Министарство одбране Републике Србије
 
15.11.2019.

Оглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске СрбијеРЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16
 
                        На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16, 113/17 и 95/18),  расписује
О  Г  Л  А  С
РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
 
1. Војни комплекс „Клуб ВС“ у Алексинцу, а који комплекс чини објекат КН-2 Клуб Војске (зидани) површине 831,92 м2, постојећи на кат. парц. бр. 1175 КО Алексинац варош, уписан у ЛН број 2733 као „зграда државних органа и организација – Дом војске“ и земљиште које чини кат. парц. бр. 1175, површине 16 а 36 м2, уписана у ЛН бр. 2733 КО Алексинац варош и кат. парц. бр. 1176, површине, површине 95 м2 уписана у ЛН бр. 284 КО Алексинац варош, по  укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 289.184,68 евра.
 
     Висина депозита 350.000,00 динара, позив на број 20197464255420190401
 
 2. Војни комплекс „Ул. Јована Поповића бб” Клуб војске Србије у Белој Цркви, укупне површине 3231,23 м2, и то: објекат КН-2 (Клуб војске), површине 2827,03 м2, објекат КН-3 (куглана), површине 196,44 м2, објекат КН-4 (зграда за хидрофорско постројење), површине 17,06 м2 и објекат КН-6 (кухиња са рестораном), површине 190,70 м2, сви постојећи на кат. парц. број 2247 КО Бела Црква, и земљиште које чини кат. парц. број 2247 КО Бела Црква, укупне површине 42 а 88 м2, уписана у ЛН број 1880 КО Бела Црква, по укупној сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 246.075,52 евра.
 
 Висина депозита 350.000,00 динара, позив на број 20197464255420190402
 
 
 3. Војни комплекс „Сајмиште”, по намени складишни комплекс у Младеновцу, који чини 3 (три) објекта укупне површине 607,40 м2 и то: објекат КН-8 „Магацин”, корисне површине 56,25 м2, објекат КН-10 „Управна зграда команде”, корисне површине 381,81 м2 и објекат КН-22 „Стражара”, корисне површине 169,34 м2, као и земљиште укупне површине 1 ха 55 а 53 м2, које чине кат. парц. број 1980, површине 1 ха 51 а 42 м2 и кат. парц. број 1981, површине 4 а 11 м2, обе КО Младеновац Варош, све уписано у ЛН  број 2581 КО Младеновац Варош, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 1.086.513,94 евра.

  Висина депозита 2.500.000,00 динара, позив на број 20197464255420190406
 
  4. Војни комплекс „Сремчица”, објекат УПТ Чукарица, Београд, кога чини земљиште и то кат. парц. бр. 335/4, површине 24 ха 69 а 76 м2 и кат. парц. бр. 2869/2, површине 114 м2, обе уписане у ЛН бр. 4055 КО Сремчица, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.153.631,90 евра.
 
Висина депозита 1.500.000,00 динара, позив на број 20197464255420190424
 
5. Војни комплекс  - „Река Остружница – Сектор-2“, складиште у Београду, општина Чукарица, који је формиран као јединствена целина од већег броја катастарских парцела у КО Остружница, и то кат. парц. бр. 2093/1, 2093/2, 2093/3, 2093/4, 2093/5, 2093/6, 2093/7, 2093/8, 2094/1, 2094/2, 2094/3, 2094/4, 2094/5, 2094/6, 2094/7, 2094/8, 2094/9, 2094/10, 2094/11, 2094/12, 2094/13, 2094/14 и 2094/15, чија је укупна површина 89.932 м2, уписаних у ЛН број 376 КО Остужница, по укупној сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 752.155,99 евра.
 
Висина депозита 1.200.000,00 динара, позив на број 20197464255420190425
 
 6. Војни комплекс „Кличевац“ вежбалиште у Ваљеву које чини земљиште и то  кат. парц. бр. 11438 , површине 97 а 88 м2, уписано у ЛН број  14765 КО Ваљево, по почетној купопродајној цени у износу од 155.392,51 евра.
 
