Министарство одбране Републике Србије
 
02.07.2019.

Конкурс за доделу ученичких односно студентских стипендија за школску 2019/2020. годину
На основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист“, број 9/19), Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе расписује
 
 
КОНКУРС
 
ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ ОДНОСНО СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
 
 
СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ  ШКОЛА
 
Назив организационе јединице Министарства одбране која је исказала потребе за стипендирањем:
 
Универзитет одбране:
 1. 1 ученик који се школује на четвртој години средње школе машинско-металске струке;
 
Ученик ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у месту службовања Београд, у својству цивилног лица.
 
Управа за војно здравство:
 1. 6 ученика средње школе медицинске струке;
 
Ученици ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у месту службовања Београд, у својству цивилних лица.
 
Војскa Србије:
 
 1. 14 ученика који се школује на четвртој години средње школе машинске струке;
 2. 2 ученика који се школује на трећој години средње школе машинске струке (трогодишње);
 3. 2 ученика који се школују на четвртој години средње школе хемијске струке;
 4. 2 ученика који се школују на трећој години средње школе хемијске струке (трогодишње);
 5. 1 ученик који се школује на четвртој години средње школе електро струке.
 
Ученици на редном броју 1. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у места службовања Београд (2), Панчево (2), Лозница (1), Ваљево (2), Зајечар (1), Горњи Милановац (1), Врање (1), Ниш (1), Чачак (2) и Никинци (1), у својству цивилних лица.
 
Ученици на редном броју 2. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Београд (2), у својству цивилних лица.
 
Ученици на редном броју 3. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у места службовања Краљево (1) и Ниш (1), у својству цивилних лица.
 
Ученици на редном броју 4. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Београд (2), у својству цивилних лица.
 
Ученик на редном броју 5. ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у месту службовања Нови Сад, у својству цивилних лица.
 
I   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
 
Право на ученичку стипендију имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који  стално постижу најмање врлодобар успех у учењу и одличан успех у владању и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.
 
Стипендија се додељује ученику под условом да прихвати да ступи у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања школовања или стипендирања.
 
Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
 
 • да су здравствено способна за службу у Војсци Србије;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
 • да су уписала школу која одговара наведеним стручним образовним профилима;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Универзитет одбране на редном броју 1.:
 • да је ученик четврте године, средње школе машинско-металске струке;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Управу за војно здравство на редном броју 1.:
- да су ученици средње медицинске школе профила медицински техничар општег смера;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 1.:
 • да су ученици четврте године, средње школе машинске струке (14);
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 2.:
 • да су ученици треће године, трогодишње средње школе машинске струке (2);
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 3.:
 • да су ученици четврте године, средње школе хемијске струке (2);
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 4.:
 • да су ученици треће године, трогодишње средње школе хемијске струке (2);
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 5.:
 • да је ученик четврте године, средње школе електро струке;
 
Висину ученичке стипендије одређује министар одбране за школску 2019/2020. годину у износу од 25.000,00 динара на месечном нивоу.
 
II   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Ученик приликом пријављивања на конкурс  подноси следећа документа:
 
 • ПРИЈАВУ (Образац)
 • УВЕРЕЊЕ о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • ПОТВРДА о пребивалишту родитеља односно старатеља;
 • СВЕДОЧАНСТВА о свим завршеним претходним разредима средње школе
 • ПОТВРДУ да је уписао четврту годину средње школе у текућој школској години;
 •  машинско-металске струке (ради пријема у Универзитет одбране на редном броју 1.);
 •  медицинске струке профил медицински  техничар општег смера (ради пријема у Управу за војно здравство на редном броју 1.);
 • ПОТВРДУ да је уписао четврту односно трећу годину средње школе у текућој школској години:
 •  машинске струке (ради пријема у Војску Србије на редном броју 1. и 2.);
 •  хемијске струке (ради пријема у Војску Србије на редном броју 3. и 4.);
 •  електро струке (ради пријема у Војску Србије на редном броју 5.);
 • УВЕРЕЊЕ надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • УВЕРЕЊЕ надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар-јун текуће године;
 • ПОТВРДУ одговарајуће школске установе да не остварује право на ученичку стипендију или кредит по другом основу.
 
