Министарство одбране Републике Србије
 
26.11.2018.

Интерни конкурс за селективну обуку за рониоце у Речној флотилиРечна флотила Војске Србије
р а с п и с у ј е
И Н Т Е Р Н И  К О Н К У Р С
за пријем кандидата на селективну обуку за лаког рониоца
 
I УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
За пријем кандидата на селективну обуку у Речну флотилу могу конкурисати професионални војници свих родова и служби из Министарства одбране и Војске Србије који испуњавају следеће опште и посебне услове:
 
а) Општи услови:
да испуњавају услове прописане одредбама члана 39. Закона о Војсци Србије;
да су здравствено способни за војну службу без ограничења;
 
б) Посебни услови:
да професионални војник кандидат није старији од 25 година;
да му је последња службена оцена најмање „врло добар”;
да поседује најмање IV степен стручне спреме;
да је на физичкој провери у матичној јединици постигао одличне резултате (Уверење јединице о постигнутим резултатима физичке провере);
да је здравствено способан за рониоца (утврђује надлежна лекарска комисија у ВБ Нови Сад);
да је пливач и физички способан (утврђује се на тестирању у јединици Речне флотиле);
да добровољно пристаје да ради у ронилачкој јединици.
 
НАПОМЕНА:
 
Лица која обављају ронилачку службу по том основу остварују право на:
20% увећање плате по основу коефицијента за вршење ронилачке службе,
12/18 месеци бенефицирани радни стаж,
годишњи одмор у трајању од 35 радних дана,
одсуство за опоравак у трајању од десет дана и
диверзантски полуоброк.
 
II    НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса молбе подносе Војној пошти 2827 Нови Сад редовним путем преко команде своје јединице.
Уз молбу се прилажу следећа документа:
кратка биографија у којој обавезно навести контакт телефон,
сагласност команданта јединице ранга батаљона или вишег за премештај у 93. ронилачку чету по завршетку курса,
мишљење првог или главног подофицира јединице у којој се кандидат налази на служби,
изјаву да кандидат добровољно пристаје на курс и да ради у ронилачким јединицама,
оверену фотокопију последње службене оцене,
картон основних и личних података - КОЛП (добија се од персоналног органа из јединице).
 
По пријему молби, кандидати ће бити позивани преко претпостављених команди на тестирање које ће се обавити у Војној пошти 2827 Нови Сад.
Тестирање се реализује пет дана по следећем:
провера физичке способности (склекови на тлу, прегиби трупа, трчање на 2.400 м, полигон пешадијских препрека - један дан,
пливање 250 м, роњење на дах, одржавање на води - један дан,
психолошко тестирање - један дан,
тест осетљивости баро - функције у хипербаричној комори - један дан и
оцена здравствене способности за рад у ронилачким јединицама (ВБ Нови Сад) - један дан.
 
Кандидати који испуне наведене услове биће упућени на селективну обуку за лаког рониоца у трајању од осам недеља.
Са кандидатима који успешно заврше селективну обуку, конкурсна комисија ће обавити разговор,  након којег ће се формирати ранг листа и биће донет предлог одлуке о пријему.
Непотпуне и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документа неће се враћати кандидатима.
Додатне информације могу се добити на телефоне 51-459, 51-437 и 021/48-35-437.
 
Рок за подношење пријава за селективну обуку је 30 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана“.