Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2019.

Конкурс за пријем кандидата из грађанства у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академијеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
расписује
К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
 
У школ­ској 2019/2020. го­ди­ни при­ма­ју се кан­ди­да­ти из гра­ђан­ства за ка­де­те:
А) ВОЈ­НЕ АКА­ДЕ­МИ­ЈЕ, укуп­но 183 ка­де­та на сту­диј­ске про­гра­ме:
Основ­не ака­дем­ске сту­ди­је Ме­наџ­мент у од­бра­ни;
Основ­не ака­дем­ске сту­ди­је Пр­о­тив­ва­зду­хо­плов­на од­бра­на;
Основ­не ака­дем­ске сту­ди­је Вој­но­е­лек­трон­ско ин­же­њер­ство;
Основ­не ака­дем­ске сту­ди­је Вој­но­ма­шин­ско ин­же­њер­ство;
Основ­не ака­дем­ске сту­ди­је Ло­ги­сти­ка од­бра­не;
Ин­те­гри­са­не ака­дем­ске сту­ди­је Вој­но ва­зду­хо­плов­ство.
 
Са­др­жа­ји у окви­ру сту­диј­ских про­гра­ма за­јед­нич­ки су за I и II го­ди­ну сту­ди­ја, док ће се ка­де­ти опре­де­љи­ва­ти за од­ре­ђе­ни мо­дул у окви­ру сту­диј­ског про­гра­ма по за­вр­шет­ку II го­ди­не сту­ди­ја.

Б) МЕ­ДИ­ЦИН­СКОГ ФА­КУЛ­ТЕ­ТА ВОЈ­НО­МЕ­ДИ­ЦИН­СКЕ АКА­ДЕ­МИ­ЈЕ:
Ин­те­гри­са­не ака­дем­ске сту­ди­је ме­ди­ци­не: 25 ка­де­та.
 
УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
Кан­ди­да­ти тре­ба да ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са.
 
ОП­ШТИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
да су др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је са пре­би­ва­ли­штем на те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
да су здрав­стве­но спо­соб­ни за шко­ло­ва­ње, што утвр­ђу­је над­ле­жна вој­но­ле­кар­ска ко­ми­си­ја;
да су оства­ри­ли нај­ма­ње до­бар успех то­ком свих го­ди­на шко­ло­ва­ња, као и на по­лу­го­ди­шту за­вр­шног раз­ре­да (за кан­ди­да­те чи­је је шко­ло­ва­ње у то­ку);
да има­ју ми­ни­мал­но вр­ло до­бру оце­ну из вла­да­ња то­ком шко­ло­ва­ња;    
да има­ју ре­ше­ње над­ле­жног ми­ни­стар­ства о но­стри­фи­ка­ци­ји сред­њо­школ­ске ис­пра­ве сте­че­не у ино­стран­ству (за кан­ди­да­те ко­ји су сред­ње обра­зо­ва­ње сте­кли у ино­стран­ству или по­ха­ђа­ли шко­ло­ва­ње по ино­стра­ном на­став­ном пла­ну и про­гра­му);
да се про­тив њих не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак или по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти, од­но­сно да ни­су осу­ђи­ва­ни за та­ква де­ла ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци или ка­зном ма­ло­лет­нич­ког за­тво­ра или им ни­је из­ри­ца­на за­вод­ска ме­ра.
 
ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
а) Вој­на акaдемија
да су ро­ђе­ни 1999. го­ди­не или ка­сни­је,
да су за­вр­ши­ли че­тво­ро­го­ди­шњу сред­њу шко­лу или да по­ха­ђа­ју IV раз­ред сред­ње шко­ле.
Кан­ди­да­ти за ка­де­те сту­диј­ског про­гра­ма Вој­но ва­зду­хо­плов­ство мо­ра­ју да ис­пу­не и до­пун­ске усло­ве про­пи­са­не по­себ­ним про­гра­мом ме­ди­цин­ско-здрав­стве­не и пси­хо­ло­шке про­це­не кан­ди­да­та за тај сту­диј­ски про­грам, као и да успе­шно са­вла­да­ју се­лек­тив­не обу­ке (па­до­бран­ска обу­ка и ле­тач­ка обу­ка).
 
б) Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет ВМА
да су ро­ђе­ни 1999. го­ди­не или ка­сни­је;
да су за­вр­ши­ли гим­на­зи­ју, сред­њу шко­лу здрав­стве­не или ве­те­ри­нар­ске стру­ке у тра­ја­њу од че­ти­ри го­ди­не или
да по­ха­ђа­ју IV раз­ред гим­на­зи­је, сред­ње шко­ле здрав­стве­не или ве­те­ри­нар­ске стру­ке.
Кан­ди­да­ти ко­ји ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са за при­јем за ка­де­те Вој­не ака­де­ми­је и Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду по­ла­жу при­јем­ни ис­пит, под­ле­жу про­ве­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти, ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ној про­це­ни, пси­хо­ло­шкој про­це­ни и без­бед­но­сној про­ве­ри.
 
НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУР­СА
Кан­ди­да­ти под­но­се при­ја­ву те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не на те­ри­то­ри­ји стал­ног ме­ста бо­рав­ка. Кан­ди­да­ти чи­је је пре­би­ва­ли­ште на те­ри­то­ри­ји АП Ко­со­во и Ме­то­хи­ја, кон­курс­ну до­ку­мен­та­ци­ју под­но­се те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не ко­ји је нај­бли­жи њи­хо­вом ме­сту пре­би­ва­ли­шта. Обра­зац при­ја­ве до­би­ја се у те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не при­ли­ком кон­ку­ри­са­ња.
Уз при­ја­ву при­ла­жу:
уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, не ста­ри­је од шест ме­се­ци;
из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них;
по­твр­де над­ле­жног ор­га­на, не ста­ри­је од шест ме­се­ци, да се про­тив њих не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак или по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти, од­но­сно да ни­су осу­ђи­ва­ни за та­ква де­ла ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци или ка­зном ма­ло­лет­нич­ког за­тво­ра, од­но­сно да им ни­је из­ри­ца­на за­вод­ска ме­ра;
ове­ре­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ства свих раз­ре­да и фо­то­ко­пи­ју ди­пло­ме сред­ње шко­ле (за кан­ди­да­те ко­ји су за­вр­ши­ли че­тво­ро­го­ди­шње шко­ло­ва­ње), од­но­сно, све­до­чан­ства за­вр­ше­них раз­ре­да и ове­рен пре­пис оце­на са по­лу­го­ди­шта че­твр­тог раз­ре­да (за кан­ди­да­те ко­ји­ма је шко­ло­ва­ње у то­ку).
При­ли­ком до­ла­ска на се­лек­ци­ју у Вој­ну ака­де­ми­ју и Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет ВМА кан­ди­дат мо­ра има­ти до­ку­мент за лич­ну иден­ти­фи­ка­ци­ју (лич­на кар­та, па­сош).
Кан­ди­дат ко­ји је уда­љен са про­ве­ре зна­ња из ма­те­ма­ти­ке или са про­ве­ре фи­зич­ких спо­соб­но­сти сма­тра­ће се да ни­је по­ло­жио и не­ће би­ти ран­ги­ран.
Кан­ди­да­ти ко­ји не оства­ре ми­ни­мал­ни број бо­до­ва на про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и про­ве­ри фи­зич­ких спо­соб­но­сти, као и кан­ди­да­ти ко­ји има­ју не­га­тив­ну ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ну, пси­хо­ло­шку про­це­ну и без­бед­но­сну про­ве­ру не­ће се ран­ги­ра­ти.
Све тро­шко­ве пре­во­за до вој­них шко­ла ра­ди ре­а­ли­за­ци­је при­јем­ног ис­пи­та и про­ве­ре фи­зич­ких спо­соб­но­сти и до вој­но­здрав­стве­них уста­но­ва за по­тре­бе пси­хо­ло­шке и ме­ди­цин­ско-здрав­стве­не про­це­не сно­се кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу у вој­не шко­ле.
 
