Министарство одбране Републике Србије
 
14.11.2018.

Оглас за продају отпадног материјала 
Војна пошта  5033 Ниш оглашава ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писаних понуда за продају отпаданих возила (опасан отпад) и отпада од електричне и електронске опреме (опасан) из јединица и установа ВС и МO за 2019. и 2020. годину
 
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у тендерској документацији, коју ће учесници надметања преузети, по сопственом захтеву и без надокнаде.
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица и предузетници са седиштем у Републици Србији и која имају важеће регистрације и дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење или третман  отпаданих возила (ОПАСАН ОТПАД) (Партија 1) и отпада од електричне и електронске опреме (ОПАСАН) (Партија 2), у складу са Законом о управљању отпадом или ангажују једног или више подизвођача који поседују наведене регистрације и дозволе, које су издате од стране надлежног Mинистарства РС и у року су важења. Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије.
 
За преузимање тендерске документације за надметање, потребно је доставити писани захтев за учешће, који предати лично или поштом у ВП 5033 Ниш, улица Булевар Николе Тесле, бб. у периоду од објављивања огласа до 05.12.2018.године, у ком року се тендерска документација може и преузети. 
 
У разматрање ће се узети само коверте са писаним понудама које су достављене у ВП 5033 Ниш (лично или поштом) најкасније до 13,30 часова 06.12.2018.године  
   
Отварање коверти са писаним понудама биће реализовано дана 10.12.2018.године у 11,00 часова у ВП 5033 Ниш,  улица Булевар Николе Тесле, бб.
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијег понуђача је до 14.12.2018.године.

Лица која откупе тендерску документацију могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 018/508-815, 508-536, факс: 508-591.