Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2018.

Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vremeGE­NE­RAL­ŠTAB VOJ­SKE SR­BI­JE
Upra­va za ljud­ske re­sur­se (J-1)
r a s p i s u j e
JAV­NI KON­KURS
 
Za pri­jem u pro­fe­si­o­nal­nu voj­nu slu­žbu u svoj­stvu pod­o­fi­ci­ra na neo­d­re­đe­no vre­me:
 
U Kop­ne­nu voj­sku
la­bo­ra­to­rij­ski teh­ni­čar, 2 iz­vr­ši­o­ca,
far­ma­ce­ut­ski teh­ni­čar, 2 iz­vr­ši­o­ca.
 
USLO­VI KON­KUR­SA:
Op­šti uslo­vi kon­kur­sa:
– da je pu­no­le­tan dr­ža­vlja­nin Re­pu­bli­ke Sr­bi­je,
– da je zdrav­stve­no i psi­ho­fi­zič­ki spo­so­ban za slu­žbu u Voj­sci Sr­bi­je,
– da ima od­go­va­ra­ju­ću struč­nu spre­mu za for­ma­cij­sko me­sto za ko­je kon­ku­ri­še,
– da mu ra­ni­je ni­je pre­sta­jao rad­ni od­nos u dr­žav­nom or­ga­nu zbog te­že po­vre­de du­žno­sti iz rad­nog od­no­sa,
– da ni­je osu­đi­van na ka­znu za­tvo­ra od naj­ma­nje šest me­se­ci,
– da ni­je sta­ri­ji od 35 go­di­na,
– da je bez­bed­no­sno pro­ve­ren i da ne­ma bez­bed­no­snih smet­nji za pri­jem u pro­fe­si­o­nal­nu voj­nu slu­žbu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane.
– da je od­slu­žio voj­ni rok sa oruž­jem;
 
Po­seb­ni uslo­vi kon­kur­sa:
za for­ma­cij­sko me­sto pod red­nim bro­jem 1:
– da ima za­vr­še­nu sred­nju me­di­cin­sku ško­lu, smer la­bo­ra­to­rij­ski teh­ni­čar,
– da ima po­lo­žen struč­ni is­pit,
za for­ma­cij­sko me­sto pod red­nim bro­jem 2:
– da ima za­vr­še­nu sred­nju me­di­cin­sku ško­lu, smer far­ma­ce­ut­ski teh­ni­čar,
– da ima po­lo­žen struč­ni is­pit.
 
NA­ČIN KON­KU­RI­SA­NjA:
 
Uz pri­ja­vu na kon­kurs, ko­ja tre­ba da sa­dr­ži osnov­ne lič­ne po­dat­ke, adre­su i kon­takt te­le­fon, na­gla­še­no for­ma­cij­sko me­sto za ko­je pod­no­se pri­ja­vu i krat­ku bi­o­gra­fi­ju, kan­di­da­ti tre­ba da do­sta­ve sle­de­ća do­ku­men­ta:
– iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih,
– uve­re­nje o dr­ža­vljan­stvu (ori­gi­nal, ne sta­ri­je od šest me­se­ci),
– do­kaz o ste­če­nom obra­zo­va­nju (fo­to­ko­pi­ja di­plo­me – uve­re­nja o ste­če­nom obra­zo­va­nju ove­re­na u su­du, op­šti­ni ili kod jav­nog be­le­žni­ka),
– do­kaz o po­lo­že­nom struč­nom is­pi­tu,
– uve­re­nje o re­gu­li­sa­nju voj­ne oba­ve­ze pod oruž­jem (iz­da­je Re­gi­o­nal­ni cen­tar Mi­ni­star­stva od­bra­ne u ko­me se li­ce vo­di u evi­den­ci­ji),
– pot­pi­sa­nu iz­ja­vu o pri­hva­ta­nju ras­po­re­da po po­tre­bi slu­žbe na ce­loj te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je (svo­je­ruč­no pot­pi­sa­na iz­ja­va),
– iz­ja­vu li­ca, ove­re­nu kod jav­nog be­le­žni­ka, da ni­je bio za­po­slen u dr­žav­nom or­ga­nu, od­no­sno da mu u dr­žav­nom or­ga­nu ni­je pre­sta­jao rad­ni od­nos zbog te­že po­vre­de du­žno­sti iz rad­nog od­no­sa.
Na­po­me­na: Ne­bla­go­vre­me­ne, ne­do­pu­šte­ne, ne­ra­zu­mlji­ve ili ne­pot­pu­ne pri­ja­ve uz ko­je ni­su pri­lo­že­ni svi po­treb­ni do­ka­zi u ori­gi­na­lu ili fo­to­ko­pi­ji ove­re­noj u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka, bi­će od­ba­če­ne za­ključ­kom.
 