СЕ­ЛЕК­ЦИ­ЈА КАН­ДИ­ДА­ТА:
а) Вој­на ака­де­ми­ја
Се­лек­ци­ја кан­ди­да­та за Вој­ну ака­де­ми­ју ре­а­ли­зу­је се у два де­ла.
У пр­вом де­лу се­лек­ци­је, ко­ји се ре­а­ли­зу­је на Вој­ној ака­де­ми­ји, кан­ди­да­ти по­ла­жу при­јем­ни ис­пит ко­ји об­у­хва­та про­ве­ру зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и про­ве­ру фи­зич­ке спо­соб­но­сти. Про­ве­ри фи­зич­ких спо­соб­но­сти при­сту­па­ју са­мо они кан­ди­да­ти ко­ји су оства­ри­ли ми­ни­мал­ни и ви­ши број бо­до­ва на про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке.
Кан­ди­да­ти ко­ји су као уче­ни­ци III или IV раз­ре­да сред­ње шко­ле осво­ји­ли јед­но од пр­ва три ме­ста из ма­те­ма­ти­ке на ре­пу­блич­ком так­ми­че­њу ко­је ор­га­ни­зу­је Ми­ни­стар­ство про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја Ре­пу­бли­ке Ср­би­је не по­ла­жу при­јем­ни ис­пит из ма­те­ма­ти­ке, а при­јем­ни ис­пит из тог пред­ме­та вред­ну­је се мак­си­мал­ним бро­јем бо­до­ва. Ово се не од­но­си на на­гра­де осво­је­не на ре­пу­блич­кој смо­три на­уч­ног и умет­нич­ког ства­ра­ла­штва та­ле­на­та. Кан­ди­да­ти при­ла­жу ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју ди­пло­ме о осво­је­ним на­гра­да­ма и њи­хо­вом ран­гу са ре­пу­блич­ког так­ми­че­ња.
При­ли­ком до­ла­ска на пр­ви део се­лек­ци­је – при­јем­ни ис­пит кан­ди­да­ти су оба­ве­зни да до­не­су по­твр­ду од иза­бра­ног ле­ка­ра да су здрав­стве­но спо­соб­ни за про­ве­ру фи­зич­ких спо­соб­но­сти и по­треб­ну спорт­ску опре­му.
Дру­ги део се­лек­ци­је об­у­хва­та пси­хо­ло­шку и ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ну про­це­ну, на ко­ју се по­зи­ва­ју кан­ди­да­ти по­чев од нај­бо­ље ран­ги­ра­ног па све до по­пу­не по­треб­ног бро­ја кан­ди­да­та.
То­ком се­лек­ци­је вр­ши се и без­бед­но­сна про­ве­ра кан­ди­да­та.
O тер­ми­ни­ма за се­лек­ци­ју по да­ту­му, ме­сту и вре­ме­ну кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пре­ко ин­тер­нет стра­ни­це Вој­не ака­де­ми­је и Уни­вер­зи­те­та од­бра­не и пре­ко цен­та­ра МО где су кон­ку­ри­са­ли.
 
