Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
26.11.2018.

Interni konkurs za selektivnu obuku za ronioce u Rečnoj flotiliRečna flotila Vojske Srbije
r a s p i s u j e
I N T E R N I  K O N K U R S
za prijem kandidata na selektivnu obuku za lakog ronioca
 
 
I USLOVI KONKURSA:
 
Za prijem kandidata na selektivnu obuku u Rečnu flotilu mogu konkurisati profesionalni vojnici svih rodova i službi iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji ispunjavaju sledeće opšte i posebne uslove:
 
a) Opšti uslovi:
da ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 39. Zakona o Vojsci Srbije;
da su zdravstveno sposobni za vojnu službu bez ograničenja;
 
b) Posebni uslovi:
da profesionalni vojnik kandidat nije stariji od 25 godina;
da mu je poslednja službena ocena najmanje „vrlo dobar”;
da poseduje najmanje IV stepen stručne spreme;
da je na fizičkoj proveri u matičnoj jedinici postigao odlične rezultate (Uverenje jedinice o postignutim rezultatima fizičke provere);
da je zdravstveno sposoban za ronioca (utvrđuje nadležna lekarska komisija u VB Novi Sad);
da je plivač i fizički sposoban (utvrđuje se na testiranju u jedinici Rečne flotile);
da dobrovoljno pristaje da radi u ronilačkoj jedinici.
 
NAPOMENA:
 
Lica koja obavljaju ronilačku službu po tom osnovu ostvaruju pravo na:
20% uvećanje plate po osnovu koeficijenta za vršenje ronilačke službe,
12/18 meseci beneficirani radni staž,
godišnji odmor u trajanju od 35 radnih dana,
odsustvo za oporavak u trajanju od deset dana i
diverzantski poluobrok.
 
II    NAČIN KONKURISANjA:
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa molbe podnose Vojnoj pošti 2827 Novi Sad redovnim putem preko komande svoje jedinice.
Uz molbu se prilažu sledeća dokumenta:
kratka biografija u kojoj obavezno navesti kontakt telefon,
saglasnost komandanta jedinice ranga bataljona ili višeg za premeštaj u 93. ronilačku četu po završetku kursa,
mišljenje prvog ili glavnog podoficira jedinice u kojoj se kandidat nalazi na službi,
izjavu da kandidat dobrovoljno pristaje na kurs i da radi u ronilačkim jedinicama,
overenu fotokopiju poslednje službene ocene,
karton osnovnih i ličnih podataka - KOLP (dobija se od personalnog organa iz jedinice).
 
Po prijemu molbi, kandidati će biti pozivani preko pretpostavljenih komandi na testiranje koje će se obaviti u Vojnoj pošti 2827 Novi Sad.
Testiranje se realizuje pet dana po sledećem:
provera fizičke sposobnosti (sklekovi na tlu, pregibi trupa, trčanje na 2.400 m, poligon pešadijskih prepreka - jedan dan,
plivanje 250 m, ronjenje na dah, održavanje na vodi - jedan dan,
psihološko testiranje - jedan dan,
test osetljivosti baro - funkcije u hiperbaričnoj komori - jedan dan i
ocena zdravstvene sposobnosti za rad u ronilačkim jedinicama (VB Novi Sad) - jedan dan.
 
Kandidati koji ispune navedene uslove biće upućeni na selektivnu obuku za lakog ronioca u trajanju od osam nedelja.
Sa kandidatima koji uspešno završe selektivnu obuku, konkursna komisija će obaviti razgovor,  nakon kojeg će se formirati rang lista i biće donet predlog odluke o prijemu.
Nepotpune i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumenta neće se vraćati kandidatima.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 51-459, 51-437 i 021/48-35-437.
 
Rok za podnošenje prijava za selektivnu obuku je 30 dana od dana objavljivanja u magazinu „Odbrana“.