Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2020.

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu 
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE

r  a  s  p  i  s  u  j  e
K O N K U R S
za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu
 
U školskoj 2020/2021. godini primaju se kandidati iz građanstva za kadete:

A) VOJNE AKADEMIJE, ukupno 177 kadeta na studijske programe:
Osnovne akademske studije Menadžment u odbrani;
Osnovne akademske studije Protivvazduhoplovna odbrana;
Osnovne akademske studije Vojnoelektronsko  inženjerstvo;
Osnovne akademske studije Vojnomašinsko inženjerstvo;
Osnovne akademske studije Logistika odbrane;
Integrisane akademske studije Vojno vazduhoplovstvo. 
 
Sadržaji u okviru studijskih programa su zajednički za I i II godinu studija, dok će se kadeti opredeljivati za određeni modul u okviru studijskog programa po završetku II godine studija.
B) MEDICINSKOG FAKULTETA VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE:
Integrisane akademske studije medicine: 25 kadeta.
 
USLOVI KONKURSA
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
da su ostvarili najmanje dobar uspeh tokom svih godina školovanja, kao i na polugodištu završnog razreda (za kandidate čije je školovanje u toku);
da imaju minimalno vrlodobru ocenu iz vladanja tokom školovanja;
da imaju rešenje nadležnog ministarstva o nostrifikaciji srednjoškolske isprave stečene u inostranstvu (za kandidate koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu ili pohađali školovanje po inostranom nastavnom planu i programu);
da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
a) Vojna akademija:
da su rođeni 1999. godine ili kasnije;
da su završili četvorogodišnju srednju školu ili
da pohađaju IV razred srednje škole.
Kandidati za kadete studijskih programa Protivvazduhoplovna odbrana, Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo i Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i uslov da su završili četvorogodišnju srednju školu tehničke struke ili gimnaziju, odnosno da pohađaju IV razred srednje škole tehničke struke ili gimnazije.
Kandidati za kadete studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program, kao i da uspešno savladaju padobransku i letačku obuku.
 
b) Medicinski fakultet VMA:
da su rođeni 2000. godine ili kasnije;
da su završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili
da pohađaju IV razred gimnazije, srednje škole zdravstvene ili veterinarske struke.
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit, podležu proveri fizičke sposobnosti, medicinsko-zdravstvenoj proceni, psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri.
 
NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta. Obrazac prijave se dobija u teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.
Uz prijavu kandidati prilažu:
overene fotokopije svedočanstva svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno svedočanstva završenih razreda i overen prepis (overenu kopiju) ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate kojima je školovanje u toku);
uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
izvod iz matične knjige rođenih;
potvrde nadležnog suda i Ministarstva unutrašnjih poslova (ne starije od šest meseci) da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera.
 
SELEKCIJA KANDIDATA
Prilikom dolaska na selekciju u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA kandidat mora imati dokument za ličnu identifikaciju (lična karta, pasoš).
Kandidat koji je udaljen sa provere znanja ili provere fizičke sposobnosti gubi pravo da nastavi selekciju i bude rangiran.
Kandidati koji ne ostvare minimalni broj bodova na proveri znanja i proveri fizičkih sposobnosti, kao i kandidati koji imaju negativnu medicinsko-zdravstvenu i psihološku procenu, bezbednosnu proveru i kandidati koji ne završe lekarske preglede do 17. 6. 2020. godine neće biti rangirani.
Troškove prevoza u procesu selekcije snose kandidati koji konkurišu u vojne škole.
 
a) Vojna akademija
Selekcija kandidata za Vojnu akademiju realizuje se u dva dela.
Prvi deo selekcije realizuje se na Vojnoj akademiji. Kandidati polažu prijemni ispit, koji obuhvata proveru znanja iz matematike i proveru fizičkih sposobnosti. Proveri fizičkih sposobnosti pristupaju samo oni kandidati koji su ostvarili minimalni i viši broj bodova na proveri znanja iz matematike.

Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz matematike na republičkom takmičenju koje organizuje
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ne polažu prijemni ispit iz matematike, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.Prilikom dolaska na prvi deo selekcije – prijemni ispit kandidati su obavezni da donesu potvrdu od izabranog lekara da su zdravstveno sposobni za proveru fizičkih sposobnosti i potrebnu sportsku opremu.
Drugi deo selekcije obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu na koju se pozivaju kandidati počev od najbolje rangiranog pa sve do popune potrebnog broja kandidata.
Tokom procesa selekcije vrši se i bezbednosna provera kandidata.
O terminima za selekciju po datumu, mestu i vremenu kandidati će biti obavešteni preko internet stranice Vojne akademije.
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
b) Medicinski fakultet VMA
Provera fizičke sposobnosti je eliminacionog karaktera, a informacija o minimumu kriterijuma koje je neophodno da kandidat zadovolji biće istaknuta na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
Vremenski termini određeni za zdravstveni pregled, psihološko testiranje i proveru fizičke sposobnosti, kao i datum, mesto i vreme polaganja prijemnog ispita biće istaknuti na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
Lista kandidata koji ispune uslove za polaganje prijemnog ispita biće istaknuta najmanje sedam dana pre termina za polaganje prijemnog ispita, na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz biologije ili hemije na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ne polažu prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
MERILA ZA RANGIRANjE KANDIDATA
 
