
 
- da su zdravstveno sposobna i da zadovoljavaju kriterijume psihološke procene za službu u Vojsci Srbije;
- da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivana za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera;
- da su upisala studije koje odgovaraju navedenim obrazovnim profilima;
 
Za stipendiranje lica iz građanstva na master akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 1:
- da je student master akademskih studija, smer Vojnoindustrijsko inžinjerstvo, modul Projektili i upaljači na Fakultetu inženjerskih nauka, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
 
Za stipendiranje lica iz građanstva na master akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 2:
- 6 studenata master akademskih studija modul Sistemi naoružanja na Mašinskom fakultetu, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
- 4 studenta master akademskih studija modul Automatsko upravljanje na Mašinskom fakultetu ili modul Primenjena mehanika i automatsko upravljanje na Fakultetu inženjerskih nauka, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
- 3 studenta master akademskih studija modul Vojnoindustrijsko inžinjerstvo na Fakultetu inženjerskih nauka, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama.
 
Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 1:
- da su studenti četvrte godine osnovnih akademskih studija smer Vojnoindustrijsko inžinjerstvo, modul Projektili i upaljači na Fakultetu inženjerskih nauka;
 
Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 2:
- 6 studenata osnovnih akademskih studija modul Računarska tehnika i informatika ili Softversko inženjerstvo ili Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije ili Računarstvo i automatika ili Informacioni inženjering ili Računarsko inženjerstvo ili Informacione tehnologije ili Računarstvo i informatika ili Informacioni sistemi i tehnologije na: Elektrotehničkom fakultetu, Fakultetu tehničkih nauka i Elektronskom fakultetu.
- 6 studenata osnovnih akademskih studija modul Elektronika ili Signali i sistemi ili Elektronske komponente i mikrosistemi ili Mehatronika ili Mikroračunarska elektronika na: Elektrotehničkom fakultetu, Elektronskom fakultetu i Fakultetu tehničkih nauka.
- 2 studenta osnovnih akademskih studija modul Energetika ili Elektroenergetika ili Energetska elektronika i električne mašine ili Elektroenergetski sistemi na: Elektrotehničkom fakultetu, Elektronskom fakultetu i Fakultetu tehničkih nauka.
-  4 studenta osnovnih akademskih studija modul Telekomunikacije ili Radio komunikacije, Komunikacije i informacione tehnologije ili Telekomunikacije i informacione tehnologije ili Signali i sistemi ili Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala ili Sistemsko inženjerstvo ili Mikrotalasna tehnika na: Elektronskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu i Fakultetu tehničkih nauka.
 
Visina studentske stipendije za školsku 2020/2021. godinu mesečno iznosi:
- za master akademske studije - 50.000,00 dinara;
- za studente četvrte godine osnovnih akademskih studija - 40.000,00 dinara;
- za studente treće godine osnovnih akademskih studija – 35.000,00 dinara.
 
II   POTREBNA DOKUMENTA
 
Student prilikom prijavljivanja na konkurs  podnosi sledeća dokumenta:
 
PRIJAVU (Obrazac)
UVERENjE o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
UVERENjE o upisanim studijama drugog stepena, za studente master akademskih studija;
POTVRDU o ostvarenom uspehu sa prve godine master akademskih studija, ukoliko master akademske studije traju dve godine,
UVERENjE o diplomiranju na osnovnim akademskim studijama (overena fotokopija), za studente master akademskih studija;
POTVRDU da je upisan u četvrtu ili treću godinu osnovnih akademskih studija, za studente osnovnih akademskih studija;
POTVRDU o ostvarenom uspehu sa prethodnih godina studija, za studente osnovnih akademskih studija;
Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa);
UVERENjE nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
UVERENjE nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora  od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera (ne starije od šest meseci);
POTVRDU odgovarajuće visokoškolske ustanove da ne ostvaruje pravo na studentski kredit ili stipendiju po drugom osnovu ili IZJAVU da se odriče stipendije ili kredita ukoliko ih ostvaruje po drugom osnovu.
 
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
 
III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODLUČIVANjE O DODELI STIPENDIJE
 
Rok za prijavljivanje na konkurs i podnošenje potrebnih dokumenata je do 31. oktobra 2020. godine.
 
Obrazac prijave za konkurs preuzeti sa sajta Ministarstva odbrane na adresi: www.mod.gov.rs, u rubrici „Konkursi, oglasi, javne nabavke”.
 
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Beograd, Nemanjina br. 15 sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu studentskih stipendija”.
 
Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje i ista se neće razmatrati.
 
Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu i koja će se odbaciti kao neispravna.
 
Odluku o dodeli studentske stipendije za tekuću školsku godinu donosi ministar odbrane na osnovu konačne rang-liste.
 
IV    KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA
 
Redosled prijavljenih kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:
 
uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju;
efikasnost studiranja.
 
Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja (od 7,50 do 10 bodova).
 
Efikasnost studiranja iskazuje se brojem bodova prema godini studija u koju je student upisan:
za III godinu – 4,00 bodova,
za IV godinu – 4,50 bodova
za V godinu – 5,00 bodova.
 
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentske stipendije.
 
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.
 
Pod jednakim uslovima prioritet u dodeli studentskih stipendija imaće studenti završnih godina  master odnosno osnovnih akademskih studija.
 
Prilikom rangiranja prvenstvo pod jednakim uslovima ima kandidat koji je član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog mesta u drugo mesto službovanja.
 
V  POSTUPAK
 
Kandidat za dobijanje studentske stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom Sektoru za ljudske resurse Ministarstva odbrane.
 
Komisiju za razmatranje pristiglih molbi i rangiranje kandidata, obrazuje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove. 
 
Na osnovu izvršenog rangiranja kandidata Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane utvrđuje predlog rang-liste kandidata za studentsku stipendiju i obajavljuje je na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat nezadovoljan predlogom rang-liste ima pravo prigovora u roku od 10 (deset) dana od dana njegovog objavljivanja na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu odbrane – Komisiji za rešavanje po prigovoru na predlog rang-liste, koju formira ministar odbrane, preko Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane.
 
Komisija razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata za studentsku stipendiju koja se objavljuje na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Ministar odbrane donosi odluku o dodeli studentske stipendije na osnovu konačne rang-liste.
 
Na osnovu konačne odluke ministra odbrane o dodeli  studentske stipendije,  student zaključuje ugovor o stipendiji sa Ministarstvom odbrane kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.
                       
VI    ISPLATA STIPENDIJA
 
Studentu se isplaćuje studentska stipendija u deset jednakih mesečnih rata, do 15-og u mesecu za prethodni mesec.
 
 
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS ZA DODELU STUDENTSKE STIPENDIJE