Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.11.2019.

Oglas radi otuđenja nepokretnosti koje nisu neophodne za funkcionisanje Vojske SrbijeREPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE
Beograd, ul. Kralja Milana br. 16
 
                        Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-drugi zakon, 108/16, 113/17 i 95/18),  raspisuje
O  G  L  A  S
RADI  OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI KOJE NISU NEOPHODNE ZA FUNKCIONISANjE VOJSKE SRBIJE
PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA
 
PREDMET OTUĐENjA
 
1. Vojni kompleks „Klub VS“ u Aleksincu, a koji kompleks čini objekat KN-2 Klub Vojske (zidani) površine 831,92 m2, postojeći na kat. parc. br. 1175 KO Aleksinac varoš, upisan u LN broj 2733 kao „zgrada državnih organa i organizacija – Dom vojske“ i zemljište koje čini kat. parc. br. 1175, površine 16 a 36 m2, upisana u LN br. 2733 KO Aleksinac varoš i kat. parc. br. 1176, površine, površine 95 m2 upisana u LN br. 284 KO Aleksinac varoš, po  ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 289.184,68 evra.
 
     Visina depozita 350.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190401
 
 2. Vojni kompleks „Ul. Jovana Popovića bb” Klub vojske Srbije u Beloj Crkvi, ukupne površine 3231,23 m2, i to: objekat KN-2 (Klub vojske), površine 2827,03 m2, objekat KN-3 (kuglana), površine 196,44 m2, objekat KN-4 (zgrada za hidroforsko postrojenje), površine 17,06 m2 i objekat KN-6 (kuhinja sa restoranom), površine 190,70 m2, svi postojeći na kat. parc. broj 2247 KO Bela Crkva, i zemljište koje čini kat. parc. broj 2247 KO Bela Crkva, ukupne površine 42 a 88 m2, upisana u LN broj 1880 KO Bela Crkva, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 246.075,52 evra.
 
 Visina depozita 350.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190402
 
 
 3. Vojni kompleks „Sajmište”, po nameni skladišni kompleks u Mladenovcu, koji čini 3 (tri) objekta ukupne površine 607,40 m2 i to: objekat KN-8 „Magacin”, korisne površine 56,25 m2, objekat KN-10 „Upravna zgrada komande”, korisne površine 381,81 m2 i objekat KN-22 „Stražara”, korisne površine 169,34 m2, kao i zemljište ukupne površine 1 ha 55 a 53 m2, koje čine kat. parc. broj 1980, površine 1 ha 51 a 42 m2 i kat. parc. broj 1981, površine 4 a 11 m2, obe KO Mladenovac Varoš, sve upisano u LN  broj 2581 KO Mladenovac Varoš, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.086.513,94 evra.

  Visina depozita 2.500.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190406
 
  4. Vojni kompleks „Sremčica”, objekat UPT Čukarica, Beograd, koga čini zemljište i to kat. parc. br. 335/4, površine 24 ha 69 a 76 m2 i kat. parc. br. 2869/2, površine 114 m2, obe upisane u LN br. 4055 KO Sremčica, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.153.631,90 evra.
 
Visina depozita 1.500.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190424
 
5. Vojni kompleks  - „Reka Ostružnica – Sektor-2“, skladište u Beogradu, opština Čukarica, koji je formiran kao jedinstvena celina od većeg broja katastarskih parcela u KO Ostružnica, i to kat. parc. br. 2093/1, 2093/2, 2093/3, 2093/4, 2093/5, 2093/6, 2093/7, 2093/8, 2094/1, 2094/2, 2094/3, 2094/4, 2094/5, 2094/6, 2094/7, 2094/8, 2094/9, 2094/10, 2094/11, 2094/12, 2094/13, 2094/14 i 2094/15, čija je ukupna površina 89.932 m2, upisanih u LN broj 376 KO Ostužnica, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 752.155,99 evra.
 
Visina depozita 1.200.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190425
 
 6. Vojni kompleks „Kličevac“ vežbalište u Valjevu koje čini zemljište i to  kat. parc. br. 11438 , površine 97 a 88 m2, upisano u LN broj  14765 KO Valjevo, po početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 155.392,51 evra.
 
