Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2019.

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademijeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE
raspisuje
K O N K U R S
za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu
 
U škol­skoj 2019/2020. go­di­ni pri­ma­ju se kan­di­da­ti iz gra­đan­stva za ka­de­te:
A) VOJ­NE AKA­DE­MI­JE, ukup­no 183 ka­de­ta na stu­dij­ske pro­gra­me:
Osnov­ne aka­dem­ske stu­di­je Me­nadž­ment u od­bra­ni;
Osnov­ne aka­dem­ske stu­di­je Pr­o­tiv­va­zdu­ho­plov­na od­bra­na;
Osnov­ne aka­dem­ske stu­di­je Voj­no­e­lek­tron­sko in­že­njer­stvo;
Osnov­ne aka­dem­ske stu­di­je Voj­no­ma­šin­sko in­že­njer­stvo;
Osnov­ne aka­dem­ske stu­di­je Lo­gi­sti­ka od­bra­ne;
In­te­gri­sa­ne aka­dem­ske stu­di­je Voj­no va­zdu­ho­plov­stvo.
 
Sa­dr­ža­ji u okvi­ru stu­dij­skih pro­gra­ma za­jed­nič­ki su za I i II go­di­nu stu­di­ja, dok će se ka­de­ti opre­de­lji­va­ti za od­re­đe­ni mo­dul u okvi­ru stu­dij­skog pro­gra­ma po za­vr­šet­ku II go­di­ne stu­di­ja.
B) ME­DI­CIN­SKOG FA­KUL­TE­TA VOJ­NO­ME­DI­CIN­SKE AKA­DE­MI­JE:
In­te­gri­sa­ne aka­dem­ske stu­di­je me­di­ci­ne: 25 ka­de­ta.
 
USLO­VI KON­KUR­SA:
Kan­di­da­ti tre­ba da is­pu­nja­va­ju op­šte i po­seb­ne uslo­ve kon­kur­sa.
 
OP­ŠTI USLO­VI KON­KUR­SA:
da su dr­ža­vlja­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je sa pre­bi­va­li­štem na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je;
da su zdrav­stve­no spo­sob­ni za ško­lo­va­nje, što utvr­đu­je nad­le­žna voj­no­le­kar­ska ko­mi­si­ja;
da su ostva­ri­li naj­ma­nje do­bar uspeh to­kom svih go­di­na ško­lo­va­nja, kao i na po­lu­go­di­štu za­vr­šnog raz­re­da (za kan­di­da­te či­je je ško­lo­va­nje u to­ku);
da ima­ju mi­ni­mal­no vr­lo do­bru oce­nu iz vla­da­nja to­kom ško­lo­va­nja;    
da ima­ju re­še­nje nad­le­žnog mi­ni­star­stva o no­stri­fi­ka­ci­ji sred­njo­škol­ske is­pra­ve ste­če­ne u ino­stran­stvu (za kan­di­da­te ko­ji su sred­nje obra­zo­va­nje ste­kli u ino­stran­stvu ili po­ha­đa­li ško­lo­va­nje po ino­stra­nom na­stav­nom pla­nu i pro­gra­mu);
da se pro­tiv njih ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak ili po­stu­pak zbog kri­vič­nog de­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti, od­no­sno da ni­su osu­đi­va­ni za ta­kva de­la ka­znom za­tvo­ra u tra­ja­nju du­žem od šest me­se­ci ili ka­znom ma­lo­let­nič­kog za­tvo­ra ili im ni­je iz­ri­ca­na za­vod­ska me­ra.
 
