Министарство одбране Републике Србије
 
01.05.2018.

Јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено времеГЕ­НЕ­РАЛ­ШТАБ ВОЈ­СКЕ СР­БИ­ЈЕ
Упра­ва за људ­ске ре­сур­се (Ј-1)
р а с п и с у ј е
ЈАВ­НИ КОН­КУРС
 
За при­јем у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу у свој­ству под­о­фи­ци­ра на нео­д­ре­ђе­но вре­ме:
 
У Коп­не­ну вој­ску
ла­бо­ра­то­риј­ски тех­ни­чар, 2 из­вр­ши­о­ца,
фар­ма­це­ут­ски тех­ни­чар, 2 из­вр­ши­о­ца.
 
УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
Оп­шти усло­ви кон­кур­са:
– да је пу­но­ле­тан др­жа­вља­нин Ре­пу­бли­ке Ср­би­је,
– да је здрав­стве­но и пси­хо­фи­зич­ки спо­со­бан за слу­жбу у Вој­сци Ср­би­је,
– да има од­го­ва­ра­ју­ћу струч­ну спре­му за фор­ма­циј­ско ме­сто за ко­је кон­ку­ри­ше,
– да му ра­ни­је ни­је пре­ста­јао рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну због те­же по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са,
– да ни­је осу­ђи­ван на ка­зну за­тво­ра од нај­ма­ње шест ме­се­ци,
– да ни­је ста­ри­ји од 35 го­ди­на,
– да је без­бед­но­сно про­ве­рен и да не­ма без­бед­но­сних смет­њи за при­јем у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
– да је од­слу­жио вој­ни рок са оруж­јем;
 
По­себ­ни усло­ви кон­кур­са:
за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 1:
– да има за­вр­ше­ну сред­њу ме­ди­цин­ску шко­лу, смер ла­бо­ра­то­риј­ски тех­ни­чар,
– да има по­ло­жен струч­ни ис­пит,
за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 2:
– да има за­вр­ше­ну сред­њу ме­ди­цин­ску шко­лу, смер фар­ма­це­ут­ски тех­ни­чар,
– да има по­ло­жен струч­ни ис­пит.
 
НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА:
 
Уз при­ја­ву на кон­курс, ко­ја тре­ба да са­др­жи основ­не лич­не по­дат­ке, адре­су и кон­такт те­ле­фон, на­гла­ше­но фор­ма­циј­ско ме­сто за ко­је под­но­се при­ја­ву и крат­ку би­о­гра­фи­ју, кан­ди­да­ти тре­ба да до­ста­ве сле­де­ћа до­ку­мен­та:
– из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них,
– уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству (ори­ги­нал, не ста­ри­је од шест ме­се­ци),
– до­каз о сте­че­ном обра­зо­ва­њу (фо­то­ко­пи­ја ди­пло­ме – уве­ре­ња о сте­че­ном обра­зо­ва­њу ове­ре­на у су­ду, оп­шти­ни или код јав­ног бе­ле­жни­ка),
– до­каз о по­ло­же­ном струч­ном ис­пи­ту,
– уве­ре­ње о ре­гу­ли­са­њу вој­не оба­ве­зе под оруж­јем (из­да­је Ре­ги­о­нал­ни цен­тар Ми­ни­стар­ства од­бра­не у ко­ме се ли­це во­ди у еви­ден­ци­ји),
– пот­пи­са­ну из­ја­ву о при­хва­та­њу рас­по­ре­да по по­тре­би слу­жбе на це­лој те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је (сво­је­руч­но пот­пи­са­на из­ја­ва),
– из­ја­ву ли­ца, ове­ре­ну код јав­ног бе­ле­жни­ка, да ни­је био за­по­слен у др­жав­ном ор­га­ну, од­но­сно да му у др­жав­ном ор­га­ну ни­је пре­ста­јао рад­ни од­нос због те­же по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са.
На­по­ме­на: Не­бла­го­вре­ме­не, не­до­пу­ште­не, не­ра­зу­мљи­ве или не­пот­пу­не при­ја­ве уз ко­је ни­су при­ло­же­ни сви по­треб­ни до­ка­зи у ори­ги­на­лу или фо­то­ко­пи­ји ове­ре­ној у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка, би­ће од­ба­че­не за­кључ­ком.
 
