Министарство одбране Републике Србије
 
15.10.2018.

Јавни конкурс за при­јем ли­ца у свој­ству ци­вил­них ли­ца на слу­жби у Вој­сци Ср­би­јеГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време ради попуне формацијских места у

I. Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић” – Батајница, Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана

Формацијска места која се попуњавају:

1. Начелник Одсека, С2С, један (1) извршилац
2. Самостални програмер, С2С, два (2) извршиоца
3. Начелник Групе, С2С, један (1) извршилац
4. Референт за набавке, С2С, један (1) извршилац
5. Контролор квалитета, С2С, (1) извршилац
6. Начелник Одељења, С2С, један (1) извршилац
7. Метролог, С2С, један (1) извршилац
8. Водећи технолог, С2С, један (1) извршилац
9. Пословођа, С2С, један (1) извршилац
10. Начелник Погона, С2С, један (1) извршилац
11. Начелник Погона, С2С, један (1) извршилац
12. Технолог, С1С, један (1) извршилац
13. Референт за планирање материјала, С1С, један (1) извршилац
14. Возач аутобуса, ВКВ, један (1) извршилац
15. Руковалац парних котлова, ВКВ, један (1) извршилац
16. Контролор ремонта, ВКВ, један (1) извршилац
17. Контролор ремонта, ВКВ, један (1) извршилац
18. Контролор ремонта, ВКВ, један (1) извршилац
19. Авио-механичар, ВКВ, један (1) извршилац
20. Металостругар, ВКВ, један (1) извршилац
21. Авио-механичар, ВКВ, један (1) извршилац
22. Авио-механичар, ВКВ, један (1) извршилац
23. Електромеханичар, ВКВ, један (1) извршилац
24. Механичар за радарско-рачунарска средства, ВКВ, један (1) извршилац
25. Механичар за возила точкаше, ВКВ, два (2) извршиоца
26. Ауто-лимар, ВКВ, један (1) извршилац
27. Металофарбар, ВКВ, два (2) извршиоца
28. Прецизни механичар, ВКВ, један (1) извршилац
29. Деловођа-оператер, ССС, један (1) извршилац
30. Чувар, ССС, један (1) извршилац
31. Противпожарац, ССС, један (1) извршилац
32. Руковалац ТМС и РР, ССС, један (1) извршилац
33. Електромеханичар, ССС, један (1) извршилац
34. Техничар, ССС, један (1) извршилац
35. Техничар, ССС, један (1) извршилац
36. Технички сарадник, ССС, један (1) извршилац
37. Референт за планирање материјала, ССС, један (1) извршилац
38. Техничар, ССС, два (2) извршиоца
39. Техничар, ССС, два (2) извршиоца
40. Техничар, ССС, један (1) извршилац
41. Техничар, ССС, један (1) извршилац
42. Техничар, ССС, два (2) извршиоца
43. Техничар, ССС, један (1) извршилац
44. Авио-радарски техничар, ССС, један (1) извршилац
45. Авио-лимар, ССС, један (1) извршилац
46. Техничар, ССС, два (2) извршиоца
47. Техничар, ССС, један (1) извршилац
48. Техничар, ССС, један (1) извршилац
49. Авио-радарски техничар, ССС, један (1) извршилац
50. Текстилни техничар, ССС, један (1) извршилац
51. Техничар, ССС, један (1) извршилац
52. Механичар за ТТ уређаје и системе, ССС, један (1) извршилац
53. Механичар за возила точкаше, ССС, један (1) извршилац
54. Механичар за возила точкаше, ССС, један (1) извршилац
55. Референт за материјале, ССС, један (1) извршилац
56. Техничар за аутоматику, ССС, два (2) извршиоца
57. Техничар за аутоматику, ССС, један (1) извршилац
58. Техничар за термичку обраду материјала, ССС, један (1) извршилац
59. Вулканизер, ССС, један (1) извршилац
60. Вулканизер-завршна обрада гумено-заптивног материјала, ССС, један (1) изврши-лац
61. Вулканизер, ССС, три (3) извршиоца
62. Грађевински бравар, КВ, један (1) извршилац
63. Лимар, КВ, један (1) извршилац
64. Металофарбар-пескирац, КВ, један (1) извршилац
65. Помоћни радник, НКВ, један (1) извршилац


Општи услови:

- да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
- да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
- да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
- да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.


Посебни услови:

Радно место под редним бројем 1:
- Завршене студије организационих наука, поседовање стручног назива дипломирани ин-жењер организационих наука или специјалиста струковни инжењер организационих на-ука (240 ЕСПБ),
- познавање рада на рачунару,
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски).

Радно место под редним бројем 2:
- Завршене студије организационих или рачунарских наука или електротехничког и рачунарског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (240 ЕСПБ), дипломирани информатичар, специјалиста струковни информатичар (240 ЕСПБ), дипломирани инжењер организационих наука или специјалиста струковни ин-жењер oрганизационих наука (240 ЕСПБ), смерови студија: информациони системи, ма-тематика и рачунарство,
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски).

