Министарство одбране Републике Србије
 
17.05.2019.

Оглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије путем прикупљања писмених понудаРЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16
 
                        На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16, 113/17 и 95/18),  расписује

О  Г  Л  А  С
РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
 
                       
  1. Војни комплекс „Ул. Јована Поповића бб” Клуб војске Србије у Белој Цркви, укупне површине 3231,23 м2, и то: објекат КН-2 (Клуб војске), површине 2827,03 м2, објекат КН-3 (куглана), површине 196,44 м2, објекат КН-4 (зграда за хидрофорско постројење), површине 17,06 м2 и објекат КН-6 (кухиња са рестораном), површине 190,70 м2, сви постојећи на кат. парц. број 2247 КО Бела Црква, и земљиште које чини кат. парц. број 2247 КО Бела Црква, укупне површине 42 а 88 м2, уписана у ЛН број 1880 КО Бела Црква, по укупној сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 246.075,52 евра.
    Висина депозита 250.000,00 динара, позив на број 2019746469720190104
 
 2. Војни комплекс „Сајмиште”, по намени складишни комплекс у Младеновцу, који чини 3 (три) објекта укупне површине 607,40 м2 и то: објекат КН-8 „Магацин”, корисне површине 56,25 м2, објекат КН-10 „Управна зграда команде”, корисне површине 381,81 м2 и објекат КН-22 „Стражара”, корисне површине 169,34 м2, као и земљиште укупне површине 1 ха 55 а 53 м2, које чине кат. парц. број 1980, површине 1 ха 51 а 42 м2 и кат. парц. број 1981, површине 4 а 11 м2, обе КО Младеновац Варош, све уписано у ЛН  број 2581 КО Младеновац Варош, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.358.142,43 евра.
 
  Висина депозита 1.300.000,00 динара, позив на број 2019746469720190204
 
  3. Војни комплекс „Сремчица”, објекат УПТ Чукарица, Београд, кога чини земљиште и то кат. парц. бр. 335/4, површине 24 ха 69 а 76 м2 и кат. парц. бр. 2869/2, површине 114 м2, обе уписане у ЛН бр. 4055 КО Сремчица, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.153.631,90 евра.
 
Висина депозита 1.150.000,00 динара, позив на број 2019946469720190104
 
 
4. Војни комплекс „Кличевац“ вежбалиште у Ваљеву које чини земљиште и то  кат. парц. бр. 11438 , површине 97 а 88 м2, уписано у ЛН број  14765) КО Ваљево, по почетној купопродајној цени у износу од 155.392,51 евра.
 
       Висина депозита 150.000,00 динара, позив на број 2019946469720190204
 
5. Складишни комплекс – „Грљан", објекат посебне намене у Зајечару, кога чини 7 (седам) објеката и то: објекат КН-2, управна зграда зидани, површине 78,48 м2, објекат КН-3, магацин, зидани, површине 587,07 м2, објекат КН-4, радионица, зидани, површине 461,44 м2, објекат КН-5, кухиња са трпезаријом, зидани, површине 117,74 м2, објекат КН-6, купатило, зидани, површине 70,72 м2, објекат КН-7, тоалет, зидани, површине 25,81 м2 и објекат КН-8, гаража, монтажни, површине 74,72 м2, укупне површине 1.415,98 м2, сви постојећи на кат.парц.бр. 2678 КО Грљан, и земљиште кога чини кат. парц. бр. 2678, КО Грљан, укупне површине 13.517 м2, уписана у ЛН бр. 1488 КО Грљан, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 124.870,57 евра.
 
    Висина депозита 120.000,00 динара, позив на број 2019746469720190304

6. Војни комплекс – касарна „Добочаш ˮ у Иригу,  а који чине 3 (три) објекта укупне површине 320,05 м2, и то: објекат КН-2 (купатило са перионицом) површине 65,15 м2, објекат КН-4 (управна зграда складишта) површине 254,26 м2 и објекат КН-13 (стражарница) површине 0,64 м2, постојећи на кат. парц. бр. 2504 КО Врдник, и земљиште које чини кат парц. бр. 2504,  површине 30 а 28 м2, уписана у ЛН бр. 746 КО Врдник, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 52.731,21 евро.
Висина депозита 50.000,00 динара, позив на број 2019746469720190404
 
7. Војни  комплекс "Вила Катарина", по намени складиште у Књажевцу, који комплекс чини 4 ванкњижних објеката укупне корисне површине 298,55м2 и то објекат КН-2 (магацин), корисне површине 264 м2, објекат КН-3 (стражара), корисне површне 25,07 м2, КН-4 (магацине), корисне површине 8,33 м2 и објекат КН-16, (стражарска кућица), корисне површине 1,15 м2, сви постојећи на кат. парц. број 2675 КО Књажевац, и земљиште које чини кат. парц. 2675 КО Књажевац, укупне површине површине 28 а 21 м2, уписана у ЛН број 17182 КО Књажевац, по укупној  сниженој почетној купопродајној цени у износу од 22.707,42 евра.
 