Висина депозита 200.000,00 динара, позив на број 20197464255420190429
 
  7. Војни комплекс складиште „Поток Месић-Белоцрквански пут“ у Вршцу које непокретности чине 12 ванкњижних  објеката високоградње укупне корисне површине 3.348,01 м2, и то објекат КН-3 стражара, површине 72,25 м2, објекат КН-5, магацин, површине 459 м2, објекат КН-6, магацин, површине 372,60  м2, објекат КН-7, магацин, површине 9,61 м2, објекат КН-8, магацин, површине 128 м2, објекат КН-9, гаража, површине 1940 м2, објекат КН-20, стајски објекат-фарма, површине 194,55 м2, објекат КН-25, кош за кукуруз, површине 42,30 м2, објекат КН-26, дрвара, површине 120,60 м2, објекат КН-27, псетарник, површине 6,80 м2, објекат КН-28, стражарска кућица, површине 1,15 м2 и објекат КН-29, стражарска кућица, површине 1,15 м2, постојеће на кат. парц. бр. 24671/2,  и земљиште и то:  кат. парц. бр. 24671/1, површине 87а  86 м2, кат. парц. бр. 24671/2, површине 8 ха 70 а 93 м2 и кат. парц. бр. 24664/2, површине 1 ха 03 а 99 м2, све КО Вршац, све уписано у ЛН број 1049 КО Вршац, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 796.812,94 евра.
 
Висина депозита 1.200.000,00 динара, позив на број 20197464255420190432

  8. Складишни комплекс – „Грљан", објекат посебне намене у Зајечару, кога чини 7 (седам) објеката и то: објекат КН-2, управна зграда зидани, површине 78,48 м2, објекат КН-3, магацин, зидани, површине 587,07 м2, објекат КН-4, радионица, зидани, површине 461,44 м2, објекат КН-5, кухиња са трпезаријом, зидани, површине 117,74 м2, објекат КН-6, купатило, зидани, површине 70,72 м2, објекат КН-7, тоалет, зидани, површине 25,81 м2 и објекат КН-8, гаража, монтажни, површине 74,72 м2, укупне површине 1.415,98 м2, сви постојећи на кат.парц.бр. 2678 КО Грљан, и земљиште кога чини кат. парц. бр. 2678, КО Грљан, укупне површине 13.517 м2, уписана у ЛН бр. 1488 КО Грљан, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 99.896,46 евра.
 
Висина депозита 100.000,00 динара, позив на број 20197464255420190433
 
  9. Војни  комплекс "Вила Катарина", по намени складиште у Књажевцу, који комплекс чини 4 ванкњижних објеката укупне корисне површине 298,55м2 и то објекат КН-2 (магацин), корисне површине 264 м2, објекат КН-3 (стражара), корисне површне 25,07 м2, КН-4 (магацине), корисне површине 8,33 м2 и објекат КН-16, (стражарска кућица), корисне површине 1,15 м2, сви постојећи на кат. парц. број 2675 КО Књажевац, и земљиште које чини кат. парц. 2675 КО Књажевац, укупне површине површине 28 а 21 м2, уписана у ЛН број 17182 КО Књажевац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 22.707,42 евра.
Висина депозита 30.000,00 динара, позив на број 20197464255420190434
 
  10. Војни комплекс „Мира“, складиште у Лесковцу, а који комплекс чини 15 ванкњижних објеката, укупне површине 3.621,62 м2, и то објекат КН-2 (стражарница, зидана) површине 1,00м2, објекат КН-3 (гаража затворена са три стране, зидана) површине 397,60м2, објекат КН-4 (гаража затворена са три стране, зидана) површине 944,64м2, објекат КН-5 (стражарница, зидана) површине 1,00м2,  објекат КН-6 (надстрешница, зидана) површине 460,22м2, објекат КН-8 (магацин, зидан) површине 324,73м2, објекат КН-9 (магацин, зидан) површине 17,97м2, објекат КН-10 (магацин, зидан) површине 299,09м2, објекат КН-11 (купатило са тоалетом, зидан) површине 12,29м2, објекат КН-12 (магацин, зидан) површине 97,34м2, објекат КН-13 (магацин, зидан) површине 43,31м2, објекат КН-32 (стаја за ситну стоку, зидан) површине 377,24м2, објекат КН-38 (магацин, зидан) површине 12,94м2, објекат КН-39 (магацин, зидан) површине 197,88м2, и објекат КН-40 (магацин, зидан) површине 434,37м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 15184/3 КО Лесковац, и земљиште које чини кат. парц. бр. 15184/3 КО Лесковац, укупне површине 5ха 98 а, уписана у ЛН број 15236 КО Лесковац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 868.948,48 евра.
 