PO­SEB­NI USLO­VI KON­KUR­SA:
a) Voj­na akademija
da su ro­đe­ni 1999. go­di­ne ili ka­sni­je,
da su za­vr­ši­li če­tvo­ro­go­di­šnju sred­nju ško­lu ili da po­ha­đa­ju IV raz­red sred­nje ško­le.
Kan­di­da­ti za ka­de­te stu­dij­skog pro­gra­ma Voj­no va­zdu­ho­plov­stvo mo­ra­ju da is­pu­ne i do­pun­ske uslo­ve pro­pi­sa­ne po­seb­nim pro­gra­mom me­di­cin­sko-zdrav­stve­ne i psi­ho­lo­ške pro­ce­ne kan­di­da­ta za taj stu­dij­ski pro­gram, kao i da uspe­šno sa­vla­da­ju se­lek­tiv­ne obu­ke (pa­do­bran­ska obu­ka i le­tač­ka obu­ka).
 
b) Me­di­cin­ski fa­kul­tet VMA
da su ro­đe­ni 1999. go­di­ne ili ka­sni­je;
da su za­vr­ši­li gim­na­zi­ju, sred­nju ško­lu zdrav­stve­ne ili ve­te­ri­nar­ske stru­ke u tra­ja­nju od če­ti­ri go­di­ne ili
da po­ha­đa­ju IV raz­red gim­na­zi­je, sred­nje ško­le zdrav­stve­ne ili ve­te­ri­nar­ske stru­ke.
Kan­di­da­ti ko­ji is­pu­nja­va­ju op­šte i po­seb­ne uslo­ve kon­kur­sa za pri­jem za ka­de­te Voj­ne aka­de­mi­je i Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du po­la­žu pri­jem­ni is­pit, pod­le­žu pro­ve­ri fi­zič­ke spo­sob­no­sti, me­di­cin­sko-zdrav­stve­noj pro­ce­ni, psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni i bez­bed­no­snoj pro­ve­ri.
 
NA­ČIN KON­KU­RI­SA­NjA I PO­STU­PAK SPRO­VO­ĐE­NjA KON­KUR­SA
Kan­di­da­ti pod­no­se pri­ja­vu te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne na te­ri­to­ri­ji stal­nog me­sta bo­rav­ka. Kan­di­da­ti či­je je pre­bi­va­li­šte na te­ri­to­ri­ji AP Ko­so­vo i Me­to­hi­ja, kon­kurs­nu do­ku­men­ta­ci­ju pod­no­se te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne ko­ji je naj­bli­ži nji­ho­vom me­stu pre­bi­va­li­šta. Obra­zac pri­ja­ve do­bi­ja se u te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne pri­li­kom kon­ku­ri­sa­nja.
Uz pri­ja­vu pri­la­žu:
uve­re­nje o dr­ža­vljan­stvu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ne sta­ri­je od šest me­se­ci;
iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih;
po­tvr­de nad­le­žnog or­ga­na, ne sta­ri­je od šest me­se­ci, da se pro­tiv njih ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak ili po­stu­pak zbog kri­vič­nog de­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti, od­no­sno da ni­su osu­đi­va­ni za ta­kva de­la ka­znom za­tvo­ra u tra­ja­nju du­žem od šest me­se­ci ili ka­znom ma­lo­let­nič­kog za­tvo­ra, od­no­sno da im ni­je iz­ri­ca­na za­vod­ska me­ra;
ove­re­ne fo­to­ko­pi­je sve­do­čan­stva svih raz­re­da i fo­to­ko­pi­ju di­plo­me sred­nje ško­le (za kan­di­da­te ko­ji su za­vr­ši­li če­tvo­ro­go­di­šnje ško­lo­va­nje), od­no­sno, sve­do­čan­stva za­vr­še­nih raz­re­da i ove­ren pre­pis oce­na sa po­lu­go­di­šta če­tvr­tog raz­re­da (za kan­di­da­te ko­ji­ma je ško­lo­va­nje u to­ku).
Pri­li­kom do­la­ska na se­lek­ci­ju u Voj­nu aka­de­mi­ju i Me­di­cin­ski fa­kul­tet VMA kan­di­dat mo­ra ima­ti do­ku­ment za lič­nu iden­ti­fi­ka­ci­ju (lič­na kar­ta, pa­soš).
Kan­di­dat ko­ji je uda­ljen sa pro­ve­re zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke ili sa pro­ve­re fi­zič­kih spo­sob­no­sti sma­tra­će se da ni­je po­lo­žio i ne­će bi­ti ran­gi­ran.
Kan­di­da­ti ko­ji ne ostva­re mi­ni­mal­ni broj bo­do­va na pro­ve­ri zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke i pro­ve­ri fi­zič­kih spo­sob­no­sti, kao i kan­di­da­ti ko­ji ima­ju ne­ga­tiv­nu me­di­cin­sko-zdrav­stve­nu, psi­ho­lo­šku pro­ce­nu i bez­bed­no­snu pro­ve­ru ne­će se ran­gi­ra­ti.
Sve tro­ško­ve pre­vo­za do voj­nih ško­la ra­di re­a­li­za­ci­je pri­jem­nog is­pi­ta i pro­ve­re fi­zič­kih spo­sob­no­sti i do voj­no­zdrav­stve­nih usta­no­va za po­tre­be psi­ho­lo­ške i me­di­cin­sko-zdrav­stve­ne pro­ce­ne sno­se kan­di­da­ti ko­ji kon­ku­ri­šu u voj­ne ško­le.
 