  Висина депозита 20.000,00 динара, позив на број 2019746469720190504
 
 8. Војни комплекса – "Илине воде", стрелиште, у Крагујевцу, кога чини земљиште и то: 481/5182 реалних делова, кат. парц. бр. 3930, укупне површине 5182 м2, уписана у ЛН бр. 10404 КО Крагујевац 1 и  кат.парц. бр. 3942,  површине 22819 м2, уписана у ЛН број: 8904 КО Крагујевац 1, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 226.793,20 евра.
   Висина депозита 230.000,00 динара, позив на број 2019946469720190304
 
 
  9. Војни комплекс „Мира“, складиште у Лесковцу, а који комплекс чини 15 ванкњижних објеката, укупне површине 3.621,62 м2, и то објекат КН-2 (стражарница, зидана) површине 1,00м2, објекат КН-3 (гаража затворена са три стране, зидана) површине 397,60м2, објекат КН-4 (гаража затворена са три стране, зидана) површине 944,64м2, објекат КН-5 (стражарница, зидана) површине 1,00м2,  објекат КН-6 (надстрешница, зидана) површине 460,22м2, објекат КН-8 (магацин, зидан) површине 324,73м2, објекат КН-9 (магацин, зидан) површине 17,97м2, објекат КН-10 (магацин, зидан) површине 299,09м2, објекат КН-11 (купатило са тоалетом, зидан) површине 12,29м2, објекат КН-12 (магацин, зидан) површине 97,34м2, објекат КН-13 (магацин, зидан) површине 43,31м2, објекат КН-32 (стаја за ситну стоку, зидан) површине 377,24м2, објекат КН-38 (магацин, зидан) површине 12,94м2, објекат КН-39 (магацин, зидан) површине 197,88м2, и објекат КН-40 (магацин, зидан) површине 434,37м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 15184/3 КО Лесковац, и земљиште које чини кат. парц. бр. 15184/3 КО Лесковац, укупне површине 5ха 98 а, уписана у ЛН број 15236 КО Лесковац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 868.948,48 евра.
 
       Висина депозита 870.000,00 динара, позив на број 2019746469720190604
 
  10. Војни комплекс складишта „ВИНАРЦЕ”, Лесковац, кога чине објекти које фактички користи Министарство одбране, укупне површине 103,12 м2, и то: објекат КН - 2 (стражара), површине 91,57 м2 и објекат КН - 3 (магацин интендантски), површине 11,55 м2, оба постојећа на кат. парц. бр. 1425 КО Винарце и објекти укупне површине 395,27 м2, и то: објекат КН - 2 (магацин), површине 35,67 м2, објекат КН - 3 (магацин), површине 9,32 м2, објекат КН - 4 (магацин), површине 157,71 м2, објекат КН - 5 (магацин), површине 35,90 м2 и  објекат КН - 6 (магацин), површине 156,67 м2,  постојећи кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, и земљиште које чини кат. парц. бр. 1425 КО Винарце, површине 10 а 70 м2 и  кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, површине 1 ха 71 а 44 м2, обе уписане у ЛН број 654 КО Винарце, по укупној  сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 210.137,48 евра.
       Висина депозита 210.000,00 динара, позив на број 2019746469720190704
                  
 11. Војни комплекс – "Meдошевац" складиште ПГ у Нишу, кога чини 8 (осам) објеката, укупне површине 791,53 м2, и то: КН-2 (стражара), површине 61,80 м2, КН-3 (надстрешница), површине 63,54 м2, КН-4 (магацин), површине 62,98 м2, КН-6 (бункер за командно место), површине 28,48 м2, КН-7 (резервоар), површине 184,96 м2, КН-8 (резервоар), површине 184,96 м2, КН-9 (магацин МС техничке службе), површине 204,00 м2 и КН-18 (стражарница), површине 0,81 м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 79, и земљиште, укупне површине 39.594,00 м2 кога чини кат. парц. бр. 79, КО Медошевац, уписана у ЛН бр. 1539, КО Медошевац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 1.140.877,97 евра.
 Висина депозита 1.140.000,00 динара, позив на број 2019746469720190804
 