Висина депозита 1.000.000,00 динара, позив на број 20197464255420190435
 
 11. Војни комплекс складишта „ВИНАРЦЕ”, Лесковац, кога чине објекти које фактички користи Министарство одбране, укупне површине 103,12 м2, и то: објекат КН - 2 (стражара), површине 91,57 м2 и објекат КН - 3 (магацин интендантски), површине 11,55 м2, оба постојећа на кат. парц. бр. 1425 КО Винарце и објекти укупне површине 395,27 м2, и то: објекат КН - 2 (магацин), површине 35,67 м2, објекат КН - 3 (магацин), површине 9,32 м2, објекат КН - 4 (магацин), површине 157,71 м2, објекат КН - 5 (магацин), површине 35,90 м2 и  објекат КН - 6 (магацин), површине 156,67 м2,  постојећи кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, и земљиште које чини кат. парц. бр. 1425 КО Винарце, површине 10 а 70 м2 и  кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, површине 1 ха 71 а 44 м2, обе уписане у ЛН број 654 КО Винарце, по укупној  сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 168.109,98 евра.
Висина депозита 200.000,00 динара, позив на број 20197464255420190436
 
  12. Војни комплекс – "Meдошевац" складиште ПГ у Нишу, кога чини 8 (осам) објеката, укупне површине 791,53 м2, и то: КН-2 (стражара), површине 61,80 м2, КН-3 (надстрешница), површине 63,54 м2, КН-4 (магацин), површине 62,98 м2, КН-6 (бункер за командно место), површине 28,48 м2, КН-7 (резервоар), површине 184,96 м2, КН-8 (резервоар), површине 184,96 м2, КН-9 (магацин МС техничке службе), површине 204,00 м2 и КН-18 (стражарница), површине 0,81 м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 79, и земљиште, укупне површине 39.594,00 м2 кога чини кат. парц. бр. 79, КО Медошевац, уписана у ЛН бр. 1539, КО Медошевац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 1.140.877,97 евра.
 
Висина депозита 1.500.000,00 динара, позив на број 20197464255420190437
 
   13. Војни комплекс – „Алибеговац - Карагач“, у Новом Саду, кога чине ванкњижни објекти, и то: објекат КН-2 (магацин), површине 23,95 м2, објекат КН-3 (магацин), површине 13,13 м2, објекат КН-4 (зграда за агрегате), површине 16,24 м2, објекат КН-5 (клозет), површине 1,32 м2, објекат КН-6 (стражара), површине 39,84 м2, објекат КН-8 (магацин), површине 103,57 м2, објекат КН-9 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-10 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-11 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-12 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-13 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-14 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-15 (магацин МС техничке службе), површине 50,05 м2, објекат КН-16 (магацин МС техничке службе), површине 35,99 м2, објекат КН-17 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-26 (надстрешница), површине 17,10 м2, објекат КН-39 (стражарница), површине 1,20 м2, објекат КН-40 (боксови за псе), површине 16,29 м2 и објекат КН-41 (надстрешница за разводни ормар), површине 3 м2, постојећи на кат.парц.бр. 6593/1 и 6594/2, обе КО Петроварадин, са земљиштем кога чине кат.парц.бр. 6593/1, површине 2 ха 37 а 79 м2 и 6594/2, површине 5 а 15 м2, обе КО Петроварадин, уписане у ЛН бр. 5328 КО Петроварадин, по  почетној сниженој купопродајној цени, у износу од 388.817,51 евра.
 
