Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
02.07.2019.

Konkurs za dodelu učeničkih odnosno studentskih stipendija za školsku 2019/2020. godinu
Na osnovu člana 13. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu stipendiranja za potrebe Vojske Srbije i o postupku utvrđivanja i povraćaja troškova stipendiranja („Službeni vojni list“, broj 9/19), Ministarstvo odbrane, Sektor za ljudske resurse raspisuje
 
 
KONKURS
 
ZA DODELU UČENIČKIH ODNOSNO STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 
 
STIPENDIJE ZA UČENIKE SREDNjIH  ŠKOLA
 
Naziv organizacione jedinice Ministarstva odbrane koja je iskazala potrebe za stipendiranjem:
 
Univerzitet odbrane:
 1. 1 učenik koji se školuje na četvrtoj godini srednje škole mašinsko-metalske struke;
 
Učenik će po završetku škole biti primljen u radni odnos u mestu službovanja Beograd, u svojstvu civilnog lica.
 
Uprava za vojno zdravstvo:
 1. 6 učenika srednje škole medicinske struke;
 
Učenici će po završetku škole biti primljeni u radni odnos u mestu službovanja Beograd, u svojstvu civilnih lica.
 
Vojska Srbije:
 
 1. 14 učenika koji se školuje na četvrtoj godini srednje škole mašinske struke;
 2. 2 učenika koji se školuje na trećoj godini srednje škole mašinske struke (trogodišnje);
 3. 2 učenika koji se školuju na četvrtoj godini srednje škole hemijske struke;
 4. 2 učenika koji se školuju na trećoj godini srednje škole hemijske struke (trogodišnje);
 5. 1 učenik koji se školuje na četvrtoj godini srednje škole elektro struke.
 
Učenici na rednom broju 1. će po završetku škole biti primljeni u radni odnos u mesta službovanja Beograd (2), Pančevo (2), Loznica (1), Valjevo (2), Zaječar (1), Gornji Milanovac (1), Vranje (1), Niš (1), Čačak (2) i Nikinci (1), u svojstvu civilnih lica.
 
Učenici na rednom broju 2. će po završetku škole biti primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd (2), u svojstvu civilnih lica.
 
Učenici na rednom broju 3. će po završetku škole biti primljeni u radni odnos u mesta službovanja Kraljevo (1) i Niš (1), u svojstvu civilnih lica.
 
Učenici na rednom broju 4. će po završetku škole biti primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd (2), u svojstvu civilnih lica.
 
Učenik na rednom broju 5. će po završetku škole biti primljen u radni odnos u mestu službovanja Novi Sad, u svojstvu civilnih lica.
 
I   USLOVI ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA
 
Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji  stalno postižu najmanje vrlodobar uspeh u učenju i odličan uspeh u vladanju i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
 
Stipendija se dodeljuje učeniku pod uslovom da prihvati da stupi u službu u Vojsku Srbije i ostane u službi najmanje dvostruko vreme trajanja školovanja ili stipendiranja.
 
Pored opštih uslova, lica moraju da ispunjavaju i posebne uslove:
 
 • da su zdravstveno sposobna za službu u Vojsci Srbije;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera;
 • da su upisala školu koja odgovara navedenim stručnim obrazovnim profilima;
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Univerzitet odbrane na rednom broju 1.:
 • da je učenik četvrte godine, srednje škole mašinsko-metalske struke;
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Upravu za vojno zdravstvo na rednom broju 1.:
- da su učenici srednje medicinske škole profila medicinski tehničar opšteg smera;
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 1.:
 • da su učenici četvrte godine, srednje škole mašinske struke (14);
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 2.:
 • da su učenici treće godine, trogodišnje srednje škole mašinske struke (2);
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 3.:
 • da su učenici četvrte godine, srednje škole hemijske struke (2);
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 4.:
 • da su učenici treće godine, trogodišnje srednje škole hemijske struke (2);
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 5.:
 • da je učenik četvrte godine, srednje škole elektro struke;
 
Visinu učeničke stipendije određuje ministar odbrane za školsku 2019/2020. godinu u iznosu od 25.000,00 dinara na mesečnom nivou.
 