Од­ред­бом чла­на 9. и чла­на 103. За­ко­на о оп­штем управ­ном по­ступ­ку („Слу­жбе­ни гла­сни­ка РС”, број 18/2016) про­пи­са­но је, из­ме­ђу оста­лог, да у по­ступ­ку ко­ји се по­кре­ће по зах­те­ву стран­ке ор­ган мо­же да оства­ри увид, при­ба­вља и об­ра­ђу­је лич­не по­дат­ке о чи­ње­ни­ца­ма о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја ка­да је то нео­п­ход­но за од­лу­чи­ва­ње, осим ако стран­ка из­ри­чи­то из­ја­ви да ће по­дат­ке при­ба­ви­ти са­ма.
 
По­треб­но је да кан­ди­дат до­ста­ви из­ја­ву ко­јом се опре­де­љу­је за јед­ну од две мо­гућ­но­сти: да ор­ган при­ба­ви по­дат­ке о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја или да ће кан­ди­дат учи­ни­ти сам. Пот­пи­са­ну из­ја­ву нео­п­ход­но је до­ста­ви­ти уз на­пред на­ве­де­не до­ка­зе ка­ко би ор­ган мо­гао да­ље да по­сту­па.   
 
До­ку­мен­та о чи­ње­ни­ца­ма о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја су: из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них, уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству, уве­ре­ње од су­да и МУП-а да се про­тив ли­ца не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак, од­но­сно да ли­це ни­је осу­ђи­ва­но на ка­зну за­тво­ра у тра­ја­њу од нај­ма­ње 6 ме­се­ци и уве­ре­ње о ре­гу­ли­са­њу вој­не оба­ве­зе под оруж­јем.
 
Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја се не­ће вра­ћа­ти кан­ди­да­ти­ма.
 
При­ја­ве на кон­курс са на­ве­де­ним до­ку­мен­ти­ма до­ста­вља­ти пу­тем по­ште са на­зна­ком „за при­јем ли­ца по јав­ном кон­кур­су”, на адре­су:
 
Ко­ман­да Коп­не­не вој­ске
Трг кра­ља Алек­сан­дра бб,
18000 Ниш
 
Рок за под­но­ше­ње при­ја­ва на кон­курс је 30 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња.
 
Кан­ди­дат ко­ји је уче­ство­вао у из­бор­ном по­ступ­ку има пра­во да у ро­ку од 15 да­на од да­на при­је­ма од­лу­ке о из­бо­ру кан­ди­да­та из­ја­ви жал­бу, ако сма­тра да је у из­бор­ном по­ступ­ку би­ло не­пра­вил­но­сти ко­је би мо­гле ути­ца­ти на објек­тив­ност ње­го­вог ис­хо­да.
 
ИЗ­БОР КАН­ДИ­ДА­ТА ЗА ПО­ПУ­НУ ФОР­МА­ЦИЈ­СКИХ МЕ­СТА
 
Кан­ди­да­ти чи­је су при­ја­ве бла­го­вре­ме­не, до­пу­ште­не, ра­зу­мљи­ве, пот­пу­не (са при­ло­же­ним по­треб­ним до­ка­зи­ма) и ко­ји ис­пу­ња­ва­ју све усло­ве за фор­ма­циј­ско ме­сто за ко­је кон­ку­ри­шу би­ће по­зва­ни да уче­ству­ју у из­бор­ном по­ступ­ку.
  
Из­бор­ни по­сту­пак спро­ве­шће кон­курс­на ко­ми­си­ја, ко­ју фор­ми­ра над­ле­жни ста­ре­ши­на, сле­де­ћим ре­до­сле­дом:
– про­ве­ра фи­зич­ких спо­соб­но­сти кан­ди­да­та,
– раз­го­вор,
– те­сти­ра­ње пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та кан­ди­да­та.
 
Кан­ди­дат ће до­би­ти оба­ве­ште­ње од пред­сед­ни­ка кон­курс­не ко­ми­си­је о да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту где ће се ре­а­ли­зо­ва­ти ак­тив­но­сти у из­бор­ном по­ступ­ку, нај­ма­ње осам да­на пре ње­ног по­чет­ка. По­зи­ви и сва пи­сме­на до­ку­мен­та до­ста­вља­ју се кан­ди­да­ту на адре­су ко­ју на­ве­де у при­ја­ви за при­јем. Уко­ли­ко се кан­ди­дат не ода­зо­ве по­зи­ву ра­ди оба­вља­ња оп­штег ле­кар­ског пре­гле­да, про­ве­ре фи­зич­ке спо­соб­но­сти, пси­хо­ло­шке про­це­не и упу­ћи­ва­ња на ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ну про­це­ну, сма­тра­ће се да је од­у­стао од да­љег уче­шћа у из­бор­ном по­ступ­ку.
 
