Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2019.

Обавештење о попуни радних места професионалних војника на одређено време у Министарству одбранеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
Војна академија
О Б А В Е Ш Т А В А
војнике у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране
о попуни радних места професионалних војника на одређено време у Министарству одбране
 
у месту службовања БЕОГРАД
 
Војна пошта 2977 Београд (пријава за попуну добија се, попуњава и подноси 18. маја 2019. године у Касарни „Генерал Јован Мишковић”, Павла Јуришића Штурма 33, Београд):
саобраћајна служба (возач) – 1 извршилац
саобраћајна служба (противпожарац-возач) – 2 извршиоца.
 
1. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат добија, попуњава и подноси 17. јуна 2019. године, од 7.30 до 13.00 часова, на наведеној адреси војне поште. Пример пријаве налази се у прилогу овог обавештења.
 
Позивају се кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника да, у року од 15 дана од дана пријављивања, приложе:
извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);
уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – не старије од 6 месеци);
потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
уверење центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника);
уверење из МУП-а да лице није осуђивано;
уверење од надлежног суда да се против лица не води кривични поступак;
копију возачке дозволе (фотокопија оверена код јавног бележника – за лица која конкуришу за саобраћајну службу);
копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија код јавног бележника).
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да оствари увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених (документ на редном броју 1), уверење о држављанству (документ на редном броју 2), потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (документ на редном броју 3), уверење центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (документ на редном броју 4) и возачка дозвола (документ на редном броју 7).
 
У складу са наведеним, потребно је да кандидат, уз копију дипломе о стеченом образовању (документ на редном броју 8), достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција (документа на редним бројевима од 1 до 4 и број 7) или да ће то кандидат учинити сам у року од 15 дана од дана пријављивања. Изјаве се подносе на дан пријављивања за попуну радних места, а примери изјава налазе се у прилогу овог обавештења и добијају се, попуњавају и подносе 18. јуна 2019. године, на наведеној адреси војне поште.
 
Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у разматрање.
 
 
 
2. ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЕСТА
 
Селекција кандидата из грађанства за попуну радних места професионалних војника реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и провери физичке способности. Провера физичке способности изводи се на дан подношења пријаве, а кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка – шорц, мајица (сопствени избор). У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног до два дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.
 
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове за пријем на радно место за које су се пријавили.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну радних места професионалних војника биће упућени у надлежну војноздравствену установу у Београду (ВМЦ Карабурма), према распореду који ће израдити и о којима ће их информисати председник комисије за утврђивање испуњености услова за пријем.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће комисија за утврђивање испуњености услова за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
завршени ниво школовања – до 25 бодова (основна школа 5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодова, средња школа 4. степен или виши ниво образовања 25 бодова);
провера физичке способности – до 35 бодова (производ коначне оцене и броја 7);
психолошка процена кандидата – до 40 бодова (производ коначне оцене психолошке процене и броја 8).
 
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате ће бити извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју наведе у пријави за пријем.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, физичке провере, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.
 
Приликом доласка на проверу општих способности (општи лекарски преглед и провера физичких способности), поред потребне спортске опреме, кандидати са собом обавезно носе и личну карту.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације првог дела селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране сносе кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ
У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:
 
Општи услови:
да су пунолетни;
да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
да имају прописано образовање;
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
да нису старији од 30 година;
да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
да су одслужили војни рок са оружјем.
 
Поред општих, кандидати за попуну радних места професионалних војника у Војсци Србије морају испуњавати и следеће услове:
за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за возаче моторних возила у Војсци Србије; и
за радно место на редном броју 1 и 2: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц категорије.
 
4. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
 
Комисија ће утврдити испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу и сачинити извештај са предлогом кандидата за пријем.
 
Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежни старешина, о чему ће писаним путем бити обавештени сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.
 
Кандидати ће обавештења о резултатима избора добити од председника комисије која утврђује испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу почев од 18. августа 2019. године.
 
Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено време и примају се наредбом надлежног старешине у професионалну војну службу почев од 1. септембра 2019. године у својству професионалног војника на период од три године, уз могућност да се обнови до навршене 53 године живота.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу, а уместо њега позваће се други кандидат са коначне листе за избор.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије”, број 116/2007, 88/2009, 101/2010 – др. закон, 10/2015, 88/2015 – одлука УС и 36/18).
 
Додатне информације могу се добити на следећим бројевима телефона: 011/3603-140 или 011/3603-182.
 
Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs).

Пријава

Изјава 1

Изјава2