 
б) Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет ВМА
Про­ве­ра фи­зич­ке спо­соб­но­сти је ели­ми­на­ци­о­ног ка­рак­те­ра, а ин­фор­ма­ци­ја о ми­ни­му­му кри­те­ри­ју­ма ко­је је нео­п­ход­но да кан­ди­дат за­до­во­љи би­ће ис­так­ну­та на ин­тер­нет стра­ни­ци Mедицинског фа­кул­те­та ВМА.
Вре­мен­ски тер­ми­ни од­ре­ђе­ни за здрав­стве­ни пре­глед, пси­хо­ло­шко те­сти­ра­ње и про­ве­ру фи­зич­ке спо­соб­но­сти, као и да­тум, ме­сто и вре­ме по­ла­га­ња при­јем­ног ис­пи­та би­ће ис­так­ну­ти на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА и Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.
Ли­ста кан­ди­да­та ко­ји ис­пу­не усло­ве за по­ла­га­ње при­јем­ног ис­пи­та би­ће ис­так­ну­та нај­ма­ње се­дам да­на пре тер­ми­на за по­ла­га­ње при­јем­ног ис­пи­та, на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА и ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.
Кан­ди­да­ти ко­ји су као уче­ни­ци III или IV раз­ре­да сред­ње шко­ле осво­ји­ли јед­но од пр­ва три ме­ста из би­о­ло­ги­је или хе­ми­је на ре­пу­блич­ком так­ми­че­њу ко­је ор­га­ни­зу­је Ми­ни­стар­ство про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја Ре­пу­бли­ке Ср­би­је не по­ла­жу при­јем­ни ис­пит из од­го­ва­ра­ју­ћег на­став­ног пред­ме­та, а при­јем­ни ис­пит из тог пред­ме­та вред­ну­је се мак­си­мал­ним бро­јем бо­до­ва. Ово се не од­но­си на на­гра­де осво­је­не на ре­пу­блич­кој смо­три на­уч­ног и умет­нич­ког ства­ра­ла­штва та­ле­на­та. Кан­ди­да­ти при­ла­жу ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју ди­пло­ме о осво­је­ним на­гра­да­ма и њи­хо­вом ран­гу са ре­пу­блич­ког так­ми­че­ња.
Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја не­ће се вра­ћа­ти кан­ди­да­ти­ма.
 
МЕ­РИ­ЛА ЗА РАН­ГИ­РА­ЊЕ КАН­ДИ­ДА­ТА
 
a) Вој­на ака­де­ми­ја
Ранг-ли­ста при­ја­вље­них кан­ди­да­та утвр­ђу­је се на осно­ву сле­де­ћих ме­ри­ла:
успех из сред­ње шко­ле, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 40;
про­ве­ра зна­ња из ма­те­ма­ти­ке, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 45 и
про­ве­ра фи­зич­ке спо­соб­но­сти, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 15.
Ран­ги­ра­ње кан­ди­да­та на осно­ву при­јем­ног ис­пи­та из­вр­ши­ће се та­ко што ће се ран­ги­ра­ти они кан­ди­да­ти  ко­ји по­стиг­ну нај­ма­ње 10 од мо­гу­ћих 45 бо­до­ва из ма­те­ма­ти­ке, од­но­сно нај­ма­ње 4 од мо­гу­ћих 15 бо­до­ва из про­ве­ре фи­зич­ких спо­соб­но­сти.
Уку­пан мак­си­ма­лан број бо­до­ва ко­ји кан­ди­дат мо­же да оства­ри из­но­си 100 бо­до­ва. Кан­ди­да­ти ће би­ти ран­ги­ра­ни на осно­ву укуп­но оства­ре­ног бро­ја бо­до­ва, у слу­ча­ју истог бро­ја бо­до­ва пред­ност ће има­ти кан­ди­дат чи­ји је ро­ди­тељ по­ги­ну­ли или ра­ње­ни при­пад­ник Вој­ске Ср­би­је, за­тим кан­ди­дат са ви­ше осво­је­них бо­до­ва на про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке, а на кра­ју кан­ди­дат ко­ји има ви­ше бо­до­ва по осно­ву по­стиг­ну­тог оп­штег успе­ха у сред­њој шко­ли.
Вој­на ака­де­ми­ја ће на сво­јој ин­тер­нет стра­ни­ци об­ја­ви­ти ли­сту са ре­зул­та­ти­ма при­јем­ног ис­пи­та, нај­ка­сни­је 48 ча­со­ва од за­вр­шет­ка при­јем­ног ис­пи­та.
б) Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет ВМА
Ре­до­след при­ја­вље­них кан­ди­да­та утвр­ђу­је се на осно­ву сле­де­ћих ме­ри­ла:
успех из сред­ње шко­ле, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 40;
про­ве­ра зна­ња из хе­ми­је и би­о­ло­ги­је, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 60.
Ран­ги­ра­ње кан­ди­да­та на осно­ву при­јем­ног ис­пи­та из­вр­ши­ће се та­ко што ће се ран­ги­ра­ти они кан­ди­да­ти ко­ји по­стиг­ну нај­ма­ње 50% + 1 бод на сва­ком од те­сто­ва ко­ји по­ла­жу на при­јем­ном ис­пи­ту (16 бо­до­ва из хе­ми­је и 16 бо­до­ва из би­о­ло­ги­је).
Уку­пан мак­си­ма­лан број бо­до­ва ко­ји кан­ди­дат мо­же да оства­ри из­но­си 100. Кан­ди­да­ти ће би­ти ран­ги­ра­ни на осно­ву ме­ста на ко­нач­ној ранг-ли­сти.
Пре­ли­ми­нар­на ранг-ли­ста би­ће об­ја­вље­на до 48 ча­со­ва од мо­мен­та за­вр­шет­ка при­јем­ног ис­пи­та на огла­сној та­бли, на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА, као и на ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.
 