SE­LEK­CI­JA KAN­DI­DA­TA:
a) Voj­na aka­de­mi­ja
Se­lek­ci­ja kan­di­da­ta za Voj­nu aka­de­mi­ju re­a­li­zu­je se u dva de­la.
U pr­vom de­lu se­lek­ci­je, ko­ji se re­a­li­zu­je na Voj­noj aka­de­mi­ji, kan­di­da­ti po­la­žu pri­jem­ni is­pit ko­ji ob­u­hva­ta pro­ve­ru zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke i pro­ve­ru fi­zič­ke spo­sob­no­sti. Pro­ve­ri fi­zič­kih spo­sob­no­sti pri­stu­pa­ju sa­mo oni kan­di­da­ti ko­ji su ostva­ri­li mi­ni­mal­ni i vi­ši broj bo­do­va na pro­ve­ri zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke.
Kan­di­da­ti ko­ji su kao uče­ni­ci III ili IV raz­re­da sred­nje ško­le osvo­ji­li jed­no od pr­va tri me­sta iz ma­te­ma­ti­ke na re­pu­blič­kom tak­mi­če­nju ko­je or­ga­ni­zu­je Mi­ni­star­stvo pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja Re­pu­bli­ke Sr­bi­je ne po­la­žu pri­jem­ni is­pit iz ma­te­ma­ti­ke, a pri­jem­ni is­pit iz tog pred­me­ta vred­nu­je se mak­si­mal­nim bro­jem bo­do­va. Ovo se ne od­no­si na na­gra­de osvo­je­ne na re­pu­blič­koj smo­tri na­uč­nog i umet­nič­kog stva­ra­la­štva ta­le­na­ta. Kan­di­da­ti pri­la­žu ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju di­plo­me o osvo­je­nim na­gra­da­ma i nji­ho­vom ran­gu sa re­pu­blič­kog tak­mi­če­nja.
Pri­li­kom do­la­ska na pr­vi deo se­lek­ci­je – pri­jem­ni is­pit kan­di­da­ti su oba­ve­zni da do­ne­su po­tvr­du od iza­bra­nog le­ka­ra da su zdrav­stve­no spo­sob­ni za pro­ve­ru fi­zič­kih spo­sob­no­sti i po­treb­nu sport­sku opre­mu.
Dru­gi deo se­lek­ci­je ob­u­hva­ta psi­ho­lo­šku i me­di­cin­sko-zdrav­stve­nu pro­ce­nu, na ko­ju se po­zi­va­ju kan­di­da­ti po­čev od naj­bo­lje ran­gi­ra­nog pa sve do po­pu­ne po­treb­nog bro­ja kan­di­da­ta.
To­kom se­lek­ci­je vr­ši se i bez­bed­no­sna pro­ve­ra kan­di­da­ta.
O ter­mi­ni­ma za se­lek­ci­ju po da­tu­mu, me­stu i vre­me­nu kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pre­ko in­ter­net stra­ni­ce Voj­ne aka­de­mi­je i Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne i pre­ko cen­ta­ra MO gde su kon­ku­ri­sa­li.
 
