Министарство одбране Републике Србије
 
18.03.2019.

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају отпада од електричне и електронске опреме (ОПАСАН) из јединица и установа ВС и МO за 2019. и 2020. годину

ВП 5033 Ниш
оглашава
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писаних понуда за продају отпада од електричне и електронске опреме (ОПАСАН) из јединица и установа ВС и МO за 2019. и 2020. годину
 
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у тендерској документацији, коју ће учесници надметања преузети, по сопственом захтеву и без надокнаде.
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица и предузетници са седиштем у Републици Србији и која имају важеће регистрације и дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење или третман отпада од електричне и електронске опреме (ОПАСАН), у складу са Законом о управљању отпадом или ангажују једног или више подизвођача који поседују наведене регистрације и дозволе, које су издате од стране надлежног Mинистарства РС и у року су важења.

За преузимање тендерске документације за надметање, потребно је доставити писани захтев за учешће, које предати лично или поштом у ВП 5033 Ниш, улица Булевар Николе Тесле, бб. у периоду од објављивања огласа до 12.04.2019.године, у ком року се тендерска документација може и преузети. 
 
У разматрање ће се узети само коверте са писаним понудама које се приме у ВП 5033 Ниш (лично или поштом) најкасније до 10,30 часова 12.04.2019. године.     

Отварање коверти са писаним понудама биће реализовано дана 17.04.2019. године у 11,00 часова у ВП 5033 Ниш,  улица Булевар Николе Тесле, бб.

Рок за достављање обавештења о избору најповољнијег понуђача је до 23.04.2019. године.

Лица која откупе тендерску документацију могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.