Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
10.06.2019.

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju 
 
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE
raspisuje
KONKURS
za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju
Univerziteta odbrane u Beogradu
 
U školskoj 2019/2020. godini primaju se lica iz građanstva za kadete Vojne akademije, na studijske programe:
osnovne akademske studije Menadžment u odbrani;
osnovne akademske studije Protivvazduhoplovna odbrana;
osnovne akademske studije Vojnoelektronsko inženjerstvo;
osnovne akademske studije Vojnomašinsko inženjerstvo;
osnovne akademske studije Logistika odbrane.
 
Sadržaji na studijskim programima zajednički su za I i II godinu studija, a za određeni modul na studijskom programu kadeti će se opredeljivati po završetku druge godine studija.
USLOVI KONKURSA
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
da su ostvarili najmanje dobar uspeh tokom svih godina školovanja, kao i na polugodištu završnog razreda (za kandidate čije je školovanje u toku);
da imaju minimalno vrlo dobru ocenu iz vladanja tokom školovanja;  
da imaju rešenje nadležnog ministarstva o nostrifikaciji srednjoškolske isprave stečene u inostranstvu (za kandidate koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu ili pohađali školovanje po inostranom nastavnom planu i programu);
da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
da su rođeni 1998. godine ili kasnije;
da su završili četvorogodišnju srednju školu ili da pohađaju IV razred srednje škole;
da u poslednjih šest meseci nemaju negativnu psihološku procenu na konkursima za prijem na Vojnu akademiju u svojstvu kadeta.
 
NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Kandidati podnose prijavu Vojnoj akademiji. Obrazac prijave dobija se u teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija obrazac prijave dobijaju kod teritorijalnog organa regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta.
Uz prijavu prilažu:
uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci;
izvod iz matične knjige rođenih;
potvrde nadležnog organa, ne starije od šest meseci, da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;
overene fotokopije svedočanstva svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno svedočanstva završenih razreda i overen prepis ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate kojima je školovanje u toku).
Prilikom dolaska na selekciju u Vojnu akademiju kandidat mora imati dokument za ličnu identifikaciju (lična karta, pasoš).
Kandidat koji je udaljen sa provere znanja iz matematike ili sa provere fizičkih sposobnosti smatraće se da nije položio i neće biti rangiran.
Kandidati koji ne ostvare minimalni broj bodova na proveri znanja iz matematike i proveri fizičkih sposobnosti, kao i kandidati koji imaju negativnu medicinsko-zdravstvenu, psihološku procenu i bezbednosnu proveru neće se rangirati.
Sve troškove prevoza do vojnih škola radi realizacije prijemnog ispita i provere fizičkih sposobnosti i do vojnozdravstvenih ustanova za potrebe psihološke i medicinsko-zdravstvene procene snose kandidati koji konkurišu u vojne škole.
 
 
 
SELEKCIJA KANDIDATA
Selekcija kandidata za Vojnu akademiju realizuje se u dva dela.
U prvom delu selekcije, koji se realizuje na Vojnoj akademiji, kandidati polažu prijemni ispit koji obuhvata proveru znanja iz matematike i proveru fizičke sposobnosti. Proveri fizičkih sposobnosti pristupaju samo oni kandidati koji su ostvarili minimalni i viši broj bodova na proveri znanja iz matematike.
Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz matematike na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ne polažu prijemni ispit iz matematike, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.
Prilikom dolaska na prvi deo selekcije – prijemni ispit kandidati su obavezni da donesu potvrdu od izabranog lekara da su zdravstveno sposobni za proveru fizičkih sposobnosti i potrebnu sportsku opremu.
Drugi deo selekcije obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu na koju se pozivaju kandidati počev od najbolje rangiranog pa sve do popune potrebnog broja kandidata.
Tokom procesa selekcije vrši se i bezbednosna provera kandidata.
O terminima za selekciju po datumu, mestu i vremenu kandidati će biti obavešteni preko internet stranice Vojne akademije i Univerziteta odbrane.
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
MERILA ZA RANGIRANjE KANDIDATA
 
Rang-lista prijavljenih kandidata utvrđuje se na osnovu sledećih merila:
uspeh iz srednje škole – maksimalan broj bodova 40;
provera znanja iz matematike – maksimalan broj bodova 45 i
provera fizičke sposobnosti – maksimalan broj bodova 15.
Rangiranje kandidata na osnovu prijemnog ispita izvršiće se tako što će se rangirati oni kandidati koji postignu najmanje 10 od mogućih 45 bodova iz matematike, odnosno najmanje 4 od mogućih 15 bodova iz provere fizičkih sposobnosti.
Kandidat može da ostvari maksimalno 100 bodova. Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, u slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat čiji je roditelj poginuli ili ranjeni pripadnik Vojske Srbije, zatim kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike, a na kraju kandidat koji ima više bodova po osnovu postignutog opšteg uspeha u srednjoj školi.
Vojna akademija će na svojoj internet stranici objaviti listu sa rezultatima prijemnog ispita, najkasnije 48 časova od završetka prijemnog ispita.
 
NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIMEDBI NA UTVRĐENI REDOSLED
 
Konačna rang-lista biće objavljena na internet stranici Vojne akademije po završetku drugog dela selekcije.
Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena može podneti primedbu na konačnu rang-listu kandidata u roku od dva dana od dana objavljivanja konačne rang-liste. Kandidat primedbu podnosi Vojnoj akademiji.
 
ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA
Školovanje u Vojnoj akademiji ima strukturu osnovnih akademskih studija prvog stepena u trajanju od četiri godine, što podrazumeva 240 ESPB. Posle završetka školovanja kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje diplomiranog menadžera, diplomiranog inženjera menadžmenta, diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva, diplomiranog inženjera mašinstva i diplomiranog inženjera logističkog inženjerstva, zavisno od studijskog programa koji završe.
Za vreme školovanja kadeti Vojne akademije imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja kadeti stanuju u internatu, isplaćuju im se novčana primanja i putni troškovi u skladu sa zakonskom regulativom, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobne obaveze.
Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.
U slučaju prekida školovanja zbog slabog uspeha, prekida školovanja na lični zahtev i neispunjenja obaveza regulisanih ugovorom o školovanju lica na školovanju su u obavezi da nadoknade troškove školovanja. 
Konkurs je otvoren od 10. juna do 5. jula 2019. godine.
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odseku za pitanja kadeta, studenata i slušalaca Univerziteta odbrane putem elektronske pošte stud.sluzba@va.mod.gov.rs, na telefone: 011/3603-344 i 011/3603-341 ili na internet stranici http://www.va.mod.gov.rs.