Visina depozita 200.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190429
 
  7. Vojni kompleks skladište „Potok Mesić-Belocrkvanski put“ u Vršcu koje nepokretnosti čine 12 vanknjižnih  objekata visokogradnje ukupne korisne površine 3.348,01 m2, i to objekat KN-3 stražara, površine 72,25 m2, objekat KN-5, magacin, površine 459 m2, objekat KN-6, magacin, površine 372,60  m2, objekat KN-7, magacin, površine 9,61 m2, objekat KN-8, magacin, površine 128 m2, objekat KN-9, garaža, površine 1940 m2, objekat KN-20, stajski objekat-farma, površine 194,55 m2, objekat KN-25, koš za kukuruz, površine 42,30 m2, objekat KN-26, drvara, površine 120,60 m2, objekat KN-27, psetarnik, površine 6,80 m2, objekat KN-28, stražarska kućica, površine 1,15 m2 i objekat KN-29, stražarska kućica, površine 1,15 m2, postojeće na kat. parc. br. 24671/2,  i zemljište i to:  kat. parc. br. 24671/1, površine 87a  86 m2, kat. parc. br. 24671/2, površine 8 ha 70 a 93 m2 i kat. parc. br. 24664/2, površine 1 ha 03 a 99 m2, sve KO Vršac, sve upisano u LN broj 1049 KO Vršac, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 796.812,94 evra.
 
Visina depozita 1.200.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190432

  8. Skladišni kompleks – „Grljan", objekat posebne namene u Zaječaru, koga čini 7 (sedam) objekata i to: objekat KN-2, upravna zgrada zidani, površine 78,48 m2, objekat KN-3, magacin, zidani, površine 587,07 m2, objekat KN-4, radionica, zidani, površine 461,44 m2, objekat KN-5, kuhinja sa trpezarijom, zidani, površine 117,74 m2, objekat KN-6, kupatilo, zidani, površine 70,72 m2, objekat KN-7, toalet, zidani, površine 25,81 m2 i objekat KN-8, garaža, montažni, površine 74,72 m2, ukupne površine 1.415,98 m2, svi postojeći na kat.parc.br. 2678 KO Grljan, i zemljište koga čini kat. parc. br. 2678, KO Grljan, ukupne površine 13.517 m2, upisana u LN br. 1488 KO Grljan, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 99.896,46 evra.
 
Visina depozita 100.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190433
 
  9. Vojni  kompleks "Vila Katarina", po nameni skladište u Knjaževcu, koji kompleks čini 4 vanknjižnih objekata ukupne korisne površine 298,55m2 i to objekat KN-2 (magacin), korisne površine 264 m2, objekat KN-3 (stražara), korisne površne 25,07 m2, KN-4 (magacine), korisne površine 8,33 m2 i objekat KN-16, (stražarska kućica), korisne površine 1,15 m2, svi postojeći na kat. parc. broj 2675 KO Knjaževac, i zemljište koje čini kat. parc. 2675 KO Knjaževac, ukupne površine površine 28 a 21 m2, upisana u LN broj 17182 KO Knjaževac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 22.707,42 evra.
Visina depozita 30.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190434
 
  10. Vojni kompleks „Mira“, skladište u Leskovcu, a koji kompleks čini 15 vanknjižnih objekata, ukupne površine 3.621,62 m2, i to objekat KN-2 (stražarnica, zidana) površine 1,00m2, objekat KN-3 (garaža zatvorena sa tri strane, zidana) površine 397,60m2, objekat KN-4 (garaža zatvorena sa tri strane, zidana) površine 944,64m2, objekat KN-5 (stražarnica, zidana) površine 1,00m2,  objekat KN-6 (nadstrešnica, zidana) površine 460,22m2, objekat KN-8 (magacin, zidan) površine 324,73m2, objekat KN-9 (magacin, zidan) površine 17,97m2, objekat KN-10 (magacin, zidan) površine 299,09m2, objekat KN-11 (kupatilo sa toaletom, zidan) površine 12,29m2, objekat KN-12 (magacin, zidan) površine 97,34m2, objekat KN-13 (magacin, zidan) površine 43,31m2, objekat KN-32 (staja za sitnu stoku, zidan) površine 377,24m2, objekat KN-38 (magacin, zidan) površine 12,94m2, objekat KN-39 (magacin, zidan) površine 197,88m2, i objekat KN-40 (magacin, zidan) površine 434,37m2, svi postojeći na kat. parc. br. 15184/3 KO Leskovac, i zemljište koje čini kat. parc. br. 15184/3 KO Leskovac, ukupne površine 5ha 98 a, upisana u LN broj 15236 KO Leskovac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 868.948,48 evra.
 