II   POTREBNA DOKUMENTA
 
Učenik prilikom prijavljivanja na konkurs  podnosi sledeća dokumenta:
 
 • PRIJAVU (Obrazac)
 • UVERENjE o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • POTVRDA o prebivalištu roditelja odnosno staratelja;
 • SVEDOČANSTVA o svim završenim prethodnim razredima srednje škole
 • POTVRDU da je upisao četvrtu godinu srednje škole u tekućoj školskoj godini;
 •  mašinsko-metalske struke (radi prijema u Univerzitet odbrane na rednom broju 1.);
 •  medicinske struke profil medicinski  tehničar opšteg smera (radi prijema u Upravu za vojno zdravstvo na rednom broju 1.);
 • POTVRDU da je upisao četvrtu odnosno treću godinu srednje škole u tekućoj školskoj godini:
 •  mašinske struke (radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 1. i 2.);
 •  hemijske struke (radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 3. i 4.);
 •  elektro struke (radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 5.);
 • UVERENjE nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • UVERENjE nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera (ne starije od šest meseci);
 • UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period januar-jun tekuće godine;
 • POTVRDU odgovarajuće školske ustanove da ne ostvaruje pravo na učeničku stipendiju ili kredit po drugom osnovu.
 
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
 
III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODLUČIVANjE O DODELI STIPENDIJE
 
Rok za prijavljivanje na konkurs i podnošenje potrebnih dokumenata je do 30. septembra 2019. godine.
 
Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti sa sajta Ministarstva odbrane na adresi: www.mod.gov.rs, u rubrici „Konkursi, oglasi, javne nabavke”.
 
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Beograd, Nemanjina br. 15 sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu učeničkih stipendija”.
 
Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje i ista se neće razmatrati.
 
Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu i koja će se odbaciti kao neispravna.
 
Odluku o dodeli učeničke stipendije za tekuću školsku godinu donosi ministar odbrane na osnovu konačne rang-liste.
 
 
IV    KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA
 
Redosled prijavljenih kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:
 
 1. uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
 1. opšteg uspeha  od I  do III razreda srednje škole, odnosno opšteg uspeha u I i II razredu trogodišnje srednje škole;
 2. upisanog razreda srednje škole.
 
 1. socijalno-ekonomskog statusa porodice.
 
Opšti uspeh iz prethodno završenog razreda srednje škole iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda srednje škole (od 3,50 do 5,00 bodova).
 
Broj bodova za upisani IV razred srednje škole iznosi 1,00 bodova,
 
Broj bodova za upisani III razred srednje škole iznosi 0,60 bodova.
 
Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period januar – jun tekuće godine, i to:
 1. do 20% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0,30 bodova;
 2. od 20% do 40% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0,15 bodova;
 3. više od 40% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0 bodova.
 
Prosečna mesečna zarada računa se prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
 
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije.
 
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.
 
Prilikom rangiranja prvenstvo pod jednakim uslovima ima kandidat koji je član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog mesta u drugo mesto službovanja.
 
 
V  POSTUPAK
 
Kandidat za dobijanje učeničke stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom Sektoru za ljudske resurse Ministarstva odbrane.
 
Komisiju za razmatranje pristiglih molbi i rangiranje kandidata, obrazuje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove. 
 
Na osnovu izvršenog rangiranja kandidata Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane utvrđuje predlog rang-liste kandidata za učeničku stipendiju i obajavljuje je na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat nezadovoljan predlogom rang-liste ima pravo prigovora u roku od 10 (deset) dana od dana njegovog objavljivanja na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu odbrane – Komisiji za rešavanje po prigovoru na predlog rang-liste, koju formira ministar odbrane, preko Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane.
 
Komisija razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata za učeničku stipendiju koja se objavljuje na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Ministar odbrane donosi odluku o dodeli učeničke stipendije na osnovu konačne rang-liste.
 
Na osnovu konačne odluke ministra odbrane o dodeli  učeničke stipendije,  učenik odnosno roditelj ili staratelj zaključuje ugovor o stipendiji sa Ministarstvom odbrane kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.
                       