Радно место под редним бројем 3:
- Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер машинства или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ),
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
- познавање рада на рачунару,

Радно место под редним бројем 4:
- Завршене студије економских наука, поседовање стручног назива дипломирани економиста или специјалиста струковни економиста (240 ЕСПБ),
- положен стручни испит за службеника за јавне набавке,
- познавање једног страног језика,
- познавање рада на рачунару,

Радно место под редним бројем 5:
- Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер машинства или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ),
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
- познавање рада на рачунару.

Радно место под редним бројем 6:
- Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер машинства или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ),
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
- познавање рада на рачунару,

Радно место под редним бројем 7:
- Завршене студије електротехничког инжењерства, поседовање стручног назива дипло-мирани инжењер електротехнике или специјалиста струковни инжењер електротехнике (240 ЕСПБ),
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
- познавање рада на рачунару.

Радно место под редним бројем 8:
- Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер машинства или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), ва-здухопловни смер,
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
- познавање рада на рачунару.

Радно место под редним бројем 9:
- Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер машинства или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ),
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
- познавање рада на рачунару.

Радно место под редним бројем 10:
- Завршене студије технолошког инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер технологије или специјалиста струковни инжењер технологије (240 ЕСПБ), област хемијско инжењерство,
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
- познавање рада на рачунару.

Радно место под редним бројем 11:
- Завршене студије технолошког инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер технологије или специјалиста струковни инжењер технологије (240 ЕСПБ), област хемијско инжењерство,
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
- познавање рада на рачунару.

Радно место под редним бројем 12:
- Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива инжењер ма-шинства или струковни инжењер машинства (180 ЕСПБ), ваздухопловни смер,
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
- познавање рада на рачунару.

Радно место под редним бројем 13:
- Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива инжењер ма-шинства или струковни инжењер машинства (180 ЕСПБ), ваздухопловни смер,
- познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
- познавање рада на рачунару.

Радно место под редним бројем 14:
- Завршена средња школа за саобраћајна занимања, поседовање 5. степена стручне спре-ме (ВКВ), односно специјализација,
- возачка дозвола „Д“ категорије.

Радно место под редним бројем 15:
- Завршена средња школа за машинска занимања, поседовање 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација,
- положен специјалистички испит за руковаоца парних котлова са АТК.

Радно место под редним бројем 16:
- Завршена средња школа за ваздухопловнотехничка занимања, положен специјалистички испит за ВКВ авио-механичара.

Радно место под редним бројем 17:
- Завршена средња школа за занимања мототехничке струке, положен специјалистички испит за ВКВ ауто-механичара.

Радно место под редним бројем 18:
- Завршена средња школа за занимања металске струке, положен специјалистички испит за ВКВ за прецизног механичара.

Радно место под редним бројем 19:
- Завршена средња школа за ваздухопловнотехничка занимања, положен специјалистички испит за ВКВ авио-механичара.

Радно место под редним бројем 20:
- Завршена средња школа за занимања металске струке, положен специјалистички испит за ВКВ металостругара.

Радно место под редним бројем 21:
- Завршена средња школа за ваздухопловнотехничка занимања, положен специјалистички испит за ВКВ авио-механичара.

Радно место под редним бројем 22:
- Завршена средња школа за ваздухопловнотехничка занимања, положен специјалистички испит за ВКВ авио-механичара.

Радно место под редним бројем 23:
- Завршена средња школа за електротехничка занимања, поседовање одговарајућег 5. сте-пена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.

Радно место под редним бројем 24:
- Завршена средња школа за електротехничка занимања, положен специјалистички испит за ВКВ електромеханичара.

Радно место под редним бројем 25:
- Завршена средња школа за занимања мототехничке струке, положен специјалистички испит за ВКВ ауто-механичара.

Радно место под редним бројем 26:
- Завршена средња школа за занимања металске струке, образовни профил ауто-лимар, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.

Радно место под редним бројем 27:
- Завршена средња школа за занимања металске струке, образовни профил металофарбар, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.

Радно место под редним бројем 28:
- Завршена средња школа за занимања металске струке, положен специјалистички испит за ВКВ за прецизног механичара.

Радно место под редним бројем 29:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил биротехничар или правни техничар или пословни администратор,
- да поседује ECDL сертификат.

Радно место под редним бројем 30:
- Завршена средња школа у трајању од четири године.

Радно место под редним бројем 31:
- Завршена средња школа у трајању од четири године,
- положен стручи испит за раднике који раде на пословима заштите од пожара.

Радно место под редним бројем 32:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехни-чар.

Радно место под редним бројем 33:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехни-чар.

Радно место под редним бројем 34:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил хемијско-техно-лошки техничар.

Радно место под редним бројем 35:
- Завршена средња школа за занимања металске струке, образовни профил: прецизни ме-ханичар.

Радно место под редним бројем 36:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, за ваздухопловнотехничка занима-ња.

Радно место под редним бројем 37:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехни-чар радио и видео-технике, авио-техничар за електронску опрему или мехатроничар за радарске системе.

Радно место под редним бројем 38:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место под редним бројем 39:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место под редним бројем 40:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место под редним бројем 41:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил машински тех-ничар.