Od­red­bom čla­na 9. i čla­na 103. Za­ko­na o op­štem uprav­nom po­stup­ku („Slu­žbe­ni gla­sni­ka RS”, broj 18/2016) pro­pi­sa­no je, iz­me­đu osta­log, da u po­stup­ku ko­ji se po­kre­će po zah­te­vu stran­ke or­gan mo­že da ostva­ri uvid, pri­ba­vlja i ob­ra­đu­je lič­ne po­dat­ke o či­nje­ni­ca­ma o ko­ji­ma se vo­di slu­žbe­na evi­den­ci­ja ka­da je to neo­p­hod­no za od­lu­či­va­nje, osim ako stran­ka iz­ri­či­to iz­ja­vi da će po­dat­ke pri­ba­vi­ti sa­ma.
 
Po­treb­no je da kan­di­dat do­sta­vi iz­ja­vu ko­jom se opre­de­lju­je za jed­nu od dve mo­guć­no­sti: da or­gan pri­ba­vi po­dat­ke o ko­ji­ma se vo­di slu­žbe­na evi­den­ci­ja ili da će kan­di­dat uči­ni­ti sam. Pot­pi­sa­nu iz­ja­vu neo­p­hod­no je do­sta­vi­ti uz na­pred na­ve­de­ne do­ka­ze ka­ko bi or­gan mo­gao da­lje da po­stu­pa.   
 
Do­ku­men­ta o či­nje­ni­ca­ma o ko­ji­ma se vo­di slu­žbe­na evi­den­ci­ja su: iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih, uve­re­nje o dr­ža­vljan­stvu, uve­re­nje od su­da i MUP-a da se pro­tiv li­ca ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak, od­no­sno da li­ce ni­je osu­đi­va­no na ka­znu za­tvo­ra u tra­ja­nju od naj­ma­nje 6 me­se­ci i uve­re­nje o re­gu­li­sa­nju voj­ne oba­ve­ze pod oruž­jem.
 
Kon­kurs­na do­ku­men­ta­ci­ja se ne­će vra­ća­ti kan­di­da­ti­ma.
 
Pri­ja­ve na kon­kurs sa na­ve­de­nim do­ku­men­ti­ma do­sta­vlja­ti pu­tem po­šte sa na­zna­kom „za pri­jem li­ca po jav­nom kon­kur­su”, na adre­su:
 
Ko­man­da Kop­ne­ne voj­ske
Trg kra­lja Alek­san­dra bb,
18000 Niš
 
Rok za pod­no­še­nje pri­ja­va na kon­kurs je 30 da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja.
 
Kan­di­dat ko­ji je uče­stvo­vao u iz­bor­nom po­stup­ku ima pra­vo da u ro­ku od 15 da­na od da­na pri­je­ma od­lu­ke o iz­bo­ru kan­di­da­ta iz­ja­vi žal­bu, ako sma­tra da je u iz­bor­nom po­stup­ku bi­lo ne­pra­vil­no­sti ko­je bi mo­gle uti­ca­ti na objek­tiv­nost nje­go­vog is­ho­da.
 
IZ­BOR KAN­DI­DA­TA ZA PO­PU­NU FOR­MA­CIJ­SKIH ME­STA
 
Kan­di­da­ti či­je su pri­ja­ve bla­go­vre­me­ne, do­pu­šte­ne, ra­zu­mlji­ve, pot­pu­ne (sa pri­lo­že­nim po­treb­nim do­ka­zi­ma) i ko­ji is­pu­nja­va­ju sve uslo­ve za for­ma­cij­sko me­sto za ko­je kon­ku­ri­šu bi­će po­zva­ni da uče­stvu­ju u iz­bor­nom po­stup­ku.
  
Iz­bor­ni po­stu­pak spro­ve­šće kon­kurs­na ko­mi­si­ja, ko­ju for­mi­ra nad­le­žni sta­re­ši­na, sle­de­ćim re­do­sle­dom:
– pro­ve­ra fi­zič­kih spo­sob­no­sti kan­di­da­ta,
– raz­go­vor,
– te­sti­ra­nje psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta kan­di­da­ta.
 
Kan­di­dat će do­bi­ti oba­ve­šte­nje od pred­sed­ni­ka kon­kurs­ne ko­mi­si­je o da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu gde će se re­a­li­zo­va­ti ak­tiv­no­sti u iz­bor­nom po­stup­ku, naj­ma­nje osam da­na pre nje­nog po­čet­ka. Po­zi­vi i sva pi­sme­na do­ku­men­ta do­sta­vlja­ju se kan­di­da­tu na adre­su ko­ju na­ve­de u pri­ja­vi za pri­jem. Uko­li­ko se kan­di­dat ne oda­zo­ve po­zi­vu ra­di oba­vlja­nja op­šteg le­kar­skog pre­gle­da, pro­ve­re fi­zič­ke spo­sob­no­sti, psi­ho­lo­ške pro­ce­ne i upu­ći­va­nja na me­di­cin­sko-zdrav­stve­nu pro­ce­nu, sma­tra­će se da je od­u­stao od da­ljeg uče­šća u iz­bor­nom po­stup­ku.
 
