Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2020.

Конкурс за пријем кандидата из грађанства у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ

р  а  с  п  и  с  у  ј  е
К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
 
У школској 2020/2021. години примају се кандидати из грађанства за кадете:

А) ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ, укупно 177 кадета на студијске програме:
Основне академске студије Менаџмент у одбрани;
Основне академске студије Противваздухопловна одбрана;
Основне академске студије Војноелектронско  инжењерство;
Основне академске студије Војномашинско инжењерство;
Основне академске студије Логистика одбране;
Интегрисане академске студије Војно ваздухопловство. 
 
Садржаји у оквиру студијских програма су заједнички за I и II годину студија, док ће се кадети опредељивати за одређени модул у оквиру студијског програма по завршетку II године студија.
Б) МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ:
Интегрисане академске студије медицине: 25 кадета.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
да су остварили најмање добар успех током свих година школовања, као и на полугодишту завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току);
да имају минимално врлодобру оцену из владања током школовања;
да имају решење надлежног министарства о нострификацији средњошколске исправе стечене у иностранству (за кандидате који су средње образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму);
да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
а) Војна акaдемија:
да су рођени 1999. године или касније;
да су завршили четворогодишњу средњу школу или
да похађају IV разред средње школе.
Кандидати за кадете студијских програма Противваздухопловна одбрана, Војноелектронско инжењерство, Војномашинско инжењерство и Војно ваздухопловство морају да испуне и услов да су завршили четворогодишњу средњу школу техничке струке или гимназију, односно да похађају IV разред средње школе техничке струке или гимназије.
Кандидати за кадете студијског програма Војно ваздухопловство морају да испуне и допунске услове прописане посебним програмом медицинско-здравствене и психолошке процене кандидата за тај студијски програм, као и да успешно савладају падобранску и летачку обуку.
 
б) Медицински факултет ВМА:
да су рођени 2000. године или касније;
да су завршили гимназију, средњу школу здравствене или ветеринарске струке у трајању од четири године или
да похађају IV разред гимназије, средње школе здравствене или ветеринарске струке.
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем за кадете Војне академије и Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду полажу пријемни испит, подлежу провери физичке способности, медицинско-здравственој процени, психолошкој процени и безбедносној провери.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве се добија у територијалном органу регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.
Уз пријаву кандидати прилажу:
оверене фотокопије сведочанства свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно сведочанства завршених разреда и оверен препис (оверену копију) оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току);
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених;
потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.
 
СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА
Приликом доласка на селекцију у Војну академију и Медицински факултет ВМА кандидат мора имати документ за личну идентификацију (лична карта, пасош).
Кандидат који је удаљен са провере знања или провере физичке способности губи право да настави селекцију и буде рангиран.
Кандидати који не остваре минимални број бодова на провери знања и провери физичких способности, као и кандидати који имају негативну медицинско-здравствену и психолошку процену, безбедносну проверу и кандидати који не заврше лекарске прегледе до 17. 6. 2020. године неће бити рангирани.
Трошкове превоза у процесу селекције сносе кандидати који конкуришу у војне школе.
 
а) Војна академија
Селекција кандидата за Војну академију реализује се у два дела.
Први део селекције реализује се на Војној академији. Кандидати полажу пријемни испит, који обухвата проверу знања из математике и проверу физичких способности. Провери физичких способности приступају само они кандидати који су остварили минимални и виши број бодова на провери знања из математике.

Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из математике на републичком такмичењу које организује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, не полажу пријемни испит из математике, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.Приликом доласка на први део селекције – пријемни испит кандидати су обавезни да донесу потврду од изабраног лекара да су здравствено способни за проверу физичких способности и потребну спортску опрему.
Други део селекције обухвата психолошку и медицинско-здравствену процену на коју се позивају кандидати почев од најбоље рангираног па све до попуне потребног броја кандидата.
Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.
O терминима за селекцију по датуму, месту и времену кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Војне академије.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
б) Медицински факултет ВМА
Провера физичке способности је елиминационог карактера, а информација о минимуму критеријума које је неопходно да кандидат задовољи биће истакнута на интернет страници Mедицинског факултета ВМА.
Временски термини одређени за здравствени преглед, психолошко тестирање и проверу физичке способности, као и датум, место и време полагања пријемног испита биће истакнути на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
Листа кандидата који испуне услове за полагање пријемног испита биће истакнута најмање седам дана пре термина за полагање пријемног испита, на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из биологије или хемије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
 
a) Војна академија
Утврђивање ранг-листе пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
успех из средње школе, максималан број бодова је 40;
провера знања из математике, максималан број бодова је 45 и
провера физичких способности, максималан број бодова је 15.
Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 10 од могућих 45 бодова из математике, односно најмање 4 од могућих 15 бодова из провере физичких способности.
Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова. Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у средњој школи.
Војна академија ће на својој интернет страници објавити листу са резултатима пријемног испита, најкасније 48 часова од завршетка пријемног испита.
б) Медицински факултет ВМА
Редослед пријављених кандидата утврђује се на основу следећих мерила:
успех из средње школе, максималан број бодова је 40;
провера знања из хемије и биологије, максималан број бодова је 60.
Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 50% + 1 бод на сваком од тестова који полажу на пријемном испиту (16 бодова из хемије и 16 бодова из биологије).
Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100. Кандидати ће бити рангирани на основу места на коначној ранг-листи.
Прелиминарна ранг-листа биће објављена до 48 часова од момента завршетка пријемног испита на огласној табли и на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
 
НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
 
а) Војна академија
Коначна ранг-листа објављује се на интернет страници Војне академије.
Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети примедбу на коначну ранг-листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања коначне ранг-листе. Кандидат примедбу подноси Војној академији.
 
б) Медицински факултет ВМА
Коначна ранг-листа објављује се на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети примедбу на коначну ранг-листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања коначне ранг-листе. Кандидат примедбу подноси Медицинском факултету ВМА.
 
ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА:
Школовање у Војној академији има структуру основних академских студија првог степена у трајању од четири године, што подразумева 240 ЕСПБ бодова, и интегрисаних академских студија за студијски програм Војно ваздухопловство у трајању од 5 година, што подразумева 300 ЕСПБ бодова. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање зависно од студијског програма који заврше.
Школовање на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду има структуру интегрисаних академских студија у трајању од шест година, односно 360 ЕСПБ бодова. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање доктор медицине, како је прописано акредитованим студијским програмом.
За време школовања кадети Војне академије и Медицинског факултета ВМА имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања кадети станују у интернату, током школовања им се исплаћују новчана примања и путни трошкови у складу са законском регулативом, а све трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобне обавезе.
Након успешно завршеног школовања у Војној академији и Медицинском факултету ВМА примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника одговарајућег рода – службе.
У случају прекида школовања због слабог успеха, прекида школовања на лични захтев и неиспуњења обавеза регулисаних уговором о школовању, лица на школовању су у обавези да надокнаде трошкове школовања. 
Конкурс је отворен oд 1. фебруара до 15. марта 2020. године.
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца: за Војну академију путем електронске поште stud.sluzba@va.mod.gov.rs, на телефоне: 011/3603-344 и 011/3603-341 или на интернет страници http://www.va.mod.gov.rs, а за Медицински факултет ВМА путем електронске поште: medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs и studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs и на телефоне: 011/3609-433, 011/3005-141, 011/3608-134.