Visina depozita 1.000.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190435
 
 11. Vojni kompleks skladišta „VINARCE”, Leskovac, koga čine objekti koje faktički koristi Ministarstvo odbrane, ukupne površine 103,12 m2, i to: objekat KN - 2 (stražara), površine 91,57 m2 i objekat KN - 3 (magacin intendantski), površine 11,55 m2, oba postojeća na kat. parc. br. 1425 KO Vinarce i objekti ukupne površine 395,27 m2, i to: objekat KN - 2 (magacin), površine 35,67 m2, objekat KN - 3 (magacin), površine 9,32 m2, objekat KN - 4 (magacin), površine 157,71 m2, objekat KN - 5 (magacin), površine 35,90 m2 i  objekat KN - 6 (magacin), površine 156,67 m2,  postojeći kat. parc. br. 1519 KO Vinarce, i zemljište koje čini kat. parc. br. 1425 KO Vinarce, površine 10 a 70 m2 i  kat. parc. br. 1519 KO Vinarce, površine 1 ha 71 a 44 m2, obe upisane u LN broj 654 KO Vinarce, po ukupnoj  sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 168.109,98 evra.
Visina depozita 200.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190436
 
  12. Vojni kompleks – "Medoševac" skladište PG u Nišu, koga čini 8 (osam) objekata, ukupne površine 791,53 m2, i to: KN-2 (stražara), površine 61,80 m2, KN-3 (nadstrešnica), površine 63,54 m2, KN-4 (magacin), površine 62,98 m2, KN-6 (bunker za komandno mesto), površine 28,48 m2, KN-7 (rezervoar), površine 184,96 m2, KN-8 (rezervoar), površine 184,96 m2, KN-9 (magacin MS tehničke službe), površine 204,00 m2 i KN-18 (stražarnica), površine 0,81 m2, svi postojeći na kat. parc. br. 79, i zemljište, ukupne površine 39.594,00 m2 koga čini kat. parc. br. 79, KO Medoševac, upisana u LN br. 1539, KO Medoševac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.140.877,97 evra.
 
Visina depozita 1.500.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190437
 
   13. Vojni kompleks – „Alibegovac - Karagač“, u Novom Sadu, koga čine vanknjižni objekti, i to: objekat KN-2 (magacin), površine 23,95 m2, objekat KN-3 (magacin), površine 13,13 m2, objekat KN-4 (zgrada za agregate), površine 16,24 m2, objekat KN-5 (klozet), površine 1,32 m2, objekat KN-6 (stražara), površine 39,84 m2, objekat KN-8 (magacin), površine 103,57 m2, objekat KN-9 (magacin MS tehničke službe), površine 27,56 m2, objekat KN-10 (magacin MS tehničke službe), površine 27,56 m2, objekat KN-11 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-12 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-13 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-14 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-15 (magacin MS tehničke službe), površine 50,05 m2, objekat KN-16 (magacin MS tehničke službe), površine 35,99 m2, objekat KN-17 (magacin MS tehničke službe), površine 27,56 m2, objekat KN-26 (nadstrešnica), površine 17,10 m2, objekat KN-39 (stražarnica), površine 1,20 m2, objekat KN-40 (boksovi za pse), površine 16,29 m2 i objekat KN-41 (nadstrešnica za razvodni ormar), površine 3 m2, postojeći na kat.parc.br. 6593/1 i 6594/2, obe KO Petrovaradin, sa zemljištem koga čine kat.parc.br. 6593/1, površine 2 ha 37 a 79 m2 i 6594/2, površine 5 a 15 m2, obe KO Petrovaradin, upisane u LN br. 5328 KO Petrovaradin, po  početnoj sniženoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 388.817,51 evra.
 
Visina depozita 450.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190440
 
14. Vojni kompleks „Mišeluk - Gornja Kamenica”, po nameni skladište UBS, u Novom Sadu, koji čini 5 (pet) vanknjižnih objekata, ukupne površine 634,52 m2 i to: objekat KN-3 „Stražara”, korisne površine 74,29 m2, objekat KN-4 „Magacin artifikacije”, korisne površine 11,22 m2, objekat KN-5 „Magacin”, korisne površine 479,05 m2, objekat KN-6 „Magacin artifikacije”, korisne površine 34,98 m2 i objekat KN-7 „Magacin artifikacije”, korisne površine 34,98 m2, kao i zemljište ukupne površine 2 ha 20 a 45 m2, koje čine kat. parc. broj 4133/1, površine 2 ha 14 a 50 m2, kat. parc. broj 4133/4, površine 1 a 44 m2, kat. parc. broj 4133/5, površine 3 a 16 m2 i kat. parc. broj 4133/6, površine 1 a 35 m2, sve KO Sremska Kamenica, sve upisane u LN broj 758 KO Sremska Kamenica, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.235.825,60 evra.
 