Висина депозита 450.000,00 динара, позив на број 20197464255420190440
 
14. Војни комплекс „Мишелук - Горња Каменица”, по намени складиште УБС, у Новом Саду, који чини 5 (пет) ванкњижних објеката, укупне површине 634,52 м2 и то: објекат КН-3 „Стражара”, корисне површине 74,29 м2, објекат КН-4 „Магацин артификације”, корисне површине 11,22 м2, објекат КН-5 „Магацин”, корисне површине 479,05 м2, објекат КН-6 „Магацин артификације”, корисне површине 34,98 м2 и објекат КН-7 „Магацин артификације”, корисне површине 34,98 м2, као и земљиште укупне површине 2 ха 20 а 45 м2, које чине кат. парц. број 4133/1, површине 2 ха 14 а 50 м2, кат. парц. број 4133/4, површине 1 а 44 м2, кат. парц. број 4133/5, површине 3 а 16 м2 и кат. парц. број 4133/6, површине 1 а 35 м2, све КО Сремска Каменица, све уписане у ЛН број 758 КО Сремска Каменица, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 1.235.825,60 евра.
 
Висина депозита 2.000.000,00 динара, позив на број 20197464255420190441
 
   15. Војни комплекс „Буковац”, у Петроварадину код Новог Сада, односно земљиште које чини кат. парц. број 2889 КО Буковац, површине 1 ха 15 а 53 м2, уписана у ЛН број 188 КО Буковац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 97.257,24 евра.
 
Висина депозита 150.000,00 динара, позив на број 20197464255420190442
 
16. Војни комплекс - „Провалија – РРФД. Каменица“, у Новом Саду – Мала Каменица, у Сремској Каменици,  у ул. Шимширова бр. 18,  кога чине ванкњижни објекти укупне површине 778,85 м2, и то: објекат КН-2 (магацин), површине 36 м2, објекат КН-3 (магацин), површине 5,78 м2, објекат КН-4 (магацин), површине 5,78 м2, објекат КН-5 (магацин), површине 151 м2, објекат КН-6 (магацин), површине 474,50 м2, објекат КН-7 (стражара), површине 74,09 м2, објекат КН-8 (магацин), површине 14,70 м2, објекат КН-11 (стражарница), површине 1 м2, објекат КН-12 (надстрешница), површине 12 м2, објекат КН-19 (осматрачница), површине 4 м2, постојећи на кат.парц. бр. 402 КО Сремска Каменица, са земљиштем, које чини кат. парц. бр. 402, КО Сремска Каменица, укупне површине 17.085 м2, уписана у ЛН  бр. 758 КО Сремска Каменица, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 368.701,24 евра.
 
Висина депозита 450.000,00 динара, позив на број 20197464255420190443
 
  17. Војни комплекс „Парагово“ складиште ПГ у Новом Саду, који чини три (3) ванкњижна објекта високоградње укупне површине 491,70 м2 и то: објекат КН-12, магацин МС техничке службе, зидан, површине 351,00 м2; објекат КН-15, зграда за пуњење амбалаже, зидана, површине 139,82 м2 и објекат КН-16, стражарница, бетонска, површине 0,88 м2  и  земљиште које чини кат. парц. бр. 2736, КО Сремска Каменица, површне 3 ха 00 а 14 м2, уписанa у ЛН број 758 КО Сремска Каменица, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 432.200,94 евра.
Висина депозита 520.000,00 динара, позив на број 20197464255420190444

18. Војни комплекс „Ул. Воје Дулић бр. 2“ по намени Клуб Војске у Пожаревцу, спратности По+П+1, површине 1592,86 м2, који се налази у ул. Воје Дулића бр. 2, постојећи на кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, са земљиштем које   чини кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, укупне површине 8а 90 м2, све уписано у ЛН број 15716 КО Пожаревац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу  од 1.010.327,36 евра.
Висина депозита 2.500.000,00 динара, позив на број 20197464255420190445
 