Радно место под редним бројем 42:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место под редним бројем 43:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова.

Радно место под редним бројем 44:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехни-чар радио и видео-технике, авио-техничар за електронску опрему или мехатроничар за радарске системе.

Радно место под редним бројем 45:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил авио-лимар.

Радно место под редним бројем 46:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место под редним бројем 47:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, за ваздухопловнотехничка занима-ња.

Радно место под редним бројем 48:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил машински тех-ничар.

Радно место под редним бројем 49:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехни-чар радио и видео-технике, авио-техничар за електронску опрему или мехатроничар за радарске системе.

Радно место под редним бројем 50:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил текстилни тех-ничар.

Радно место под редним бројем 51:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место под редним бројем 52:
- Завршена средња школа у трајању од четири године, образовни профил електротехни-чар комуникација.

Радно место под редним бројем 53:
- Завршена средња школа у трајању од четири године мототехничке струке, образовни профил ауто-механичар.

Радно место под редним бројем 54:
- Завршена средња школа у трајању од четири године мототехничке струке, образовни профил ауто-механичар.

Радно место под редним бројем 55:
- Завршена средња школа у трајању од четири године машинске струке, образовни про-фил машински техничар.

Радно место под редним бројем 56:
- Завршена средња школа у трајању од четири године машинске струке, образовни про-фил машински техничар.

Радно место под редним бројем 57:
- Завршена средња школа у трајању од четири године машинске струке, образовни про-фил машински техничар.

Радно место под редним бројем 58:
- Завршена средња школа у трајању од четири године машинске струке, образовни про-фил машински техничар.

Радно место под редним бројем 59:
- Завршена средња школа у трајању од четири године хемијске струке, образовни профил вулканизер.

Радно место под редним бројем 60:
- Завршена средња школа у трајању од четири године хемијске струке, образовни профил вулканизер.

Радно место под редним бројем 61:
- Завршена средња школа у трајању од четири године хемијске струке, образовни профил вулканизер.

Радно место под редним бројем 62:
- Завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил: грађевински бра-вар.

Радно место под редним бројем 63:
- Завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил: лимар.

Радно место под редним бројем 64:
- Завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил: металофарбар.

Радно место под редним бројем 65:
- Завршена основна школа.


II. Заједничко за сва формацијска места:

- Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
- просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова),
- психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова),
- разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова),
- медицинско-здравствена процена и
- безбедносна провера.


- Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздрав-ствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште na e-mail адресу наведену у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да уче-ствују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

Са кандидатима који задовоље психолошку процену, конкурсна комисија обавиће разговор, који ће се бодовати са 20% од укупног броја бодова, у складу са Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбед-носна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.


III. Место рада: Батајница.


IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс:

15 (петнаест) дана. Почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.

V. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

потпуковник, мр Звонимир Левић, дипл.инж., телефон 011/3716-012.

VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Поштом препоручено на адресу: ВЗ „Мома Станојловић” – Батајница, за пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, са назнаком „за јавни конкурс”.

VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт-телефон, меил адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред крат-ке биографије прилажу и следеће:
1. За формацијскa местa под редним бројем 1 до 13: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; увере-ње о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); оригинал или оверена фотокопија до-каза о познавању рада на рачунару; оригинал или оверена фотокопија доказа о позна-вању страног језика; оригинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује рад-но искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим по-словима и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење надлежног органа у којем је кандидат био на служби да му радни од-нос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

2. За формацијска места под редним бројем 14 до 28: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено прописано зва-ње; оригинал или оверена фотокопија сведочанства за сваки завршен разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком периоду је стечено радно иску-ство); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење надлежног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због по-вреде дужности из радног односа.

3. За формацијска места под редним бројем 29 до 64: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено прописано зва-ње; оригинал или оверена фотокопија сведочанства за сваки завршен разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком периоду је стечено радно иску-ство); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење надлежног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због по-вреде дужности из радног односа.

За формацијско место под редним бројем 29 потребно је доставити и оригинал или оверену фотокопију сертификата ECDL, а за формацијско место под редним бројем 31 потребан је оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за послове заштите од пожара.

4. За формацијско место под редним бројем 65: оригинал или оверена фотокопија сведо-чанства основне школе којом се потврђује захтевана стручна спрема; уверење о држа-вљанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); оригинал или оверене фотокопије исправа који-ма се доказује радно искуство ( решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење надле-жног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење надлежног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији, која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.


Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Вој-ске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица. Након реализације свих активности у селекцији, а пре фор-мирања листе за избор, наведеним кандидатима који испуњавају услове члана 125. Закона о Војсци Србије, укупно остварен број бодова увећава се за 5%.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у држав-ном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запо-сленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану на-кнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, поред осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о ко-јима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учини-ти сам. Наведену изјаву могуће је преузети у ВЗ „Мома Станојловић” – Батајница. Потпи-сану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе, како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављан-ству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месeци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су прило-жили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених под-носи решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређено.

- Изјава