Поднета конкурсна документа се не враћају.
 
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ
 
Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 15. новембра 2019. године.
 
Образац пријаве за конкурс може се преузети са сајта Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина бр. 15 са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу ученичких стипендија”.
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и иста се неће разматрати.
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна.
 
Одлуку о додели ученичке стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.
 
 
IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
 
Редослед пријављених кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:
 
 1. успеха оствареног у претходном школовању, и то:
 1. општег успеха  од I  до III разреда средње школе, односно општег успеха у I и II разреду трогодишње средње школе;
 2. уписаног разреда средње школе.
 
 1. социјално-економског статуса породице.
 
Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 3,50 до 5,00 бодова).
 
Број бодова за уписани IV разред средње школе износи 1,00 бодова,
 
Број бодова за уписани III разред средње школе износи 0,60 бодова.
 
Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – јун текуће године, и то:
 1. до 20% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,30 бодова;
 2. од 20% до 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,15 бодова;
 3. више од 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0 бодова.
 
Просечна месечна зарада рачуна се према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичке стипендије.
 
Рангирање се врши на основу достављене документације.
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.
 
 
V  ПОСТУПАК
 
Кандидат за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата, образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове. 
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за ученичку стипендију и обајављује је на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за ученичку стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.
 
Министар одбране доноси одлуку о додели ученичке стипендије на основу коначне ранг-листе.
 
На основу коначне одлуке министра одбране о додели  ученичке стипендије,  ученик односно родитељ или старатељ закључује уговор о стипендији са Министарством одбране којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
                       
VI    ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА
 
Ученику се исплаћује ученичка стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15-ог у месецу за претходни месец.
 
 
СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ  ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
 
Назив организационе јединице Министарства одбране која је исказала потребе за стипендирањем:
 
Универзитет одбране:
 1. 1 студент четврте године Филозофског факултета (група за педагогију);
 2. 1 студент четврте године Правног факултета и
 3. 1 студент четврте године Грађевинског факултета (студијски програм грађевинарство).
 
Студенти ће по завршетку студија бити примљени у радни однос у месту службовања Београд, у својству цивилних лица.
 
Сектор за материјалне ресурсе:
 1. 25 студената студија другог степена.
 
Студенти ће по завршетку студија бити примљени у радни однос у месту службовања Београд, у својству цивилних лица.
 
I   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
 
Право на студентску стипендију имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који  нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 8,00 (осам) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.
 
Стипендија се додељује студенту под условом да прихвати да ступи у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања школовања или стипендирања.
 
Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
 
 • да су здравствено способна за службу у Војсци Србије;
 • да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
 • да су уписала студије које одговарају наведеним стручним образовним профилима.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема на Универзитет одбране на редном броју 1.:
 • да је студент четврте године Филозофског факултета (група за педагогију);
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Универзитет одбране на редном броју 2.:
 • да је студент четврте године Правног факултета;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Универзитет одбране на редном броју 3.:
 • да је студент четврте године Грађевинског факултета студијски програм грађевинарство;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Сектор за материјалне ресурсе на редном броју 1. могу конкурисати кандидати следећих стручних, односно образовних профила:
 
