Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.06.2019.

Obaveštenje o popuni radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme u Ministarstvu odbraneMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE
Vojna akademija
O B A V E Š T A V A
vojnike u rezervi iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane
o popuni radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme u Ministarstvu odbrane
 
u mestu službovanja BEOGRAD
 
Vojna pošta 2977 Beograd (prijava za popunu dobija se, popunjava i podnosi 18. maja 2019. godine u Kasarni „General Jovan Mišković”, Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd):
saobraćajna služba (vozač) – 1 izvršilac
saobraćajna služba (protivpožarac-vozač) – 2 izvršioca.
 
1. PODNOŠENjE PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
Obrazac prijave za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika kandidat dobija, popunjava i podnosi 17. juna 2019. godine, od 7.30 do 13.00 časova, na navedenoj adresi vojne pošte. Primer prijave nalazi se u prilogu ovog obaveštenja.
 
Pozivaju se kandidati koji su se prijavili za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika da, u roku od 15 dana od dana prijavljivanja, prilože:
izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija overena kod javnog beležnika – ukoliko nije na novom obrascu ne stariji od 6 meseci);
uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena kod javnog beležnika – ne starije od 6 meseci);
potvrdu državnog organa da kandidatu nije ranije prestajao radni odnos, u državnom organu, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su ranije bila u radnom odnosu u državnom organu);
uverenje centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu da je kandidat odslužio vojni rok sa oružjem (original ili fotokopija overena kod javnog beležnika);
uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano;
uverenje od nadležnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak;
kopiju vozačke dozvole (fotokopija overena kod javnog beležnika – za lica koja konkurišu za saobraćajnu službu);
kopiju diplome o stečenom obrazovanju (fotokopija kod javnog beležnika).
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da ostvari uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih (dokument na rednom broju 1), uverenje o državljanstvu (dokument na rednom broju 2), potvrda državnog organa da kandidatu nije ranije prestajao radni odnos, u državnom organu, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dokument na rednom broju 3), uverenje centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu da je kandidat odslužio vojni rok sa oružjem (dokument na rednom broju 4) i vozačka dozvola (dokument na rednom broju 7).
 
U skladu sa navedenim, potrebno je da kandidat, uz kopiju diplome o stečenom obrazovanju (dokument na rednom broju 8), dostavi i izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija (dokumenta na rednim brojevima od 1 do 4 i broj 7) ili da će to kandidat učiniti sam u roku od 15 dana od dana prijavljivanja. Izjave se podnose na dan prijavljivanja za popunu radnih mesta, a primeri izjava nalaze se u prilogu ovog obaveštenja i dobijaju se, popunjavaju i podnose 18. juna 2019. godine, na navedenoj adresi vojne pošte.
 
Neblagovremene, nerazumljive, nedopuštene ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi na traženi način neće se uzimati u razmatranje.
 
 
 
2. IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU RADNIH MESTA
 
Selekcija kandidata iz građanstva za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika realizuje se u tri dela. U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti. Provera fizičke sposobnosti izvodi se na dan podnošenja prijave, a kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerka – šorc, majica (sopstveni izbor). U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni. U trećem delu, u trajanju od jednog do dva dana, kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni.
 
Izborni postupak će se sprovesti samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem na radno mesto za koje su se prijavili.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu u Beogradu (VMC Karaburma), prema rasporedu koji će izraditi i o kojima će ih informisati predsednik komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijem.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
završeni nivo školovanja – do 25 bodova (osnovna škola 5 bodova, srednja škola 3. stepen 15 bodova, srednja škola 4. stepen ili viši nivo obrazovanja 25 bodova);
provera fizičke sposobnosti – do 35 bodova (proizvod konačne ocene i broja 7);
psihološka procena kandidata – do 40 bodova (proizvod konačne ocene psihološke procene i broja 8).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate će biti izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Pozivi i sva pismena dokumenta dostavljaju se kandidatu na adresu koju navede u prijavi za prijem.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, fizičke provere, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu smatraće se da ne želi da stupi u profesionalnu vojnu službu.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti (opšti lekarski pregled i provera fizičkih sposobnosti), pored potrebne sportske opreme, kandidati sa sobom obavezno nose i ličnu kartu.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova, radi realizacije prvog dela selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane snose kandidati koji su se prijavili za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika.
 
3. USLOVI PRIJEMA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU
U SVOJSTVU PROFESIONALNOG VOJNIKA

U profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika, na određeno vreme, mogu biti primljeni državljani Republike Srbije, koji ispunjavaju sledeće uslove:
 
Opšti uslovi:
da su punoletni;
da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
da imaju propisano obrazovanje;
da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su ranije bila u radnom odnosu u državnom organu);
da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
da nisu stariji od 30 godina;
da su bezbednosno provereni i da nemaju bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
da su odslužili vojni rok sa oružjem.
 
Pored opštih, kandidati za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika u Vojsci Srbije moraju ispunjavati i sledeće uslove:
za vozače, nadležna vojnolekarska komisija utvrđuje zdravstvenu sposobnost za vozače motornih vozila u Vojsci Srbije; i
za radno mesto na rednom broju 1 i 2: mogu konkurisati lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu i vozačku dozvolu najmanje C kategorije.
 
4. ZAKLjUČIVANjE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME
 
Komisija će utvrditi ispunjenost uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu i sačiniti izveštaj sa predlogom kandidata za prijem.
 
Odluku o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu doneće nadležni starešina, o čemu će pisanim putem biti obavešteni svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.
 
Kandidati će obaveštenja o rezultatima izbora dobiti od predsednika komisije koja utvrđuje ispunjenost uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu počev od 18. avgusta 2019. godine.
 
Sa izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vreme i primaju se naredbom nadležnog starešine u profesionalnu vojnu službu počev od 1. septembra 2019. godine u svojstvu profesionalnog vojnika na period od tri godine, uz mogućnost da se obnovi do navršene 53 godine života.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi zaključenja ugovora o radu smatraće se da ne želi da stupi u profesionalnu vojnu službu, a umesto njega pozvaće se drugi kandidat sa konačne liste za izbor.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 116/2007, 88/2009, 101/2010 – dr. zakon, 10/2015, 88/2015 – odluka US i 36/18).
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona: 011/3603-140 ili 011/3603-182.
 
Informacije su dostupne na sajtu Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs).

Prijava

Izjava 1

Izjava2