 
12. Војни комплекс – „Алибеговац - Карагач“, у Новом Саду, кога чине ванкњижни објекти, и то: објекат КН-2 (магацин), површине 23,95 м2, објекат КН-3 (магацин), површине 13,13 м2, објекат КН-4 (зграда за агрегате), површине 16,24 м2, објекат КН-5 (клозет), површине 1,32 м2, објекат КН-6 (стражара), површине 39,84 м2, објекат КН-8 (магацин), површине 103,57 м2, објекат КН-9 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-10 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-11 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-12 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-13 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-14 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-15 (магацин МС техничке службе), површине 50,05 м2, објекат КН-16 (магацин МС техничке службе), површине 35,99 м2, објекат КН-17 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-26 (надстрешница), површине 17,10 м2, објекат КН-39 (стражарница), површине 1,20 м2, објекат КН-40 (боксови за псе), површине 16,29 м2 и објекат КН-41 (надстрешница за разводни ормар), површине 3 м2, постојећи на кат.парц.бр. 6593/1 и 6594/2, обе КО Петроварадин, са земљиштем кога чине кат.парц.бр. 6593/1, површине 2 ха 37 а 79 м2 и 6594/2, површине 5 а 15 м2, обе КО Петроварадин, уписане у ЛН бр. 5328 КО Петроварадин, по  почетној купопродајној цени, у износу од 486.021,89 евра.
 
    Висина депозита 490.000,00 динара, позив на број 2019746469720190904
 
 13. Војни комплекс „Мишелук - Горња Каменица”, по намени складиште УБС, у Новом Саду, који чини 5 (пет) ванкњижних објеката, укупне површине 634,52 м2 и то: објекат КН-3 „Стражара”, корисне површине 74,29 м2, објекат КН-4 „Магацин артификације”, корисне површине 11,22 м2, објекат КН-5 „Магацин”, корисне површине 479,05 м2, објекат КН-6 „Магацин артификације”, корисне површине 34,98 м2 и објекат КН-7 „Магацин артификације”, корисне површине 34,98 м2, као и земљиште укупне површине 2 ха 20 а 45 м2, које чине кат. парц. број 4133/1, површине 2 ха 14 а 50 м2, кат. парц. број 4133/4, површине 1 а 44 м2, кат. парц. број 4133/5, површине 3 а 16 м2 и кат. парц. број 4133/6, површине 1 а 35 м2, све КО Сремска Каменица, све уписане у ЛН број 758 КО Сремска Каменица, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.544.782,00 евра.
 
 Висина депозита 1.500.000,00 динара, позив на број 2019746469720191004

14. Војни комплекс „Буковац”, у Петроварадину код Новог Сада, односно земљиште које чини кат. парц. број 2889 КО Буковац, површине 1 ха 15 а 53 м2, уписана у ЛН број 188 КО Буковац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 97.257,24 евра.
 
Висина депозита 100.000,00 динара, позив на број  2019946469720190404
 
 
 
15. Војни комплекс „Парагово“ складиште ПГ у Новом Саду, који чини три (3) ванкњижна објекта високоградње укупне површине 491,70 м2 и то: објекат КН-12, магацин МС техничке службе, зидан, површине 351,00 м2; објекат КН-15, зграда за пуњење амбалаже, зидана, површине 139,82 м2 и објекат КН-16, стражарница, бетонска, површине 0,88 м2  и  земљиште које чини кат. парц. бр. 2736, КО Сремска Каменица, површне 3 ха 00 а 14 м2, уписанa у ЛН број 758 КО Сремска Каменица, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 540.251,17 евра.
 Висина депозита 540.000,00 динара, позив на број 2019746469720191104
           
16. Војни комплекс  „Јован Шербановић“ у Петровцу на Млави кога чини 34 ванкњижних објекта, укупне површине 8.637,68 м2, и то: 10 објеката постојећих на кат. парц. бр. 2354, површине 1.909,88 м2 и 24 објекта, постојећих на кат. парц. бр. 2370, површине 6.727,80 м2, обе у КО Петровац на Млави и земљиште које чини кат. парц. бр. 2354, површине 4 х 12 а 88 м2  и кат. парц. бр. 2370, површине 3 х 96 а 93 м2, обе  уписане у ЛН број 10345 КО Петровац на Млави, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 1.404.237,94 евра.
 
 Висина депозита 1.400.000,00 динара, позив на број 2019746469720191204
 
  17. Војни комплекс „Ћириковац”, складиште у Пожаревцу,  који комплекс чине ванкњижни објекти постојећи на кат. парц. бр. 3416 КО Ћириковац, и то: објекат КН-2 - зграда за становање војника, површине 114,50м2 и објекат КН-4 - магацин ескплозива и муниције, површине 198,60м2, као и земљиште које чини кат. парц. бр. 3416 КО Ћириковац, површине 1ха 82а 82м2, уписана у ЛН број 69 КО Ћириковац, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 26.986,00 евра.
 