 1. 4 студента мастер академских студија модул ваздухопловство на Машинском факултету са  претходно завршеним основним академским студијама;
 2. 4 студента мастер академских студија модул системи наоружања на Машинском факултету са претходно завршеним основним академским студијама;
 3. 2 студента мастер академских студија модул термотехника на Машинском факултету са претходно завршеним основним академским студијама ;
 4. 2 студента мастер академских студија модул моторна возила или модул аутомобилско инжењерство на  Машинском факултету или  Факултету инжењерских наука са претходно завршеним основним академским студијама;
 5. 2 студента мастер академских студија модул војноиндустријско инжењерство на  Факултету инжењерских наука са претходно завршеним основним академским студијама;
 6. 1 студент мастер академских студија модул информатика или модул информационе технологије или модул информациони системи и технологије на Математичком факултету или Факултету организационих наука или Природно-математичком факултету;
 7. 3 студента мастер академских студија модул електроника или модул примењена електроника на Eлектротехничком факултету, Факултету техничких наука или Електронском факултету са претходно завршеним основним академским студијама;
 8. 1 студент мастер академских студија модул сигнали и системи на Eлектротехничком факултету са претходно завршеним основним академским студијама;
 9. 1 студент мастер академских студија модул електроенергетика, или модул енергетски системи или модул електроенергетски системи на Eлектротехничком факултету, Факултету техничких наука или Електронском факултету са претходно завршеним основним академским студијама;
 10. 1 студент мастер академских студија модул рачунарска техника и информатика или модул рачунарство и информатика, или модул информациони инжењеринг или модул рачунарско инжењерство на Eлектротехничком факултету, Факултету техничких наука или Електронском факултету са претходно завршеним основним академским студијама;
 11. 1 студент мастер академских студија модул телекомуникације или модул телекомуникациони ситеми или модул системско инжењерство и радио-комуникације на Eлектротехничком факултету, Факултету техничких наука или Електронском факултету са претходно завршеним основним академским студијама;
 12. 2 студента мастер академских студија модул хемијско инжењерство, изборно подручје органска хемијска технологија и изборно подручје полимерно инжењерство на Технолошко-металуршком факултету са претходно завршеним основним академским студијама;
 13. 1 студент мастер академских студија модул металуршко инжењерство на Технолошко-металуршком факултету са претходно завршеним основним академским студијама.
 
Висину стипендија одређује министар одбране за школску 2019/2020. годину у износу од 35.000,00 динара за студенте основних академских студија и 50.000,00 динара за студенте мастер академских студија на месечном нивоу.
 
 
II   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Студент приликом пријављивања на конкурс  подноси следећа документа:
 
 • ПРИЈАВУ (Образац)
 • УВЕРЕЊЕ о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • УВЕРЕЊЕ о уписаним студијама другог степена, за студенте мастер академских студија;
 • УВЕРЕЊЕ о дипломирању на основним академским студијама (оверена фотокопија), за студенте мастер академских студија;
 • ПОТВРДУ да је уписан у четврту годину основних академских студија, за студенте основних академских студија;
 • ПОТВРДУ о оствареном успеху са претходних година студија;
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа);
 • УВЕРЕЊЕ надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • УВЕРЕЊЕ надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци) ;
 • ПОТВРДУ одговарајуће високошколске установе да не остварује право на студентски кредит или стипендију по другом основу.
 
Поднета конкурсна документа се не враћају.
 
III   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ
 
Рок за пријављивање на конкурс је до 31. октобра 2019. године.
 
Образац пријаве за конкурс може се преузети на сајту Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина бр. 15 са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу стипендија студентима високошколских установа”. 
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и исте се неће разматрати.
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна.
 
Одлуку о додели студентске стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.
 
 
IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
 
Редослед пријављених кандидата за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:
 
 1. успеха оствареног у претходном школовању;
 2. ефикасности студирања.
 
Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 8,00 до10 бодова).
 
Ефикасност студирања исказује се бројем бодова према години студија у коју је студент уписан:
 1. за IV годину – 4,50 бодова,
 2. за V годину – 5,00 бодова.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентске стипендије.
 
Рангирање се врши на основу достављене документације.
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.
 
V  ПОСТУПАК
 
Студент за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране уз потврду одговарајуће школске установе да не остварује право на стипендију по другом основу.
 
Комисију за разматрање пристиглих молби, образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове. 
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за студентску стипендију и обајављује је на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за студентску стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.
 
Министар одбране доноси коначну одлуку о додели студентске стипендије на основу коначне ранг-листе.
 
На основу одлуке министра о додели  студентске стипендије,  студент закључује уговор о стипендији с Министарством одбране којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
                       
VI    ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА
 
Студенту се исплаћује студентска стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15-ог у месецу за претходни месец.
 
Студенту завршне године студија се непарним бројем семестара стипендија се исплаћује у пет једнаких месечних рата.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКЕ ОДНОСНО СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