Министарство одбране Републике Србије
 
10.06.2019.

Конкурс за пријем кандидата из грађанства у Војну академију 
 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
расписује
КОНКУРС
за пријем кандидата из грађанства у Војну академију
Универзитета одбране у Београду
 
У школској 2019/2020. години примају се лица из грађанства за кадете Војне академије, на студијске програме:
основне академске студије Менаџмент у одбрани;
основне академске студије Противваздухопловна одбрана;
основне академске студије Војноелектронско инжењерство;
основне академске студије Војномашинско инжењерство;
основне академске студије Логистика одбране.
 
Садржаји на студијским програмима заједнички су за I и II годину студија, а за одређени модул на студијском програму кадети ће се опредељивати по завршетку друге године студија.
УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
да су остварили најмање добар успех током свих година школовања, као и на полугодишту завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току);
да имају минимално врло добру оцену из владања током школовања;  
да имају решење надлежног министарства о нострификацији средњошколске исправе стечене у иностранству (за кандидате који су средње образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму);
да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
да су рођени 1998. године или касније;
да су завршили четворогодишњу средњу школу или да похађају IV разред средње школе;
да у последњих шест месеци немају негативну психолошку процену на конкурсима за пријем на Војну академију у својству кадета.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву Војној академији. Образац пријаве добија се у територијалном органу регионалног центра Министарства одбране. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија образац пријаве добијају код територијалног органа регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.
Уз пријаву прилажу:
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци;
извод из матичне књиге рођених;
потврде надлежног органа, не старије од шест месеци, да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
оверене фотокопије сведочанства свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно сведочанства завршених разреда и оверен препис оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току).
Приликом доласка на селекцију у Војну академију кандидат мора имати документ за личну идентификацију (лична карта, пасош).
Кандидат који је удаљен са провере знања из математике или са провере физичких способности сматраће се да није положио и неће бити рангиран.
Кандидати који не остваре минимални број бодова на провери знања из математике и провери физичких способности, као и кандидати који имају негативну медицинско-здравствену, психолошку процену и безбедносну проверу неће се рангирати.
Све трошкове превоза до војних школа ради реализације пријемног испита и провере физичких способности и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу у војне школе.
 
 
 
СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА
Селекција кандидата за Војну академију реализује се у два дела.
У првом делу селекције, који се реализује на Војној академији, кандидати полажу пријемни испит који обухвата проверу знања из математике и проверу физичке способности. Провери физичких способности приступају само они кандидати који су остварили минимални и виши број бодова на провери знања из математике.
Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из математике на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије не полажу пријемни испит из математике, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.
Приликом доласка на први део селекције – пријемни испит кандидати су обавезни да донесу потврду од изабраног лекара да су здравствено способни за проверу физичких способности и потребну спортску опрему.
Други део селекције обухвата психолошку и медицинско-здравствену процену на коју се позивају кандидати почев од најбоље рангираног па све до попуне потребног броја кандидата.
Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.
O терминима за селекцију по датуму, месту и времену кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Војне академије и Универзитета одбране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
 
Ранг-листа пријављених кандидата утврђује се на основу следећих мерила:
успех из средње школе – максималан број бодова 40;
провера знања из математике – максималан број бодова 45 и
провера физичке способности – максималан број бодова 15.
Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 10 од могућих 45 бодова из математике, односно најмање 4 од могућих 15 бодова из провере физичких способности.
Кандидат може да оствари максимално 100 бодова. Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у средњој школи.
Војна академија ће на својој интернет страници објавити листу са резултатима пријемног испита, најкасније 48 часова од завршетка пријемног испита.
 
НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
 
Коначна ранг-листа биће објављена на интернет страници Војне академије по завршетку другог дела селекције.
Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети примедбу на коначну ранг-листу кандидата у року од два дана од дана објављивања коначне ранг-листе. Кандидат примедбу подноси Војној академији.
 
ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА
Школовање у Војној академији има структуру основних академских студија првог степена у трајању од четири године, што подразумева 240 ЕСПБ. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање дипломираног менаџера, дипломираног инжењера менаџмента, дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства, дипломираног инжењера машинства и дипломираног инжењера логистичког инжењерства, зависно од студијског програма који заврше.
За време школовања кадети Војне академије имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања кадети станују у интернату, исплаћују им се новчана примања и путни трошкови у складу са законском регулативом, а све трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобне обавезе.
Након успешно завршеног школовања у Војној академији примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника одговарајућег рода – службе.
У случају прекида школовања због слабог успеха, прекида школовања на лични захтев и неиспуњења обавеза регулисаних уговором о школовању лица на школовању су у обавези да надокнаде трошкове школовања. 
Конкурс је отворен oд 10. јуна до 5. јула 2019. године.
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца Универзитета одбране путем електронске поште stud.sluzba@va.mod.gov.rs, на телефоне: 011/3603-344 и 011/3603-341 или на интернет страници http://www.va.mod.gov.rs.