 
b) Me­di­cin­ski fa­kul­tet VMA
Pro­ve­ra fi­zič­ke spo­sob­no­sti je eli­mi­na­ci­o­nog ka­rak­te­ra, a in­for­ma­ci­ja o mi­ni­mu­mu kri­te­ri­ju­ma ko­je je neo­p­hod­no da kan­di­dat za­do­vo­lji bi­će is­tak­nu­ta na in­ter­net stra­ni­ci Medicinskog fa­kul­te­ta VMA.
Vre­men­ski ter­mi­ni od­re­đe­ni za zdrav­stve­ni pre­gled, psi­ho­lo­ško te­sti­ra­nje i pro­ve­ru fi­zič­ke spo­sob­no­sti, kao i da­tum, me­sto i vre­me po­la­ga­nja pri­jem­nog is­pi­ta bi­će is­tak­nu­ti na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA i Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du.
Li­sta kan­di­da­ta ko­ji is­pu­ne uslo­ve za po­la­ga­nje pri­jem­nog is­pi­ta bi­će is­tak­nu­ta naj­ma­nje se­dam da­na pre ter­mi­na za po­la­ga­nje pri­jem­nog is­pi­ta, na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA i in­ter­net stra­ni­ci Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du.
Kan­di­da­ti ko­ji su kao uče­ni­ci III ili IV raz­re­da sred­nje ško­le osvo­ji­li jed­no od pr­va tri me­sta iz bi­o­lo­gi­je ili he­mi­je na re­pu­blič­kom tak­mi­če­nju ko­je or­ga­ni­zu­je Mi­ni­star­stvo pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja Re­pu­bli­ke Sr­bi­je ne po­la­žu pri­jem­ni is­pit iz od­go­va­ra­ju­ćeg na­stav­nog pred­me­ta, a pri­jem­ni is­pit iz tog pred­me­ta vred­nu­je se mak­si­mal­nim bro­jem bo­do­va. Ovo se ne od­no­si na na­gra­de osvo­je­ne na re­pu­blič­koj smo­tri na­uč­nog i umet­nič­kog stva­ra­la­štva ta­le­na­ta. Kan­di­da­ti pri­la­žu ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju di­plo­me o osvo­je­nim na­gra­da­ma i nji­ho­vom ran­gu sa re­pu­blič­kog tak­mi­če­nja.
Kon­kurs­na do­ku­men­ta­ci­ja ne­će se vra­ća­ti kan­di­da­ti­ma.
 
