Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
31.08.2018.

Interni konkurs za prijem kandidata na selektivnu obuku u Specijalnu brigadu Vojske SrbijeSpe­ci­jal­na bri­ga­da Voj­ske Sr­bi­je
ras­pi­su­je
in­ter­ni KON­KURS
za pri­jem kan­di­da­ta na se­lek­tiv­nu obu­ku
 
 
 
I USLO­VI KON­KUR­SA:
 
            Za pri­jem kan­di­da­ta na se­lek­tiv­nu obu­ku u Spe­ci­jal­nu bri­ga­du mo­gu kon­ku­ri­sa­ti pro­fe­si­o­nal­ni ofi­ci­ri, pod­o­fi­ci­ri i pro­fe­si­o­nal­ni voj­ni­ci svih ro­do­va i slu­žbi iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Voj­ske Sr­bi­je ko­ji is­pu­nja­va­ju sle­de­će op­šte i po­seb­ne uslo­ve:
 
a) op­šti uslo­vi:
 
 • da is­pu­nja­va­ju uslo­ve pro­pi­sa­ne od­red­ba­ma čla­na 39. Za­ko­na o Voj­sci Sr­bi­je;
 • da su zdrav­stve­no spo­sob­ni za voj­nu slu­žbu bez ogra­ni­če­nja;
 • da ni­su osu­đi­va­ni;
 
b) po­seb­ni uslo­vi:
 
 • da ni­su sta­ri­ji od 28 go­di­na;
 • da su on i čla­no­vi nje­go­ve uže po­ro­di­ce (brač­ni drug i de­ca) dr­ža­vlja­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je;
 • da ima­ju rad­no is­ku­stvo u Voj­sci od naj­ma­nje dve go­di­ne;
 • da ne­ma­ju ne­ga­tiv­nih slu­žbe­nih oce­na i da su im po­sled­nje dve slu­žbe­ne oce­ne naj­ma­nje „vr­lo do­bar”;
 • da su psi­ho­fi­zič­ki zdra­vi i spo­sob­ni za rad u je­di­ni­ca­ma Spe­ci­jal­ne bri­ga­de, što se utvr­đu­je na­la­zom nad­le­žne voj­no­le­kar­ske ko­mi­si­je, psi­ho­lo­škim te­sti­ra­njem za oba­vlja­nje pa­do­bran­ske slu­žbe, te­stom op­šte kul­tu­re i pro­ve­rom fi­zič­kih spo­sob­no­sti;
 • da is­pu­nja­va­ju kri­te­ri­ju­me bez­bed­no­sne pro­ve­re;
 • da su pli­va­či.
 
 
II NA­ČIN KON­KU­RI­SA­NjA:
 
 • kan­di­da­ti pod­no­se mol­be za pri­jem na se­lek­tiv­nu obu­ku u Spe­ci­jal­nu bri­ga­du (VP 8486 Pan­če­vo) pre­ko svo­jih ma­tič­nih ko­man­di;
 • uz mol­bu, kan­di­da­ti oba­ve­zno pri­la­žu: krat­ku bi­o­gra­fi­ju, iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih, uve­re­nje o dr­ža­vljan­stvu za nje­ga i čla­no­ve nje­go­ve uže po­ro­di­ce, ove­re­ni obra­zac KOLP iz pro­gram­skog pa­ke­ta Ka­IS, iz­ja­vu da že­li da oba­vlja pa­do­bran­sku slu­žbu, uve­re­nje o iz­vr­še­noj pro­ve­ri fi­zič­kih spo­sob­no­sti sa na­tu­ral­nim po­ka­za­te­lji­ma i mi­šlje­nje ko­man­dan­ta ran­ga ba­ta­ljo­na ili vi­šeg sta­re­ši­ne;
 • po pri­sti­za­nju mol­bi i nji­ho­ve ana­li­ze kan­di­da­ti ko­ji za­do­vo­lje op­šte uslo­ve kon­kur­sa do­bi­će po­ziv pre­ko pret­po­sta­vlje­ne ko­man­de, sa tač­nim da­tu­mom i vre­me­nom ra­di upu­ći­va­nja na le­kar­ski pre­gled za pa­do­bran­ca (pre­gled se re­a­li­zu­je na VMI Ze­mun, a po­ziv pred­sta­vlja ujed­no i uput­ni­cu za pre­gled); pre­gled tra­je 2 (dva) da­na;
 • kan­di­da­ti ko­ji bu­du zdrav­stve­no spo­sob­ni za pa­do­bran­ca i ko­ji is­pu­nja­va­ju sve uslo­ve kon­kur­sa, do­la­ze na se­lek­tiv­nu obu­ku (pri­vre­me­ni rad) u Spe­ci­jal­nu bri­ga­du (VP 8486 Pan­če­vo).
 
 
Kon­kurs je otvo­ren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.