19. Војни комплекс – касарна „Царина“ у Смедереву, кога чине 14 ванкњижних објеката, укупне површине 771,71 м2, постојећих на кат.парц. бр. 13110 КО Смедерево, и то: објекат КН-2 (зграда са постројењем за пумпну станицу), површине 5,76 м2, објекат КН-3 (зграда за оперативни центар), површине 252,56 м2, објекат КН-6 (стражарница), површине 2 м2, објекат КН-7 (магацин експлозива и муниције), површине 244,81 м2, објекат КН-8  (магацин артифиције), површине 2,25 м2, објекат КН-10 ( зграда са хидрофорским постројењем), површине 27,72 м2, објекат КН-11 (стражарница), површине 2 м2, објекат КН-12 (стражарница), површине 2 м2, објекат КН-13 (стражарница), површине 2 м2, објекат КН-14, (стражара), површине 165,91 м2, објекат КН-15 (магацин), површине 15,75 м2, објекат КН-16, (клозет), површине 10,29 м2, објекат КН-17 (стражарница), површине 2 м2 и објекат КН-70 (псетарник), површине 36,66 м2 и земљиште које чини кат. парц. бр. 13110 КО Смедерево, површине 18 ха 11 а 97 м2, уписана у ЛН број 14937 КО Смедерево, по  укупној почетној купопродајној цени, у износу од 2.447.302,44 евра.
 
Висина депозита 3.000.000,00 динара, позив на број 20197464255420190446
 
20. Војни комплекс „Шикара“ вежбалиште у Сомбору који чини земљиште и то кат. парц. бр. 20311/2, површине 2 ха 69 а 84 м2 и кат. парц. бр. 20311/3, површине 1 ха 10 а 38 м2, односно укупне површине 3 ха 80 а 22 м2, уписане у ЛН број 5251 КО Сомбор-2, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 39.640,04 евра.
 
Висина депозита 50.000,00 динара, позив на број 20197464255420190447

 21. Војни комплекс – „Станишин рид", у Сурдулици, кога чини кат.парц.бр. 342, површине 40 а 97 м2, уписана у ЛН број 604 КО Власина Стојковићева, као пашњак 5. класе, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 27.329,33 евра.
 
Висина депозита 30.000,00 динара, позив на број 20197464255420190448
 
  22. Војни комплекс „Ул. Сланушка“ команда у Ужицу, кога чине објекти и то: објекат КН-2 (зграда команде), корисне површине 566,86 м2 и  објекат КН-3 (зграда центра везе), корисне површине 215,54 м2, оба постојећа на кат. парц. бр. 4584/9 КО Ужице, уписани у ЛН бр. 11661 КО Ужице као „Зграда број 1, државних органа и организација и Помоћна зграда број 2“  и  земљиште које чини кат. парц. бр. 4584/9 КО Ужице, површне 7 а 43 м2, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 417.298,98 евра.
Висина депозита 520.000,00 динара, позив на број 20197464255420190449
                                  
За војни комплекс под редним бр. 4, 5, 12, 15 и 19 се претпоставља да су током НАТО бомбардовања загађени неексплодираним убојним средствима, да исти нису испитани и нису очишћени од неексплодираних убојних средстава и трошкови испитивања и чишћења падају на терет купаца.

            Сви војни комплекси и пословни простори могу се разгледати, уз обавезну претходну најаву обиласка, дана 25. и 26. новембра 2019. године, у времену од 12,00 до 13,00 часова.

                        Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 15 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011/3346-607 и у Министарству одбране, о статусу војних комплекса и у вези обиласка истих, од војног службеника Стефана Стефановића, на телефон 011/3201-759.
 
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
 
Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем –„виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.                                        
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.
Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.
Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.

Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која уплате депозит у висини назначеној поред сваког војног комплекса, а која испуњавају услове огласа.

Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
            - за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
            - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис;

            - број рачуна за враћање депозита
 
Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун: 840-833804-55 Републичка дирекција за имовину Републике Србије – депозит за спровођење поступка располагања војном и другом државном имовином, са позивом на број наведен уз сваки комплекс појединачно.
Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на адресу:
 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ - редни број и назив непокретности - НЕ ОТВАРАЈ.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.
 
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.

Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.

Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.

У изузетном случају ако се накнадно утврди након избора најповољнијег понуђача за одређену непокретност да је предметна непокретност од значаја за функционисање система одбране, Дирекција задржава право да обавести најповољнијег понуђача да се одустаје од продаје и закључења уговора и у том случају депозит се враћа понуђачу.