Visina depozita 2.000.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190441
 
   15. Vojni kompleks „Bukovac”, u Petrovaradinu kod Novog Sada, odnosno zemljište koje čini kat. parc. broj 2889 KO Bukovac, površine 1 ha 15 a 53 m2, upisana u LN broj 188 KO Bukovac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 97.257,24 evra.
 
Visina depozita 150.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190442
 
16. Vojni kompleks - „Provalija – RRFD. Kamenica“, u Novom Sadu – Mala Kamenica, u Sremskoj Kamenici,  u ul. Šimširova br. 18,  koga čine vanknjižni objekti ukupne površine 778,85 m2, i to: objekat KN-2 (magacin), površine 36 m2, objekat KN-3 (magacin), površine 5,78 m2, objekat KN-4 (magacin), površine 5,78 m2, objekat KN-5 (magacin), površine 151 m2, objekat KN-6 (magacin), površine 474,50 m2, objekat KN-7 (stražara), površine 74,09 m2, objekat KN-8 (magacin), površine 14,70 m2, objekat KN-11 (stražarnica), površine 1 m2, objekat KN-12 (nadstrešnica), površine 12 m2, objekat KN-19 (osmatračnica), površine 4 m2, postojeći na kat.parc. br. 402 KO Sremska Kamenica, sa zemljištem, koje čini kat. parc. br. 402, KO Sremska Kamenica, ukupne površine 17.085 m2, upisana u LN  br. 758 KO Sremska Kamenica, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 368.701,24 evra.
 
Visina depozita 450.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190443
 
  17. Vojni kompleks „Paragovo“ skladište PG u Novom Sadu, koji čini tri (3) vanknjižna objekta visokogradnje ukupne površine 491,70 m2 i to: objekat KN-12, magacin MS tehničke službe, zidan, površine 351,00 m2; objekat KN-15, zgrada za punjenje ambalaže, zidana, površine 139,82 m2 i objekat KN-16, stražarnica, betonska, površine 0,88 m2  i  zemljište koje čini kat. parc. br. 2736, KO Sremska Kamenica, površne 3 ha 00 a 14 m2, upisana u LN broj 758 KO Sremska Kamenica, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 432.200,94 evra.
Visina depozita 520.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190444

18. Vojni kompleks „Ul. Voje Dulić br. 2“ po nameni Klub Vojske u Požarevcu, spratnosti Po+P+1, površine 1592,86 m2, koji se nalazi u ul. Voje Dulića br. 2, postojeći na kat. parc. br. 1239 KO Požarevac, sa zemljištem koje   čini kat. parc. br. 1239 KO Požarevac, ukupne površine 8a 90 m2, sve upisano u LN broj 15716 KO Požarevac, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu  od 1.010.327,36 evra.
Visina depozita 2.500.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190445
 
19. Vojni kompleks – kasarna „Carina“ u Smederevu, koga čine 14 vanknjižnih objekata, ukupne površine 771,71 m2, postojećih na kat.parc. br. 13110 KO Smederevo, i to: objekat KN-2 (zgrada sa postrojenjem za pumpnu stanicu), površine 5,76 m2, objekat KN-3 (zgrada za operativni centar), površine 252,56 m2, objekat KN-6 (stražarnica), površine 2 m2, objekat KN-7 (magacin eksploziva i municije), površine 244,81 m2, objekat KN-8  (magacin artificije), površine 2,25 m2, objekat KN-10 ( zgrada sa hidroforskim postrojenjem), površine 27,72 m2, objekat KN-11 (stražarnica), površine 2 m2, objekat KN-12 (stražarnica), površine 2 m2, objekat KN-13 (stražarnica), površine 2 m2, objekat KN-14, (stražara), površine 165,91 m2, objekat KN-15 (magacin), površine 15,75 m2, objekat KN-16, (klozet), površine 10,29 m2, objekat KN-17 (stražarnica), površine 2 m2 i objekat KN-70 (psetarnik), površine 36,66 m2 i zemljište koje čini kat. parc. br. 13110 KO Smederevo, površine 18 ha 11 a 97 m2, upisana u LN broj 14937 KO Smederevo, po  ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 2.447.302,44 evra.
 
