Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2020.

Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије                                                                                                                                                                                
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије

 
У школској 2020/2021. години извршиће се пријем кандидата оба пола из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике Војне гимназије по следећем: 105 кандидата (за први разред), 15 кандидата (за други разред) и 10 кандидата (за трећи разред).

УСЛОВИ КОНКУРСА
 
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ:
 
да су држављани Републике Србије;
да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од 6 (шест) месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врлодобар);
да су током школовања у основној школи постигли најмање врлодобар просечан општи успех и
да из математике током школовања имају најмање оцену 4 (врлодобар).
            за упис у први разред:
да су рођени 2004. године или касније и
да су завршили V, VI, VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врлодобар просечан општи успех школовања;
           за упис у други разред:
да су рођени 2003. године или касније и
да су завршили прво полугодиште I разреда, односно I разред гимназије, и при томе постигли најмање врлодобар просечан општи успех школовања;
 за упис у трећи разред:
да су рођени 2002. године или касније и
да су завршили I разред гимназије и прво полугодиште II разреда, односно II разред гимназије, и при томе постигли најмање врлодобар просечан општи успех школовања.
 
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и српског језика и књижевности, психолошкој, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.
ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Школовање траје четири године, за кандидате који се примају у први разред, три за пријем у други разред и две године за кандидате који се примају у трећи разред. Ученици се школују по наставном плану и програму који одгoвара Наставном плану и програму гимназија општег смера у Републици Србији, али обухвата и војне садржаје.
Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су у обавези да наставе школовање на Универзитету одбране.
За време школовања ученици Војне гимназије имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници и школски прибор, одећа и обућа, здравственa заштитa и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије.
Трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобна права и обавезе. У случају прекида школовања због неиспуњења обавеза дефинисаних уговором, лице на школовању и његов законски заступник у обавези су да надокнаде трошкове школовања.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места пребивалишта.
Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија обраћају се територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Кандидат уз пријаву прилаже:
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
потврду надлежног органа да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
 
оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда ОШ за кандидате који су завршили основну школу, а за ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII разреда ОШ и уверење – потврду основне школе о оценама на крају првог полугодишта VIII разреда(за упис у први разред).
оверене фотокопије сведочанства I разреда средње школе за кандидате који су завршили први разред, а за ученике I разреда уверење – потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта I разреда (за упис у други разред).
оверене фотокопије сведочанства I и II разреда гимназије за кандидате који су завршили први и други разред гимназије, а за ученике II разреда оверене фотокопије сведочанства I разреда гимназије и уверење – потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта II разреда (за упис у трећи разред).
 
Фотокопије докумената, тражених по конкурсу, кандидати оверавају у општини, суду или код јавног бележника.
Кандидати долазе на све предвиђене провере у оквиру селекције у пратњи родитеља – старатеља и том приликом дужни су да понесу ђачку књижицу (или другу исправу) са овереном фотографијом. Све путне трошкове превоза од места становања до места селекције, односно провера сносе кандидати који конкуришу за упис у Војну гимназију.
Селекција кандидата за ученике Војне гимназије реализује се у три дела.
У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и српског језика, која се реализује у Интернату Војне гимназије (Хумска 22, Београд). Приликом доласка на проверу физичких способности кандидат са собом обавезно носи потребну спортску опрему и прописану потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да може приступити провери физичких способности. Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, не упућује се на следећи облик селекциje. Приликом доласка на провере знања кандидат доноси потребан школски прибор. Да би задовољио критеријуме првог дела селекције кандидат мора остварити најмање по пет бодова на провери знања из српског језика и књижевности и математике.
На основу резултата првог дела селекције формира се Прелиминарна ранг-листа по мерилима за утврђивање редоследа кандидата и објављује на сајту Војне гимназије. Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети приговор Војној гимназији у року од три дана од дана објављивања ове ранг-листе.
 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА:
– успех из основне школе, максималан број бодова је 40;           
– провера знања из математике, максималан број бодова је 20;
– провера знања из српског језика, максималан број бодова је 20 и
– провера физичке способности, максималан број бодова је 20.
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова, предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим са физичке провере и на крају из српског језика.
 
У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени у надлежној војној здравственој установи. Приликом доласка на процену кандидат је у обавези да понесе попуњен образац извода из здравственог картона. Да би задовољио критеријум на психолошкој процени, кандидат мора припадати 1, 2. или 3. категорији (односно кандидати из 4. и 5 категорије не задовољавају критеријум).
 
У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени у надлежној војној здравственој установи. Психолошка и медицинско здравствена процена планиране су у Новом Саду (ВМЦ Н. Сад), Београду (ВМЦ Карабурма) и Нишу (ВБ Ниш).
Позивање кандидата у свим фазама селекције вршиће територијалани органи регионалних центара Министарства одбране, према распореду који ће израдити Војна гимназија.  
Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.
Психолошка процена, медицинско-здравствена процена и безбедносна провера не бодују се, већ су елиминационог карактера.
Конкурс је отворен од 1. фебруара до 15. марта 2020. године.
Листа изабраних кандидата биће објављена на сајту Војне гимназије 17. јуна 2020. године, док ће примљени кандидати добити обавештење о пријему и о првом родитељском састанку крајем јуна. Кандидат има право на примедбе које подноси писаним путем Војној гимназији, у року од 15 дана од дана објављивања Листе изабраних кандидата на сајту. Примедбе кандидатa разматра и решава Управa за кадрове Министарства одбране.
 
Детаљније информације у вези са начином селекције, критеријумима за проверу физичке способности, тестовима знања из прошлих година, као и информације о школовању у Војној гимназији могу се видети на сајту www.gimnazija.mod.gov.rs.
Такође, информације се могу добити путем мејла vogi@mod.gov.rs, на телефон 011/3603-966 и 011/3603-972 или у Војној гимназији, Хумска 22, Београд (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).