Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2018.

Интерни конкурс за пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеникаГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ИНТЕРНИ КОНКУРС

За пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеника у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време


I Назив организационе јединице Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места:

Управа за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије

Радно место које се попуњавa:
1. деловођа-оператер код Војнодисциплинског тужиоца Нови Сад, ЕС 63201, ССС, група рад-ног места 08 и 550 бодова, место службовања Нови Сад, 1 извршилац.

Услов:
– 4. степен стручне спреме (гимназија, правно-биротехничка, економска или средња школа информатичке струке).
– положен модул 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.

II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлу-ком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републи-ци Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укуп-ног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова).

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су прило-жени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.

Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.


Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност, биће из-вршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће о изборном поступку.

Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.

III Место рада: Нови Сад.

IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Марина Срећковић, телефон: 011/2064-334, војни локал: 290-334.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: редовним путем преко својих је-диница за ВП 1084 Београд, Незнаног јунака 38, Бањица, 11000 Београд, са назнаком „за интерни конкурс”.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, e-mail адреса, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
–    оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује захтевана стручна спре-ма,
–    оригинал или оверену фотокопију сведочанства за сваки завршен разред средње школe,
–    оригинал или оверену фотокопију сертификата о положеном 3, 4, 6 и 7 модулу по ECDL стандарду,
–    попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди јединице у којој се кандидат налази у служби) и
–    картон основних личних података (КОЛП).

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

VIII Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују професионална војна лица и државни службеници, односно намештеници из Министарства одбране Републике Србије.Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају усло-ве конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице поги-нулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица по-вреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припад-ника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.

Интерни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Овај оглас објављује се и на веб-страници Министарства одбране.