По­сту­пак из­бо­ра кан­ди­да­та спро­во­ди се по прин­ци­пу ели­ми­на­ци­је, та­ко да не­ис­пу­ња­ва­ње кри­те­ри­ју­ма на прет­ход­ној про­ве­ри – про­це­ни ис­кљу­чу­је упу­ћи­ва­ње на да­ље про­ве­ре – про­це­не.
 
Про­ве­ра фи­зич­ке спо­соб­но­сти са­сто­ји се из три ди­сци­пли­не: скле­ко­ви на тлу за два ми­ну­та, по­ди­за­ње тру­па за два ми­ну­та и тр­ча­ње на 2.400 ме­та­ра. За про­ве­ру фи­зич­ке спо­соб­но­сти кан­ди­да­ти су у оба­ве­зи да са со­бом по­не­су спорт­ску опре­му: па­ти­ке, тре­нер­ка – шорц, ма­ји­ца (соп­стве­ни из­бор).
 
Раз­го­вор са кан­ди­да­ти­ма ре­а­ли­зо­ва­ће кон­курс­на ко­ми­си­ја.
 
Те­сти­ра­ње пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та кан­ди­да­та ре­а­ли­зо­ва­ће се у над­ле­жној вој­но­здрав­стве­ној уста­но­ви, пре­ма рас­по­ре­ду ко­ји ће из­ра­ди­ти и о ко­ји­ма ће их ин­фор­ми­са­ти пред­сед­ник кон­курс­не ко­ми­си­је. На­ве­де­на про­це­на и про­ве­ра оба­ви­ће се на осно­ву стан­дар­ди­зо­ва­них те­сто­ва.
 
Ре­зул­та­те при­ја­вље­них кан­ди­да­та утвр­ди­ће кон­курс­на ко­ми­си­ја за при­јем у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу на осно­ву сле­де­ћих ме­ри­ла за из­бор:
про­сек оце­на за­вр­ше­не сред­ње шко­ле – до 50 бо­до­ва (про­из­вод оце­не и бро­ја 5);
про­ве­ра фи­зич­ке спо­соб­но­сти – до 20 бо­до­ва (про­из­вод ко­нач­не оце­не и бро­ја 4);
пси­хо­ло­шка про­це­на кан­ди­да­та – до 20 бо­до­ва (1. ка­те­го­ри­ја 20, 2. ка­те­го­ри­ја 10, 3. ка­те­го­ри­ја 0 бо­до­ва);
раз­го­вор – до 10 бо­до­ва (про­из­вод ко­нач­не оце­не и бро­ја 2).
 
Кан­ди­да­ти, ко­ји са нај­бо­љим ре­зул­та­том ис­пу­не ме­ри­ла за из­бор, би­ће упу­ће­ни на ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ну про­це­ну у над­ле­жну вој­но­здрав­стве­ну уста­но­ву, ра­ди оце­не спо­соб­но­сти за при­јем у про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу.
 
За кан­ди­да­те, уз њи­хо­ву пи­са­ну са­гла­сност, би­ће из­вр­ше­на без­бед­но­сна про­ве­ра ра­ди при­је­ма на рад у Вој­ску Ср­би­је, у скла­ду са Пра­вил­ни­ком о без­бед­но­сним про­ве­ра­ма ли­ца ко­је оба­вља Вој­но­бе­збед­но­сна аген­ци­ја.
 
При­ли­ком до­ла­ска на про­ве­ру оп­штих спо­соб­но­сти (оп­шти ле­кар­ски пре­глед и про­ве­ра фи­зич­ких спо­соб­но­сти), по­ред по­треб­не спорт­ске опре­ме, кан­ди­да­ти са со­бом оба­ве­зно но­се и лич­ну кар­ту.
 
Све евен­ту­ал­не тро­шко­ве пу­то­ва­ња до ка­сар­ни и вој­но­здрав­стве­них уста­но­ва, ра­ди ре­а­ли­за­ци­је се­лек­ци­је, пси­хо­ло­шке и ме­ди­цин­ско-здрав­стве­не про­це­не, као и евен­ту­ал­не тро­шко­ве сме­шта­ја и ис­хра­не сно­се кан­ди­да­ти ко­ји су се при­ја­ви­ли за по­пу­ну фор­ма­циј­ских ме­ста под­о­фи­ци­ра.
 
Све ин­фо­р­ма­ци­је ве­за­не за кон­курс мо­гу се до­би­ти на сај­ту Вој­ске Ср­би­је www.vs.rs или на те­ле­фон 018/509-427.