Министарство одбране Републике Србије
 
01.01.2020.

Јавни конкурс за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци СрбијеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Војнотехнички институт
расписује
 
ј а в н и
К О Н К У Р С
 
За пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време,
 
ради попуне формацијских места у:
 
Назив установе Министарства одбране у којој се врши попуна радних места:
 
Војнотехнички институт Београд, Управа за одбрамбене технoлогије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије
 
Радна места која се попуњавају:
 
Референт за заштиту животне средине, ВСС – 1 извршилац;
Виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац;
Виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац;
Виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац;
Виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац;
Виши технички сарадник, ССС – 2 извршиоца;
Радник на прототипским пословима, 5. степен – 1 извршилац;
Виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац;
Радник на прототипским пословима, 3. степен – 1 извршилац;
Водећи технички сарадник, С1С – 1 извршилац;
Виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац;
Радник на прототипским пословима, 5. степен – 2 извршиоца;
Радник на прототипским пословима, 3. степен – 1 извршилац;
Радник на прототипским пословима, 3. степен – 1 извршилац;
Виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац;
Руковалац, ССС – 1 извршилац;
Механичар за возила точкаше – возач, 5. степен – 1 извршилац;
Возач, ССС – 1 извршилац;
Начелник Одсека, ВСС – 1 извршилац;  
Руковалац парних котлова са ATK, 3. степен – 1 извршилац;
Противпожарац, ССС – 3 извршиoца;
Возач – противпожарац, ССС – 1 извршилац;  
Противпожарац – возач, ССС – 3 извршиoца;
Противпожарац, ССС – 3 извршиoца;
Помоћни радник, НСС – 2 извршиоца;
Виши оператер система, ССС – 1 извршилац;
Чувар, 3. степен – 2 извршиоца;
Референт, ВСС – 1 извршилац;  
Референт, ВСС – 1 извршилац;
Референт, ВСС – 1 извршилац;  
Виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац;
Виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац;
Оператер за обраду и унос под. – књижничар, ССС – 1 извршилац.
 
 
Општи услови:
 
да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци;
да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места за која конкуришу.
 
 
Посебни услови:
 
За радно место под ред. бр. 1:
завршен одговарајући факултет, да кандидат има звање дипломирани инжењер заштите животне средине или мастер струковни инжењер заштите животне средине или мастер инжењер заштите животне средине;
 
За радно место под ред. бр. 2:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала;
 
За радно место под ред. бр. 3:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника;
 
За радно место под ред. бр. 4:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство, образовни профил (занимање): контролор техничар;
 
За радно место под ред. бр. 5:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника;
 
За радно место под ред. бр. 6:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника;
 
 
За радно место под ред. бр. 7:
завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада метала, образовни профил (занимање): механичар специјалиста;
За радно место под ред. бр. 8:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала;
 
За радно место под ред. бр. 9:
завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање): електричар;
 
За радно место под ред. бр. 10:
завршена виша машинска школа или основне академске или струковне студије 1. степена (180 ЕСПБ), да кандидат има звање машински инжењер или инжењер машинства или струковни инжењер машинства;
 
За радно место под ред. бр. 11:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала, образовни профил (занимање): техничар за компјутерско управљање;
 
За радно место под ред. бр. 12:
завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада метала, образовни профили (занимања): металостругар – специјалиста или металоглодач – специјалиста или металобрусач – специјалиста;
 
За радно место под ред. бр. 13:
завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање): електромеханичар;
 
За радно место под ред. бр. 14:
завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање): аутолимар;
 
За радно место под ред. бр. 15:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника, образовни профил: електротехничар електронике или  електротехничар телекомуникација;
 
За радно место под ред. бр. 16:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању; подручје рада: економија, право и администрација;
 
За радно место под ред. бр. 17:
завршен 5. степен стручне спреме, образовни профил (занимање): аутомеханичар – специјалиста;
 
За радно место под ред. бр. 18:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: саобраћај, поседовање возачке дозволе Ц категорије;
 
За радно место под ред. бр. 19:
завршен одговарајући факултет, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер или мастер инжењер машинства;
 
За радно место под ред. бр. 20:
завршена средња школа у трогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала, да кандидат има положен стручни испит за руковаоца парних котлова са АТК;
 
За радно место под ред. бр. 21:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, положен стручни испит из области заштите од пожара;
 
За радно место под ред. бр. 22:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, положен стручни испит из области заштите од пожара, возачка дозвола Ц категорије;
 
За радно место под ред. бр. 23:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, положен стручни испит из области заштите од пожара, возачка дозвола Ц категорије;
 
 За радно место под ред. бр. 24:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, положен стручни испит из области заштите од пожара;
 
За радно место под ред. бр. 25:
завршена осмогодишња школа;
 
За радно место под ред. бр. 26:
завршена правно-биротехничка или правно-пословна школа у четворогодишњем трајању;
 
За радно место под ред. бр. 27
завршена средња школа у трогодишњем трајању, одслужен војни рок са оружјем;
 
За радно место под ред. бр. 28:
завршен одговарајући факултет, да кандидат има звање дипломирани инжењер информатике или мастер информатичар или мастер инжењер информационих технологија;
 
За радно место под ред. бр. 29:
завршен одговарајући факултет, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике или мастер инжењер електротехнике и рачунарства;
 
За радно место под ред. бр. 30:
завршен одговарајући факултет из области техничких наука;
 
За радно место под ред. бр. 31:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника;
 
 За радно место под ред. бр. 32:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала;
 
За радно место под ред. бр. 33:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: економија, право и администрација.
 
 
Заједничко за сва радна места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењена Одлука о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист” бр. 13/19).
 
За радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 26, 28, 29, 30, 31 и 32 биће спроведене следеће активности у изборном поступку: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
За радна место под редним бројем 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 и 33 биће спроведене следеће активности у изборном поступку: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Место, дан и време спровођења изборног поступка: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројем 3, 5, 6, 9, 15, 29 и 31 је из области електротехнике, и спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројем 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 19 и 32 је из области машинства и спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радно место под редним бројем 1 је из области заштите животне средине и спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радно место под редним бројем 26 је из области канцеларијског пословања и спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радно место под редним бројем 28 спроводи се из области информатике и то тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радно место под редним бројем 30 је из области техничких наука и спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Кандидати који не задовоље на провери знања или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље проверу знања и способности биће организован разговор.
 
О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту за које су конкурисали.
 
Место рада: Београд.
 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”. Јавни конкурс се објављује на веб-страници Министарства одбране, у дневном листу „Политика” и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
 
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Радовановић Наташа, дипл. правник, тел. 011/2051-317 и Кочовић Нада, дипл. економиста, тел. 011/2051-242.
 
Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
 
Поштом на адресу Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Пријаве се могу лично доставити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1, Београд.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати, поред кратке биографије, прилажу и следеће:
 
За радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 и 33: оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
За радно место под редним бројем 18: оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа, оверену фотокопију возачке дозволе.
 
За радном место под редним бројем 20: оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа, уверење о положеном стручном испиту за руковаоца парних котлова са АТК.
 
За радна места под редним бројем 21 и 24: оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа, уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара.
 
За радна места под редним бројем 22 и 23: оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа, оверену фотокопију возачке дозволе, уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара.
 
За радно место под редним бројем 27: оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа, уверење односно потврду надлежног центра Министарства одбране да је кандидат одслужио војни рок са оружјем или оверену фотокопију војне књижице.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.
 
Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној код јавног бележника биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад је обавезан за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којим се води службена евиденција или да кандидат то учини сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци и уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.