Visina depozita 3.000.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190446
 
20. Vojni kompleks „Šikara“ vežbalište u Somboru koji čini zemljište i to kat. parc. br. 20311/2, površine 2 ha 69 a 84 m2 i kat. parc. br. 20311/3, površine 1 ha 10 a 38 m2, odnosno ukupne površine 3 ha 80 a 22 m2, upisane u LN broj 5251 KO Sombor-2, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 39.640,04 evra.
 
Visina depozita 50.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190447

 21. Vojni kompleks – „Stanišin rid", u Surdulici, koga čini kat.parc.br. 342, površine 40 a 97 m2, upisana u LN broj 604 KO Vlasina Stojkovićeva, kao pašnjak 5. klase, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 27.329,33 evra.
 
Visina depozita 30.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190448
 
  22. Vojni kompleks „Ul. Slanuška“ komanda u Užicu, koga čine objekti i to: objekat KN-2 (zgrada komande), korisne površine 566,86 m2 i  objekat KN-3 (zgrada centra veze), korisne površine 215,54 m2, oba postojeća na kat. parc. br. 4584/9 KO Užice, upisani u LN br. 11661 KO Užice kao „Zgrada broj 1, državnih organa i organizacija i Pomoćna zgrada broj 2“  i  zemljište koje čini kat. parc. br. 4584/9 KO Užice, površne 7 a 43 m2, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 417.298,98 evra.
Visina depozita 520.000,00 dinara, poziv na broj 20197464255420190449
                                  
Za vojni kompleks pod rednim br. 4, 5, 12, 15 i 19 se pretpostavlja da su tokom NATO bombardovanja zagađeni neeksplodiranim ubojnim sredstvima, da isti nisu ispitani i nisu očišćeni od neeksplodiranih ubojnih sredstava i troškovi ispitivanja i čišćenja padaju na teret kupaca.

            Svi vojni kompleksi i poslovni prostori mogu se razgledati, uz obaveznu prethodnu najavu obilaska, dana 25. i 26. novembra 2019. godine, u vremenu od 12,00 do 13,00 časova.

                        Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa, mogu se dobiti u vremenu od 10 do 15 časova u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na telefon 011/3346-607 i u Ministarstvu odbrane, o statusu vojnih kompleksa i u vezi obilaska istih, od vojnog službenika Stefana Stefanovića, na telefon 011/3201-759.
 
2. USLOVI OTUĐENjA
 
Predmetne nepokretnosti otuđuju se kao jedinstvene celine, u postojećem –„viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.                                        
Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.
Kupoprodajna cena nepokretnosti, utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na uplatni račun budžeta Republike Srbije.
Rok plaćanja kupoprodajne cene je 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 
3. USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja uplate depozit u visini naznačenoj pored svakog vojnog kompleksa, a koja ispunjavaju uslove oglasa.

Uredna i potpuna pisana ponuda, pored ostalog, mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude, i to:
            - za fizička lica: ime i prezime, adresu stana i fotokopiju lične karte;
            - za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis;

            - broj računa za vraćanje depozita
 
Polaganje depozita vršiće se uplatom na račun: 840-833804-55 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije – depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom na broj naveden uz svaki kompleks pojedinačno.
Ponude se, uz dokaz o uplati depozita, dostavljaju na adresu:
 
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: PONUDA ZA KUPOVINU - redni broj i naziv nepokretnosti - NE OTVARAJ.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima ili je data opisno neće se razmatrati.
 
4. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
 
Postupak otvaranja pismenih ponuda sprovešće se komisijski.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, kao i da ispunjava sve uslove ovog oglasa.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu Direkcija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.

Učesnike oglasa Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, obavestiće pismeno o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke nadležnog organa, o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Depozit se u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 20 radnih dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen.

U izuzetnom slučaju ako se naknadno utvrdi nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača za određenu nepokretnost da je predmetna nepokretnost od značaja za funkcionisanje sistema odbrane, Direkcija zadržava pravo da obavesti najpovoljnijeg ponuđača da se odustaje od prodaje i zaključenja ugovora i u tom slučaju depozit se vraća ponuđaču.