a) Vojna akademija
Utvrđivanje rang-liste prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:
uspeh iz srednje škole, maksimalan broj bodova je 40;
provera znanja iz matematike, maksimalan broj bodova je 45 i
provera fizičkih sposobnosti, maksimalan broj bodova je 15.
Rangiranje kandidata na osnovu prijemnog ispita izvršiće se tako što će se rangirati oni kandidati koji postignu najmanje 10 od mogućih 45 bodova iz matematike, odnosno najmanje 4 od mogućih 15 bodova iz provere fizičkih sposobnosti.
Ukupan maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100 bodova. Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, u slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat čiji je roditelj poginuli ili ranjeni pripadnik Vojske Srbije, zatim kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike, a na kraju kandidat koji ima više bodova po osnovu postignutog opšteg uspeha u srednjoj školi.
Vojna akademija će na svojoj internet stranici objaviti listu sa rezultatima prijemnog ispita, najkasnije 48 časova od završetka prijemnog ispita.
b) Medicinski fakultet VMA
Redosled prijavljenih kandidata utvrđuje se na osnovu sledećih merila:
uspeh iz srednje škole, maksimalan broj bodova je 40;
provera znanja iz hemije i biologije, maksimalan broj bodova je 60.
Rangiranje kandidata na osnovu prijemnog ispita izvršiće se tako što će se rangirati oni kandidati koji postignu najmanje 50% + 1 bod na svakom od testova koji polažu na prijemnom ispitu (16 bodova iz hemije i 16 bodova iz biologije).
Ukupan maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100. Kandidati će biti rangirani na osnovu mesta na konačnoj rang-listi.
Preliminarna rang-lista biće objavljena do 48 časova od momenta završetka prijemnog ispita na oglasnoj tabli i na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
 
NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIMEDBI NA UTVRĐENI REDOSLED
 
a) Vojna akademija
Konačna rang-lista objavljuje se na internet stranici Vojne akademije.
Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena, može podneti primedbu na konačnu rang-listu kandidata u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konačne rang-liste. Kandidat primedbu podnosi Vojnoj akademiji.
 
b) Medicinski fakultet VMA
Konačna rang-lista objavljuje se na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena, može podneti primedbu na konačnu rang-listu kandidata u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konačne rang-liste. Kandidat primedbu podnosi Medicinskom fakultetu VMA.
 
ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA:
Školovanje u Vojnoj akademiji ima strukturu osnovnih akademskih studija prvog stepena u trajanju od četiri godine, što podrazumeva 240 ESPB bodova, i integrisanih akademskih studija za studijski program Vojno vazduhoplovstvo u trajanju od 5 godina, što podrazumeva 300 ESPB bodova. Posle završetka školovanja kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje zavisno od studijskog programa koji završe.
Školovanje na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu ima strukturu integrisanih akademskih studija u trajanju od šest godina, odnosno 360 ESPB bodova. Posle završetka školovanja kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje doktor medicine, kako je propisano akreditovanim studijskim programom.
Za vreme školovanja kadeti Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja kadeti stanuju u internatu, tokom školovanja im se isplaćuju novčana primanja i putni troškovi u skladu sa zakonskom regulativom, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobne obaveze.
Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji i Medicinskom fakultetu VMA primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.
U slučaju prekida školovanja zbog slabog uspeha, prekida školovanja na lični zahtev i neispunjenja obaveza regulisanih ugovorom o školovanju, lica na školovanju su u obavezi da nadoknade troškove školovanja. 
Konkurs je otvoren od 1. februara do 15. marta 2020. godine.
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odseku za pitanja kadeta, studenata i slušalaca: za Vojnu akademiju putem elektronske pošte stud.sluzba@va.mod.gov.rs, na telefone: 011/3603-344 i 011/3603-341 ili na internet stranici http://www.va.mod.gov.rs, a za Medicinski fakultet VMA putem elektronske pošte: medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs i studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs i na telefone: 011/3609-433, 011/3005-141, 011/3608-134.