                    Висина депозита 27.000,00 динара, позив на број 2019746469720191304

18. Војни комплекс –  складишта УБС "Барице", у Рашкој, који се налази на путу Рашка - село Гњилица (Манастир Кончуљ), општина Рашка, а које чине 8 (осам) ванкњижних објектата, укупне површине 233,75 м2, и то: објекат КН-8 (магацин експлозива и муниције), површине 6,25 м2,  објекат КН-9 (магацин експлозива и муниције), површине 2,25 м2,  објекат КН-10 (осматрачница), површине 6,00 м2, објекат КН-35 (магацин за смештај убојних средстава), површине 210,43 м2, КН-45 (стражарска кућица), површине 1,04 м2, објекат КН-46(стражарска кућица), површине 0,81 м2, објекат КН-47 (стражарска кућица), површине 0,97 м2 и објекат КН-48 (осматрачница), површине 6,00 м2, постојећи на кат. парц. бр. 375 КО Супње, са земљиштeм које чини кат. парц. бр. 375, КО Супње, укупне површине 62.352 м2, уписана у ЛН бр. 96 КО Супње, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 136.884,77 евра.
 
Висина депозита 140.000,00 динара, позив на број 2019746469720191404
 
19. Војни комплекс „Шикара“ вежбалиште у Сомбору који чини земљиште и то кат. парц. бр. 20311/2, површине 2 ха 69 а 84 м2 и кат. парц. бр. 20311/3, површине 1 ха 10 а 38 м2, односно укупне површине 3 ха 80 а 22 м2, уписане у ЛН број 5251 КО Сомбор-2, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 39.640,04 евра.
 Висина депозита  40.000,00 динара, позив на број 2019946469720190504
 
20. Војни комплекс „Белегиш“- објекат УПТ у Старој Пазови који комплекс чини објекат КН – 2 (оперативни центар) површине 257 м2, постојећи на кат. парц. бр. 3326/2 КО Белегиш  и земљиште укупне површине 6 ха 7 а 56 м2, које чине кат. парц. бр. 3258/2, површине 10 а 97 м2, кат. парц. бр. 3259/2, површине 11 а 65 м2, кат. парц. бр. 3262/2, површине 46 а 10 м2, кат. парц. бр. 3322/3, површине 18 а 48 м2, кат. парц. бр. 3326/2, површине 4 ха 95 а 63 м2, кат. парц. бр. 3329/16, површине 3 а 26 м2, кат. парц. бр. 3329/17, површине 3 а 86 м2, кат. парц. бр. 3329/18, површине 7 а 12 м2 и кат. парц. бр. 3329/19, површине 10 а 49 м2, све КО Белегиш и све уписано у ЛН 1437 КО Белегиш, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 99.306,00 евра.
    Висина депозита 100.000,00 динара, позив на број 2019746469720191504
 
  21. Војни комплекс – „Станишин рид", у Сурдулици, кога чини кат.парц.бр. 342, површине 40 а 97 м2, уписана у ЛН број 604 КО Власина Стојковићева, као пашњак 5. класе, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 27.329,33 евра.
Висина депозита 27.000,00 динара, позив на број 2019946469720190604
 
22. Војни комплекс „Власина - Стојковићево“ у Сурдулици,  кога чине објекти, укупне корисне површине 1084,65 м2,  и то: објекат КН-2 (управна зграда), корисне површине 344,99 м2, објекат КН-3 (учионица), корисне површине 47,89 м2, објекат КН-4 (магацин), корисне површине 22,84 м2, објекат КН-5 (перионица), корисне површине 138,04 м2, објекат КН-6 (магацин), корисне површине 8,75 м2, објекат КН-7 (магацин), корисне површине 144,84 м2, објекат КН-8 (стражарница), корисне површине 1 м2, објекти КН-33, КН-34, КН-35, КН-36, КН-37 и КН-38 (бунгалови, дрвене конструкције), сваки корисне површине од 43,57 м2, објекат КН-39 (гаража), корисне површине 107,59 м2 и КН-40 (пољски WC), корисне површине 7,29 м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 2850, уписани у ЛН број 604 КО Власина Стојковићева, и то под бр. зг. 1, као „зграда државних органа и организација - КАСАРНА, површине 375 м2“,  под бр. зг. 2 као „зграда државних органа и организација - КАСАРНА, површине 200 м2“, под бр. зг. 3 као „зграда државних органа и организација - КАСАРНА, површине 190 м2 и под бр. зг. 4 као „зграда државних органа и организација - КАСАРНА, површине 72 м2“ и земљиште  које чини кат. парц. бр. 2850, површине 65 а 67 м2, све уписано у ЛН број 604 КО Власина Стојковићева, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 116.975,55 евра.
Висина депозита 120.000,00 динара, позив на број 2019746469720191604