НА­ЧИН И РО­КО­ВИ ЗА ПОД­НО­ШЕ­ЊЕ ПРИ­МЕД­БИ НА УТВР­ЂЕ­НИ РЕ­ДО­СЛЕД
 
а) Вој­на ака­де­ми­ја
Ко­нач­на ранг-ли­ста би­ће об­ја­вље­на на ин­тер­нет стра­ни­ци Вој­не ака­де­ми­је по за­вр­шет­ку дру­гог де­ла се­лек­ци­је.
Кан­ди­дат ко­ји сма­тра да су ње­го­ва пра­ва по­вре­ђе­на мо­же под­не­ти при­мед­бу на ко­нач­ну ранг-ли­сту кан­ди­да­та у ро­ку од 15 (пет­на­ест) да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња ко­нач­не ранг-ли­сте. Кан­ди­дат при­мед­бу под­но­си Вој­ној ака­де­ми­ји.
 
б) Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет ВМА
Ко­нач­на ранг-ли­ста об­ја­вљу­је се на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА и ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.
Кан­ди­дат ко­ји сма­тра да су ње­го­ва пра­ва по­вре­ђе­на, мо­же под­не­ти при­мед­бу на ко­нач­ну ранг-ли­сту кан­ди­да­та у ро­ку од 15 (пет­на­ест) да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња ко­нач­не ранг-ли­сте. Кан­ди­дат при­мед­бу под­но­си Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту ВМА.
 
