Министарство одбране Републике Србије
 
31.08.2018.

Интерни конкурс за пријем кандидата на селективну обуку у Специјалну бригаду Војске СрбијеСпе­ци­јал­на бри­га­да Вој­ске Ср­би­је
рас­пи­су­је
ин­тер­ни КОН­КУРС
за при­јем кан­ди­да­та на се­лек­тив­ну обу­ку
 
 
 
I УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
 
            За при­јем кан­ди­да­та на се­лек­тив­ну обу­ку у Спе­ци­јал­ну бри­га­ду мо­гу кон­ку­ри­са­ти про­фе­си­о­нал­ни офи­ци­ри, под­о­фи­ци­ри и про­фе­си­о­нал­ни вој­ни­ци свих ро­до­ва и слу­жби из Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­ске Ср­би­је ко­ји ис­пу­ња­ва­ју сле­де­ће оп­ште и по­себ­не усло­ве:
 
а) оп­шти усло­ви:
 
 • да ис­пу­ња­ва­ју усло­ве про­пи­са­не од­ред­ба­ма чла­на 39. За­ко­на о Вој­сци Ср­би­је;
 • да су здрав­стве­но спо­соб­ни за вој­ну слу­жбу без огра­ни­че­ња;
 • да ни­су осу­ђи­ва­ни;
 
б) по­себ­ни усло­ви:
 
 • да ни­су ста­ри­ји од 28 го­ди­на;
 • да су он и чла­но­ви ње­го­ве уже по­ро­ди­це (брач­ни друг и де­ца) др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
 • да има­ју рад­но ис­ку­ство у Вој­сци од нај­ма­ње две го­ди­не;
 • да не­ма­ју не­га­тив­них слу­жбе­них оце­на и да су им по­след­ње две слу­жбе­не оце­не нај­ма­ње „вр­ло до­бар”;
 • да су пси­хо­фи­зич­ки здра­ви и спо­соб­ни за рад у је­ди­ни­ца­ма Спе­ци­јал­не бри­га­де, што се утвр­ђу­је на­ла­зом над­ле­жне вој­но­ле­кар­ске ко­ми­си­је, пси­хо­ло­шким те­сти­ра­њем за оба­вља­ње па­до­бран­ске слу­жбе, те­стом оп­ште кул­ту­ре и про­ве­ром фи­зич­ких спо­соб­но­сти;
 • да ис­пу­ња­ва­ју кри­те­ри­ју­ме без­бед­но­сне про­ве­ре;
 • да су пли­ва­чи.
 
 
II НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА:
 
 • кан­ди­да­ти под­но­се мол­бе за при­јем на се­лек­тив­ну обу­ку у Спе­ци­јал­ну бри­га­ду (ВП 8486 Пан­че­во) пре­ко сво­јих ма­тич­них ко­ман­ди;
 • уз мол­бу, кан­ди­да­ти оба­ве­зно при­ла­жу: крат­ку би­о­гра­фи­ју, из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них, уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству за ње­га и чла­но­ве ње­го­ве уже по­ро­ди­це, ове­ре­ни обра­зац КОЛП из про­грам­ског па­ке­та Ка­ИС, из­ја­ву да же­ли да оба­вља па­до­бран­ску слу­жбу, уве­ре­ње о из­вр­ше­ној про­ве­ри фи­зич­ких спо­соб­но­сти са на­ту­рал­ним по­ка­за­те­љи­ма и ми­шље­ње ко­ман­дан­та ран­га ба­та­љо­на или ви­шег ста­ре­ши­не;
 • по при­сти­за­њу мол­би и њи­хо­ве ана­ли­зе кан­ди­да­ти ко­ји за­до­во­ље оп­ште усло­ве кон­кур­са до­би­ће по­зив пре­ко прет­по­ста­вље­не ко­ман­де, са тач­ним да­ту­мом и вре­ме­ном ра­ди упу­ћи­ва­ња на ле­кар­ски пре­глед за па­до­бран­ца (пре­глед се ре­а­ли­зу­је на ВМИ Зе­мун, а по­зив пред­ста­вља ујед­но и упут­ни­цу за пре­глед); пре­глед тра­је 2 (два) да­на;
 • кан­ди­да­ти ко­ји бу­ду здрав­стве­но спо­соб­ни за па­до­бран­ца и ко­ји ис­пу­ња­ва­ју све усло­ве кон­кур­са, до­ла­зе на се­лек­тив­ну обу­ку (при­вре­ме­ни рад) у Спе­ци­јал­ну бри­га­ду (ВП 8486 Пан­че­во).
 
 
Кон­курс је отво­рен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.