Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
18.03.2019.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju otpada od električne i elektronske opreme (OPASAN) iz jedinica i ustanova VS i MO za 2019. i 2020. godinu

VP 5033 Niš
oglašava
 
JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju otpada od električne i elektronske opreme (OPASAN) iz jedinica i ustanova VS i MO za 2019. i 2020. godinu
 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u tenderskoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti, po sopstvenom zahtevu i bez nadoknade.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica i preduzetnici sa sedištem u Republici Srbiji i koja imaju važeće registracije i dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje ili tretman otpada od električne i elektronske opreme (OPASAN), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ili angažuju jednog ili više podizvođača koji poseduju navedene registracije i dozvole, koje su izdate od strane nadležnog Ministarstva RS i u roku su važenja.

Za preuzimanje tenderske dokumentacije za nadmetanje, potrebno je dostaviti pisani zahtev za učešće, koje predati lično ili poštom u VP 5033 Niš, ulica Bulevar Nikole Tesle, bb. u periodu od objavljivanja oglasa do 12.04.2019.godine, u kom roku se tenderska dokumentacija može i preuzeti. 
 
U razmatranje će se uzeti samo koverte sa pisanim ponudama koje se prime u VP 5033 Niš (lično ili poštom) najkasnije do 10,30 časova 12.04.2019. godine.     

Otvaranje koverti sa pisanim ponudama biće realizovano dana 17.04.2019. godine u 11,00 časova u VP 5033 Niš,  ulica Bulevar Nikole Tesle, bb.

Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača je do 23.04.2019. godine.

Lica koja otkupe tendersku dokumentaciju mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.