VI    ISPLATA STIPENDIJA
 
Učeniku se isplaćuje učenička stipendija u deset jednakih mesečnih rata, do 15-og u mesecu za prethodni mesec.
 
 
STIPENDIJE ZA STUDENTE  VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
 
Naziv organizacione jedinice Ministarstva odbrane koja je iskazala potrebe za stipendiranjem:
 
Univerzitet odbrane:
 1. 1 student četvrte godine Filozofskog fakulteta (grupa za pedagogiju);
 2. 1 student četvrte godine Pravnog fakulteta i
 3. 1 student četvrte godine Građevinskog fakulteta (studijski program građevinarstvo).
 
Studenti će po završetku studija biti primljeni u radni odnos u mestu službovanja Beograd, u svojstvu civilnih lica.
 
Sektor za materijalne resurse:
 1. 25 studenata studija drugog stepena.
 
Studenti će po završetku studija biti primljeni u radni odnos u mestu službovanja Beograd, u svojstvu civilnih lica.
 
I   USLOVI ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
 
Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji  nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 8,00 (osam) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
 
Stipendija se dodeljuje studentu pod uslovom da prihvati da stupi u službu u Vojsku Srbije i ostane u službi najmanje dvostruko vreme trajanja školovanja ili stipendiranja.
 
Pored opštih uslova, lica moraju da ispunjavaju i posebne uslove:
 
 • da su zdravstveno sposobna za službu u Vojsci Srbije;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivana za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera;
 • da su upisala studije koje odgovaraju navedenim stručnim obrazovnim profilima.
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema na Univerzitet odbrane na rednom broju 1.:
 • da je student četvrte godine Filozofskog fakulteta (grupa za pedagogiju);
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Univerzitet odbrane na rednom broju 2.:
 • da je student četvrte godine Pravnog fakulteta;
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Univerzitet odbrane na rednom broju 3.:
 • da je student četvrte godine Građevinskog fakulteta studijski program građevinarstvo;
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Sektor za materijalne resurse na rednom broju 1. mogu konkurisati kandidati sledećih stručnih, odnosno obrazovnih profila:
 
 1. 4 studenta master akademskih studija modul vazduhoplovstvo na Mašinskom fakultetu sa  prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
 2. 4 studenta master akademskih studija modul sistemi naoružanja na Mašinskom fakultetu sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
 3. 2 studenta master akademskih studija modul termotehnika na Mašinskom fakultetu sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama ;
 4. 2 studenta master akademskih studija modul motorna vozila ili modul automobilsko inženjerstvo na  Mašinskom fakultetu ili  Fakultetu inženjerskih nauka sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
 5. 2 studenta master akademskih studija modul vojnoindustrijsko inženjerstvo na  Fakultetu inženjerskih nauka sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
 6. 1 student master akademskih studija modul informatika ili modul informacione tehnologije ili modul informacioni sistemi i tehnologije na Matematičkom fakultetu ili Fakultetu organizacionih nauka ili Prirodno-matematičkom fakultetu;
 7. 3 studenta master akademskih studija modul elektronika ili modul primenjena elektronika na Elektrotehničkom fakultetu, Fakultetu tehničkih nauka ili Elektronskom fakultetu sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
 8. 1 student master akademskih studija modul signali i sistemi na Elektrotehničkom fakultetu sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
 9. 1 student master akademskih studija modul elektroenergetika, ili modul energetski sistemi ili modul elektroenergetski sistemi na Elektrotehničkom fakultetu, Fakultetu tehničkih nauka ili Elektronskom fakultetu sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
 10. 1 student master akademskih studija modul računarska tehnika i informatika ili modul računarstvo i informatika, ili modul informacioni inženjering ili modul računarsko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu, Fakultetu tehničkih nauka ili Elektronskom fakultetu sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
 11. 1 student master akademskih studija modul telekomunikacije ili modul telekomunikacioni sitemi ili modul sistemsko inženjerstvo i radio-komunikacije na Elektrotehničkom fakultetu, Fakultetu tehničkih nauka ili Elektronskom fakultetu sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
 12. 2 studenta master akademskih studija modul hemijsko inženjerstvo, izborno područje organska hemijska tehnologija i izborno područje polimerno inženjerstvo na Tehnološko-metalurškom fakultetu sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama;
 13. 1 student master akademskih studija modul metalurško inženjerstvo na Tehnološko-metalurškom fakultetu sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama.
 