 23. пословни простор, површине 88 м2, у Београду, у приземљу зграде у ул. Војводе Степе бр. 139, постојеће на кат. парц. број  6481 КО Вождовац,  уписан у ЛН број 6398 КО Вождовац, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 2 као „пословни простор за који није утврђена делатност у  кћ. бр. 139-141,  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 122.554,11 евра.
 
       Висина депозита 120.000,00 динара, позив на број 2019746469720191704
 
  24. пословни простор, површине 59 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 18, постојеће на кат. парц. број  2277 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 3499 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2,  под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 85.224,24 евра.
 
         Висина депозита 85.000,00 динара, позив на број 2019746469720191804
 
  25. пословни простор, површине 61 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 20, постојеће на кат. парц. број  2277 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 3499 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 3,  под редним бројем 1 као „пословни простор за који није утврђена делатност“,  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 68.989,17 евра.
 
         Висина депозита 70.000,00 динара, позив на број 2019746469720191904
 
26. пословни простор, површине 34 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 39, постојеће на кат. парц. број  2830/10 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2749 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2,  под редним бројем 2 као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 34.246,71 евра.
         Висина депозита 35.000,00 динара, позив на број 2019746469720192004

  27. пословни простор, површине 62 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 41,  постојеће на кат. парц. број  2830/10 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2749 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 3,  под редним бројем 8. као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 70.256,13 евра.
         Висина депозита 70.000,00 динара, позив на број 2019746469720192104
 
 28. пословни простор, површине 32 м2, у Београду, у приземљу зграде у ул. Оморика број 6-10,  улаз бр.10, постојеће на кат. парц. број 2043/5 КО Чукарица,  уписан у ЛН број  5853 КО Чукарица,  као посебан део зграде број 1, под редним бројем 2, као „пословни простор за који није утврђена делатност“,  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 30.996,00 евра.
 
        Висина депозита 30.000,00 динара, позив на број 2019746469720192204
 
 
29. пословног простора, површине 25 м2, у Београду, у приземљу зграде у ул. Виноградски венац бр. 21, постојећег на кат. парц. број  2659/14 КО Чукарица,  уписаног у ЛН број 4767 КО Чукарица, као посебан део зграде број 1, улаз 21, под редним бројем 3 као „пословни простор за који није утврђена делатност у анексу к. бр. 21“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 24.119,85 евра.
         Висина депозита 25.000,00 динара, позив на број 2019746469720192304
 
30. пословни простор, површине 12 м2, у Београду, у приземљу зграде у ул. Виноградски венац број 27, постојеће на кат. парц. број 2659/15 КО Чукарица,  уписан у ЛН број  5622 КО Чукарица,  као посебан део зграде број 1, под редним бројем 7, као „пословни простор за који није утврђена делатност-локал бр. 7“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 11.623,50 евра.
 
         Висина депозита 10.000,00 динара, позив на број 2019746469720192404
                                              
За војни комплекс под редним бр. 3, 6, 11, 14, 17, 18, и 20  се претпоставља да су током НАТО бомбардовања загађени неексплодираним убојним средствима, да исти нису испитани и нису очишћени од неексплодираних убојних средстава и трошкови испитивања и чишћења падају на терет купаца.
            Сви војни комплекси и пословни простори могу се разгледати, уз обавезну претходну најаву обиласка, дана 27. и 28. маја 2019. године, у времену од 12,00 до 13,00 часова.
                        Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 15 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011/3346-607 и у Министарству одбране, о статусу војних комплекса и у вези обиласка истих, од војних службеника Јелене Грујић и Стефана Стефановића, на телефон 011/3201-759.
 
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
 
Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем –„виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.                                        
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.
Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.
Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.
Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која уплате депозит у висини назначеној поред сваког војног комплекса, а која испуњавају услове огласа.
Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
            - за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
            - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис;
            - број рачуна за враћање депозита
 
Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун: 840-833804-55 Републичка дирекција за имовину Републике Србије – депозит за спровођење поступка располагања војном и другом државном имовином, са позивом на број наведен уз сваки комплекс појединачно.
Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на адресу:
 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ - редни број и назив непокретности - НЕ ОТВАРАЈ.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.
 
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.