ШКО­ЛО­ВА­ЊЕ, ПРА­ВА И ОБА­ВЕ­ЗЕ КА­ДЕ­ТА:
Шко­ло­ва­ње у Вој­ној ака­де­ми­ји има струк­ту­ру основ­них ака­дем­ских сту­ди­ја пр­вог сте­пе­на у тра­ја­њу од че­ти­ри го­ди­не, што под­ра­зу­ме­ва 240 ЕСПБ, и ин­те­гри­са­них ака­дем­ских сту­ди­ја за сту­диј­ски про­грам Вој­но ва­зду­хо­плов­ство у тра­ја­њу од пет го­ди­на, што под­ра­зу­ме­ва 300 ЕСПБ. По­сле за­вр­шет­ка шко­ло­ва­ња, ка­де­ти сти­чу ви­со­ко обра­зо­ва­ње и струч­но зва­ње ди­пло­ми­ра­ног ме­на­џе­ра, ди­пло­ми­ра­ног ин­же­ње­ра ме­наџ­мен­та, ди­пло­ми­ра­ног ин­же­ње­ра елек­тро­тех­ни­ке и ра­чу­нар­ства, ди­пло­ми­ра­ног ин­же­ње­ра ма­шин­ства, ди­пло­ми­ра­ног ин­же­ње­ра ло­ги­стич­ког ин­же­њер­ства или ма­стер ин­же­ње­ра вој­ног ва­зду­хо­плов­ства, за­ви­сно од сту­диј­ског про­гра­ма ко­ји за­вр­ше.
Шко­ло­ва­ње на Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду има струк­ту­ру ин­те­гри­са­них ака­дем­ских сту­ди­ја у тра­ја­њу од шест го­ди­на, од­но­сно 360 ЕСПБ. По­сле за­вр­шет­ка шко­ло­ва­ња ка­де­ти сти­чу ви­со­ко обра­зо­ва­ње и струч­но зва­ње док­тор ме­ди­ци­не, ка­ко је про­пи­са­но акре­ди­то­ва­ним сту­диј­ским про­гра­мом.
За вре­ме шко­ло­ва­ња ка­де­ти Вој­не ака­де­ми­је и Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА има­ју ста­тус вој­ног ли­ца, у скла­ду са За­ко­ном о Вој­сци Ср­би­је. За вре­ме шко­ло­ва­ња ка­де­ти ста­ну­ју у ин­тер­на­ту, то­ком шко­ло­ва­ња им се ис­пла­ћу­ју нов­ча­на при­ма­ња и пут­ни тро­шко­ви у скла­ду са за­кон­ском ре­гу­ла­ти­вом, а све тро­шко­ве шко­ло­ва­ња сно­си Ми­ни­стар­ство од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, на осно­ву уго­во­ра ко­јим се ре­гу­ли­шу ме­ђу­соб­не оба­ве­зе.
На­кон успе­шно за­вр­ше­ног шко­ло­ва­ња у Вој­ној ака­де­ми­ји и Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту ВМА при­ма­ју се у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу и про­из­во­де у чин пот­по­руч­ни­ка од­го­ва­ра­ју­ћег ро­да – слу­жбе.
У слу­ча­ју пре­ки­да шко­ло­ва­ња због сла­бог успе­ха, пре­ки­да шко­ло­ва­ња на лич­ни зах­тев и не­ис­пу­ње­ња оба­ве­за ре­гу­ли­са­них уго­во­ром о шко­ло­ва­њу, ли­ца на шко­ло­ва­њу су у оба­ве­зи да на­док­на­де тро­шко­ве шко­ло­ва­ња. 
Кон­курс је отво­рен oд 15. фе­бру­а­ра до 31. мар­та 2019. го­ди­не.
Кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу за ка­де­те Вој­не ака­де­ми­је и Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА мо­ћи ће да до­би­ју оба­ве­ште­ње о ре­зул­та­ти­ма кон­кур­са од вој­них шко­ла за ко­је су кон­ку­ри­са­ли.
Ин­фор­ма­ци­је у ве­зи са кон­кур­сом мо­гу се до­би­ти у Од­се­ку за пи­та­ња ка­де­та, сту­де­на­та и слу­ша­ла­ца Уни­вер­зи­те­та од­бра­не: за Вој­ну ака­де­ми­ју пу­тем елек­трон­ске по­ште stud.slu­zba­@va.mod­.gov­.rs, на те­ле­фо­не: 011/3603-344 и 011/3603-341 или на ин­тер­нет стра­ни­ци http://www.va.mod.gov.rs, a за Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет ВМА пу­тем елек­трон­ске по­ште: me­di­cin­ski.fa­kul­tet@vma.mo­d.go­v.rs­, на те­ле­фо­не: 011/3608-129, 011/3608-134, 011/3608-661, или на ин­тер­нет стра­ни­ци http://www.mfvma.mod.gov.rs.