Visinu stipendija određuje ministar odbrane za školsku 2019/2020. godinu u iznosu od 35.000,00 dinara za studente osnovnih akademskih studija i 50.000,00 dinara za studente master akademskih studija na mesečnom nivou.
 
 
II   POTREBNA DOKUMENTA
 
Student prilikom prijavljivanja na konkurs  podnosi sledeća dokumenta:
 
 • PRIJAVU (Obrazac)
 • UVERENjE o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • UVERENjE o upisanim studijama drugog stepena, za studente master akademskih studija;
 • UVERENjE o diplomiranju na osnovnim akademskim studijama (overena fotokopija), za studente master akademskih studija;
 • POTVRDU da je upisan u četvrtu godinu osnovnih akademskih studija, za studente osnovnih akademskih studija;
 • POTVRDU o ostvarenom uspehu sa prethodnih godina studija;
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa);
 • UVERENjE nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • UVERENjE nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera (ne starije od šest meseci) ;
 • POTVRDU odgovarajuće visokoškolske ustanove da ne ostvaruje pravo na studentski kredit ili stipendiju po drugom osnovu.
 
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
 
III   ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODLUČIVANjE O DODELI STIPENDIJE
 
Rok za prijavljivanje na konkurs je do 31. oktobra 2019. godine.
 
Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti na sajtu Ministarstva odbrane na adresi: www.mod.gov.rs, u rubrici „Konkursi, oglasi, javne nabavke”.
 
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Beograd, Nemanjina br. 15 sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova”. 
 
Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje i iste se neće razmatrati.
 
Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu i koja će se odbaciti kao neispravna.
 
Odluku o dodeli studentske stipendije za tekuću školsku godinu donosi ministar odbrane na osnovu konačne rang-liste.
 
 
IV    KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA
 
Redosled prijavljenih kandidata za dodelu studentske stipendije utvrđuje se na osnovu:
 
 1. uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju;
 2. efikasnosti studiranja.
 
Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja (od 8,00 do10 bodova).
 
Efikasnost studiranja iskazuje se brojem bodova prema godini studija u koju je student upisan:
 1. za IV godinu – 4,50 bodova,
 2. za V godinu – 5,00 bodova.
 
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentske stipendije.
 
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.
 
Prilikom rangiranja prvenstvo pod jednakim uslovima ima kandidat koji je član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog mesta u drugo mesto službovanja.
 
V  POSTUPAK
 
Student za dobijanje studentske stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom Sektoru za ljudske resurse Ministarstva odbrane uz potvrdu odgovarajuće školske ustanove da ne ostvaruje pravo na stipendiju po drugom osnovu.
 
Komisiju za razmatranje pristiglih molbi, obrazuje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove. 
 
Na osnovu izvršenog rangiranja kandidata Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane utvrđuje predlog rang-liste kandidata za studentsku stipendiju i obajavljuje je na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat nezadovoljan predlogom rang-liste ima pravo prigovora u roku od 10 (deset) dana od dana njegovog objavljivanja na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu odbrane – Komisiji za rešavanje po prigovoru na predlog rang-liste, preko Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane.
 
Komisija razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata za studentsku stipendiju koja se objavljuje na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Ministar odbrane donosi konačnu odluku o dodeli studentske stipendije na osnovu konačne rang-liste.
 
Na osnovu odluke ministra o dodeli  studentske stipendije,  student zaključuje ugovor o stipendiji s Ministarstvom odbrane kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.
                       
VI    ISPLATA STIPENDIJA
 
Studentu se isplaćuje studentska stipendija u deset jednakih mesečnih rata, do 15-og u mesecu za prethodni mesec.
 
Studentu završne godine studija se neparnim brojem semestara stipendija se isplaćuje u pet jednakih mesečnih rata.

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS ZA DODELU UČENIČKE ODNOSNO STUDENTSKE STIPENDIJE