Министарство одбране Републике Србије
 
03.05.2019.

Јавни конкурс за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Војнотехнички институт
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству цивилних лица на служби
у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне формацијских места у:
 
I.    Назив установе Министарства одбране у којој се врши попуна радних места:
Војнотехнички институт Београд, Управе за одбрамбене технoлогије, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, Републике Србије

Радна места која се попуњавају:
1.   истраживач, ВСС – 1 извршилац,
2.   истраживач, ВСС – 1 извршилац,
3.   истраживач, ВСС – 1 извршилац,
4.   виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац,
5.   истраживач, ВСС – 1 извршилац,
6.   истраживач, ВСС – 1 извршилац,
7.   истраживач, ВСС – 1 извршилац,
8.   истраживач, ВСС – 1 извршилац,
9.   виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац,
10. виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац,
11. радник на прототипским пословима, 3. степен – 1 извршилац,
12. радник на прототипским пословима, 5. степен – 2 извршиоца,
13. радник на прототипским пословима, 3. степен – 1 извршилац,
14. радник на прототипским пословима, 3. степен – 2 извршиоца,
15. радник на прототипским пословима, 3. степен – 1 извршилац,
16. радник на прототипским пословима, 3. степен – 1 извршилац,
17. референт за уговарање, ВСС – 1 извршилац,
18. електромеханичар за возила точкаше, 3. степен – 1 извршилац,
19. електроинсталатер – аутоматичар, 5. степен – 1 извршилац,
20. руковалац парних котлова са ATK, 3. степен – 3 извршиоца,
21. радник за спремање просторија, ПКВ – 4 извршиоца,
22. деловођа – оператер – возач, ССС – 1 извршилац,
23. виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац.

ОПШТИ УСЛОВИ:

–    да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
–    да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
–    да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
–    да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
–    да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
–    да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

за радно место под ред. бр. 1:
–    завршен одговарајући факултет, модули: електроника, или електроника и микросистеми, или микроелектроника, или примењена електроника, или сигнали и системи, или обрада сигнала, ембедед системи и алгоритми, има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
за радно место под ред. бр. 2:
–    завршен одговарајући факултет, модули: мотори СУС или моторна возила, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
за радно место под ред. бр. 3:
–    завршен одговарајући факултет, студијски програм металуршко инжењерство на основним и мастер студијама, да кандидат има звање, дипломирани инжењер металургије, магистар или мастер инжењер металургије, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
за радно место под ред. бр. 4:
–    завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: хемија;
за радно место под ред. бр. 5:
–    завршен одговарајући факултет, модул: системско инжењерство и радио-комуникације, или рачунарство и информатика, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарска техника и информатика, или телекомуникациони системи, или сигнали и системи, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
за радно место под ред. бр. 6:
–     завршен одговарајући факултет, модули: наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника, или електроника и микросистеми, или микроелектроника, или примењена електроника, или телекомуникације, или рачунарска техника и информатика, или управљање системима, или сигнали и системи, или обрада сигнала, или системски инжењеринг и радио-комуникације, или ембедед система и алгоритми, или рачунарско инжењерство или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
за радно место под ред. бр. 7:
–     завршен одговарајући факултет, смер: електроника и миркосистеми, или микроелектроника, или примењена електроника, или телекомуникације, или рачунарска техника и информатика, или управљање системима, или сигнали и системи, или обрада сигнала, или системски инжењеринг и радио-комуникације, или ембедед система и алгоритми, или рачунарско инжењерство или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
за радно место под ред. бр. 8:
–    завршен одговарајући факултет, смер: електроника и миркосистеми, или микроелектроника, или примењена електроника, или телекомуникације, или рачунарска техника и информатика, или управљање системима, или сигнали и системи, или обрада сигнала, или системски инжењеринг и радио-комуникације, или ембедед система и алгоритми, или рачунарско инжењерство или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
за радно место под ред. бр. 9:
–    завршенa средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника;
за радно место под ред. бр. 10:
–    завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала;
за радно место под ред. бр. 11:
–    завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) електричар;
за радно место под ред. бр. 12:
–    завршен 5. степен стручне спреме, образовни профили: металостругар – специјалиста или металоглодач – специјалиста или металобрусач – специјалиста;
за радно место под ред. бр. 13:
–    завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) аутоелектричар;
за радно место под ред. бр. 14:
–    завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) бравар;
за радно место под ред. бр. 15:
–    завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) бравар – заваривач или заваривач;
за радно место под ред. бр. 16:
–    завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) аутолимар;
за радно место под ред. бр. 17:
–    завршен одговарајући факултет и стечено високо образовање из области економских наука на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСП бодова или стечен VII-1 степен стручне спреме из области економских наука, да кандидат има звање дипломирани економиста, да кандидат има сертификат службеника за јавне набавке;
за радно место под ред. бр. 18:
–    завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) ауто-електричар;
за радно место под ред. бр. 19:
–    образовни профил (занимање) електроинсталатер или електричар са завршеним 5. степен стручне спреме, подручје рада: електротехника;
за радно место под ред. бр. 20:
–    завршена средња школа у трогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала, да кандидат има положен стручни испит за руковаоца парних котлова;
за радно место под ред. бр. 21:
–    завршена осмогодишња школа;
за радно место под ред. бр. 22:
–    завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: економија, право и администрација, возачка дозвола Б категорије;
за радно место под ред. бр. 23:
–    завршена средња школа у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника.

II.  Заједничко за сва радна места:
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 6/14, 23/15, 30/17 и 26/18).

За радна места под редним бројем 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности укључујући и проверу знања енглеског језика (20% од укупног броја бодова и то провера стручних знања 15%, а провера знања енглеског језика 5%), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

За радна места под редним бројем 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 и 23 биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

За радна место под редним бројем 20 и 21 биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или на e-mail адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности.

Провера знања енглеског језика спроводи се путем стандардизованих тестова у организацији Катедре за стране језике Војне академије.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 19 и 23 спроводи се из области електротехнике и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 2, 10, 12, 14, 15 и 16 спроводи се из области машинства и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 3 и 4 спроводи се из области металургије и хемије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радно место под редним бројем 17 спроводи се из области јавних набавки и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радно место под редним бројем 22 спроводи се из области канцеларијског пословања и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Кандидати који не задовоље на провери знања или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље проверу знања и способности биће организован разговор.

О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем mail на e-mail адресе наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

Место рада: Београд.
 
III.          Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”, на веб-страници Министарства одбране, у дневном листу „Политика” и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
 
IV. Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Наташа Радовановић, дипл. правник, тел. 011/2051-317, и Нада Кочовић, дипл. економиста, тел. 011/2051-242.
 
V.  Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
Поштом на адресу Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1, Београд.
 
VI. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, mail адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати, поред кратке биографије прилажу и следеће:

– за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 и 23: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа;

– за радна места под редним бројем 17 и 20: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа, сертификат службеника за јавне набавке односно уверење о положеном стручном испиту за руковаоца парних котлова.

Кандидати са завршеним мастер студијама дужни су да доставе и дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама.
Кандидати са завршеним магистарским студијама дужни су да доставе и дипломе или уверења о стеченој високој стручној спреми.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник.

Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.

НАПОМЕНА:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној код јавног бележника биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којим се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

- Изјава 1 (ПДФ)
- Изјава 2 (ПДФ)

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.