ME­RI­LA ZA RAN­GI­RA­NjE KAN­DI­DA­TA
 
a) Voj­na aka­de­mi­ja
Rang-li­sta pri­ja­vlje­nih kan­di­da­ta utvr­đu­je se na osno­vu sle­de­ćih me­ri­la:
uspeh iz sred­nje ško­le, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 40;
pro­ve­ra zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 45 i
pro­ve­ra fi­zič­ke spo­sob­no­sti, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 15.
Ran­gi­ra­nje kan­di­da­ta na osno­vu pri­jem­nog is­pi­ta iz­vr­ši­će se ta­ko što će se ran­gi­ra­ti oni kan­di­da­ti  ko­ji po­stig­nu naj­ma­nje 10 od mo­gu­ćih 45 bo­do­va iz ma­te­ma­ti­ke, od­no­sno naj­ma­nje 4 od mo­gu­ćih 15 bo­do­va iz pro­ve­re fi­zič­kih spo­sob­no­sti.
Uku­pan mak­si­ma­lan broj bo­do­va ko­ji kan­di­dat mo­že da ostva­ri iz­no­si 100 bo­do­va. Kan­di­da­ti će bi­ti ran­gi­ra­ni na osno­vu ukup­no ostva­re­nog bro­ja bo­do­va, u slu­ča­ju istog bro­ja bo­do­va pred­nost će ima­ti kan­di­dat či­ji je ro­di­telj po­gi­nu­li ili ra­nje­ni pri­pad­nik Voj­ske Sr­bi­je, za­tim kan­di­dat sa vi­še osvo­je­nih bo­do­va na pro­ve­ri zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke, a na kra­ju kan­di­dat ko­ji ima vi­še bo­do­va po osno­vu po­stig­nu­tog op­šteg uspe­ha u sred­njoj ško­li.
Voj­na aka­de­mi­ja će na svo­joj in­ter­net stra­ni­ci ob­ja­vi­ti li­stu sa re­zul­ta­ti­ma pri­jem­nog is­pi­ta, naj­ka­sni­je 48 ča­so­va od za­vr­šet­ka pri­jem­nog is­pi­ta.
b) Me­di­cin­ski fa­kul­tet VMA
Re­do­sled pri­ja­vlje­nih kan­di­da­ta utvr­đu­je se na osno­vu sle­de­ćih me­ri­la:
uspeh iz sred­nje ško­le, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 40;
pro­ve­ra zna­nja iz he­mi­je i bi­o­lo­gi­je, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 60.
Ran­gi­ra­nje kan­di­da­ta na osno­vu pri­jem­nog is­pi­ta iz­vr­ši­će se ta­ko što će se ran­gi­ra­ti oni kan­di­da­ti ko­ji po­stig­nu naj­ma­nje 50% + 1 bod na sva­kom od te­sto­va ko­ji po­la­žu na pri­jem­nom is­pi­tu (16 bo­do­va iz he­mi­je i 16 bo­do­va iz bi­o­lo­gi­je).
Uku­pan mak­si­ma­lan broj bo­do­va ko­ji kan­di­dat mo­že da ostva­ri iz­no­si 100. Kan­di­da­ti će bi­ti ran­gi­ra­ni na osno­vu me­sta na ko­nač­noj rang-li­sti.
Pre­li­mi­nar­na rang-li­sta bi­će ob­ja­vlje­na do 48 ča­so­va od mo­men­ta za­vr­šet­ka pri­jem­nog is­pi­ta na ogla­snoj ta­bli, na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA, kao i na in­ter­net stra­ni­ci Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du.
 
NA­ČIN I RO­KO­VI ZA POD­NO­ŠE­NjE PRI­MED­BI NA UTVR­ĐE­NI RE­DO­SLED
 
a) Voj­na aka­de­mi­ja
Ko­nač­na rang-li­sta bi­će ob­ja­vlje­na na in­ter­net stra­ni­ci Voj­ne aka­de­mi­je po za­vr­šet­ku dru­gog de­la se­lek­ci­je.
Kan­di­dat ko­ji sma­tra da su nje­go­va pra­va po­vre­đe­na mo­že pod­ne­ti pri­med­bu na ko­nač­nu rang-li­stu kan­di­da­ta u ro­ku od 15 (pet­na­est) da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja ko­nač­ne rang-li­ste. Kan­di­dat pri­med­bu pod­no­si Voj­noj aka­de­mi­ji.
 
b) Me­di­cin­ski fa­kul­tet VMA
Ko­nač­na rang-li­sta ob­ja­vlju­je se na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA i in­ter­net stra­ni­ci Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du.
Kan­di­dat ko­ji sma­tra da su nje­go­va pra­va po­vre­đe­na, mo­že pod­ne­ti pri­med­bu na ko­nač­nu rang-li­stu kan­di­da­ta u ro­ku od 15 (pet­na­est) da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja ko­nač­ne rang-li­ste. Kan­di­dat pri­med­bu pod­no­si Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu VMA.
 