Po­stu­pak iz­bo­ra kan­di­da­ta spro­vo­di se po prin­ci­pu eli­mi­na­ci­je, ta­ko da ne­is­pu­nja­va­nje kri­te­ri­ju­ma na pret­hod­noj pro­ve­ri – pro­ce­ni is­klju­ču­je upu­ći­va­nje na da­lje pro­ve­re – pro­ce­ne.
 
Pro­ve­ra fi­zič­ke spo­sob­no­sti sa­sto­ji se iz tri di­sci­pli­ne: skle­ko­vi na tlu za dva mi­nu­ta, po­di­za­nje tru­pa za dva mi­nu­ta i tr­ča­nje na 2.400 me­ta­ra. Za pro­ve­ru fi­zič­ke spo­sob­no­sti kan­di­da­ti su u oba­ve­zi da sa so­bom po­ne­su sport­sku opre­mu: pa­ti­ke, tre­ner­ka – šorc, ma­ji­ca (sop­stve­ni iz­bor).
 
Raz­go­vor sa kan­di­da­ti­ma re­a­li­zo­va­će kon­kurs­na ko­mi­si­ja.
 
Te­sti­ra­nje psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta kan­di­da­ta re­a­li­zo­va­će se u nad­le­žnoj voj­no­zdrav­stve­noj usta­no­vi, pre­ma ras­po­re­du ko­ji će iz­ra­di­ti i o ko­ji­ma će ih in­for­mi­sa­ti pred­sed­nik kon­kurs­ne ko­mi­si­je. Na­ve­de­na pro­ce­na i pro­ve­ra oba­vi­će se na osno­vu stan­dar­di­zo­va­nih te­sto­va.
 
Re­zul­ta­te pri­ja­vlje­nih kan­di­da­ta utvr­di­će kon­kurs­na ko­mi­si­ja za pri­jem u pro­fe­si­o­nal­nu voj­nu slu­žbu na osno­vu sle­de­ćih me­ri­la za iz­bor:
pro­sek oce­na za­vr­še­ne sred­nje ško­le – do 50 bo­do­va (pro­iz­vod oce­ne i bro­ja 5);
pro­ve­ra fi­zič­ke spo­sob­no­sti – do 20 bo­do­va (pro­iz­vod ko­nač­ne oce­ne i bro­ja 4);
psi­ho­lo­ška pro­ce­na kan­di­da­ta – do 20 bo­do­va (1. ka­te­go­ri­ja 20, 2. ka­te­go­ri­ja 10, 3. ka­te­go­ri­ja 0 bo­do­va);
raz­go­vor – do 10 bo­do­va (pro­iz­vod ko­nač­ne oce­ne i bro­ja 2).
 
Kan­di­da­ti, ko­ji sa naj­bo­ljim re­zul­ta­tom is­pu­ne me­ri­la za iz­bor, bi­će upu­će­ni na me­di­cin­sko-zdrav­stve­nu pro­ce­nu u nad­le­žnu voj­no­zdrav­stve­nu usta­no­vu, ra­di oce­ne spo­sob­no­sti za pri­jem u pro­fe­si­o­nal­nu voj­nu slu­žbu.
 
Za kan­di­da­te, uz nji­ho­vu pi­sa­nu sa­gla­snost, bi­će iz­vr­še­na bez­bed­no­sna pro­ve­ra ra­di pri­je­ma na rad u Voj­sku Sr­bi­je, u skla­du sa Pra­vil­ni­kom o bez­bed­no­snim pro­ve­ra­ma li­ca ko­je oba­vlja Voj­no­be­zbed­no­sna agen­ci­ja.
 
Pri­li­kom do­la­ska na pro­ve­ru op­štih spo­sob­no­sti (op­šti le­kar­ski pre­gled i pro­ve­ra fi­zič­kih spo­sob­no­sti), po­red po­treb­ne sport­ske opre­me, kan­di­da­ti sa so­bom oba­ve­zno no­se i lič­nu kar­tu.
 
Sve even­tu­al­ne tro­ško­ve pu­to­va­nja do ka­sar­ni i voj­no­zdrav­stve­nih usta­no­va, ra­di re­a­li­za­ci­je se­lek­ci­je, psi­ho­lo­ške i me­di­cin­sko-zdrav­stve­ne pro­ce­ne, kao i even­tu­al­ne tro­ško­ve sme­šta­ja i is­hra­ne sno­se kan­di­da­ti ko­ji su se pri­ja­vi­li za po­pu­nu for­ma­cij­skih me­sta pod­o­fi­ci­ra.
 
Sve in­fo­r­ma­ci­je ve­za­ne za kon­kurs mo­gu se do­bi­ti na saj­tu Voj­ske Sr­bi­je www.vs.rs ili na te­le­fon 018/509-427.