Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.11.2018.

Oglas za prodaju otpadnog materijala 
Vojna pošta  5033 Niš oglašava JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju otpadanih vozila (opasan otpad) i otpada od električne i elektronske opreme (opasan) iz jedinica i ustanova VS i MO za 2019. i 2020. godinu
 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u tenderskoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti, po sopstvenom zahtevu i bez nadoknade.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica i preduzetnici sa sedištem u Republici Srbiji i koja imaju važeće registracije i dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje ili tretman  otpadanih vozila (OPASAN OTPAD) (Partija 1) i otpada od električne i elektronske opreme (OPASAN) (Partija 2), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ili angažuju jednog ili više podizvođača koji poseduju navedene registracije i dozvole, koje su izdate od strane nadležnog Ministarstva RS i u roku su važenja. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili dve partije.
 
Za preuzimanje tenderske dokumentacije za nadmetanje, potrebno je dostaviti pisani zahtev za učešće, koji predati lično ili poštom u VP 5033 Niš, ulica Bulevar Nikole Tesle, bb. u periodu od objavljivanja oglasa do 05.12.2018.godine, u kom roku se tenderska dokumentacija može i preuzeti. 
 
U razmatranje će se uzeti samo koverte sa pisanim ponudama koje su dostavljene u VP 5033 Niš (lično ili poštom) najkasnije do 13,30 časova 06.12.2018.godine  
   
Otvaranje koverti sa pisanim ponudama biće realizovano dana 10.12.2018.godine u 11,00 časova u VP 5033 Niš,  ulica Bulevar Nikole Tesle, bb.
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača je do 14.12.2018.godine.

Lica koja otkupe tendersku dokumentaciju mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 018/508-815, 508-536, faks: 508-591.