ŠKO­LO­VA­NjE, PRA­VA I OBA­VE­ZE KA­DE­TA:
Ško­lo­va­nje u Voj­noj aka­de­mi­ji ima struk­tu­ru osnov­nih aka­dem­skih stu­di­ja pr­vog ste­pe­na u tra­ja­nju od če­ti­ri go­di­ne, što pod­ra­zu­me­va 240 ESPB, i in­te­gri­sa­nih aka­dem­skih stu­di­ja za stu­dij­ski pro­gram Voj­no va­zdu­ho­plov­stvo u tra­ja­nju od pet go­di­na, što pod­ra­zu­me­va 300 ESPB. Po­sle za­vr­šet­ka ško­lo­va­nja, ka­de­ti sti­ču vi­so­ko obra­zo­va­nje i struč­no zva­nje di­plo­mi­ra­nog me­na­dže­ra, di­plo­mi­ra­nog in­že­nje­ra me­nadž­men­ta, di­plo­mi­ra­nog in­že­nje­ra elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva, di­plo­mi­ra­nog in­že­nje­ra ma­šin­stva, di­plo­mi­ra­nog in­že­nje­ra lo­gi­stič­kog in­že­njer­stva ili ma­ster in­že­nje­ra voj­nog va­zdu­ho­plov­stva, za­vi­sno od stu­dij­skog pro­gra­ma ko­ji za­vr­še.
Ško­lo­va­nje na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne u Be­o­gra­du ima struk­tu­ru in­te­gri­sa­nih aka­dem­skih stu­di­ja u tra­ja­nju od šest go­di­na, od­no­sno 360 ESPB. Po­sle za­vr­šet­ka ško­lo­va­nja ka­de­ti sti­ču vi­so­ko obra­zo­va­nje i struč­no zva­nje dok­tor me­di­ci­ne, ka­ko je pro­pi­sa­no akre­di­to­va­nim stu­dij­skim pro­gra­mom.
Za vre­me ško­lo­va­nja ka­de­ti Voj­ne aka­de­mi­je i Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA ima­ju sta­tus voj­nog li­ca, u skla­du sa Za­ko­nom o Voj­sci Sr­bi­je. Za vre­me ško­lo­va­nja ka­de­ti sta­nu­ju u in­ter­na­tu, to­kom ško­lo­va­nja im se is­pla­ću­ju nov­ča­na pri­ma­nja i put­ni tro­ško­vi u skla­du sa za­kon­skom re­gu­la­ti­vom, a sve tro­ško­ve ško­lo­va­nja sno­si Mi­ni­star­stvo od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, na osno­vu ugo­vo­ra ko­jim se re­gu­li­šu me­đu­sob­ne oba­ve­ze.
Na­kon uspe­šno za­vr­še­nog ško­lo­va­nja u Voj­noj aka­de­mi­ji i Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu VMA pri­ma­ju se u pro­fe­si­o­nal­nu voj­nu slu­žbu i pro­iz­vo­de u čin pot­po­ruč­ni­ka od­go­va­ra­ju­ćeg ro­da – slu­žbe.
U slu­ča­ju pre­ki­da ško­lo­va­nja zbog sla­bog uspe­ha, pre­ki­da ško­lo­va­nja na lič­ni zah­tev i ne­is­pu­nje­nja oba­ve­za re­gu­li­sa­nih ugo­vo­rom o ško­lo­va­nju, li­ca na ško­lo­va­nju su u oba­ve­zi da na­dok­na­de tro­ško­ve ško­lo­va­nja. 
Kon­kurs je otvo­ren od 15. fe­bru­a­ra do 31. mar­ta 2019. go­di­ne.
Kan­di­da­ti ko­ji kon­ku­ri­šu za ka­de­te Voj­ne aka­de­mi­je i Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA mo­ći će da do­bi­ju oba­ve­šte­nje o re­zul­ta­ti­ma kon­kur­sa od voj­nih ško­la za ko­je su kon­ku­ri­sa­li.
In­for­ma­ci­je u ve­zi sa kon­kur­som mo­gu se do­bi­ti u Od­se­ku za pi­ta­nja ka­de­ta, stu­de­na­ta i slu­ša­la­ca Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne: za Voj­nu aka­de­mi­ju pu­tem elek­tron­ske po­šte stud.slu­zba­@va.mod­.gov­.rs, na te­le­fo­ne: 011/3603-344 i 011/3603-341 ili na in­ter­net stra­ni­ci http://www.va.mod.gov.rs, a za Me­di­cin­ski fa­kul­tet VMA pu­tem elek­tron­ske po­šte: me­di­cin­ski.fa­kul­tet@vma.mo­d.go­v.rs­, na te­le­fo­ne: 011/3608-129, 011/3608-134, 011/3608-661, ili na in­ter­net stra­ni­ci http://www.mfvma.mod.gov.rs.