Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2018.

Interni konkurs za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenikaGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)

r a s p i s u j e

INTERNI KONKURS

Za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika u svojstvo vojnih službenika i vojnih nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme


I Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se popunjavaju formacijska mesta:

Uprava za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije

Radno mesto koje se popunjava:
1. delovođa-operater kod Vojnodisciplinskog tužioca Novi Sad, ES 63201, SSS, grupa rad-nog mesta 08 i 550 bodova, mesto službovanja Novi Sad, 1 izvršilac.

Uslov:
– 4. stepen stručne spreme (gimnazija, pravno-birotehnička, ekonomska ili srednja škola informatičke struke).
– položen modul 3, 4, 6 i 7 po ECDL standardu.

II Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlu-kom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republi-ci Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a koji obuhvataju prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukup-nog broja bodova), psihološku procenu kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova).

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su prilo-ženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.


Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost, biće iz-vršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.

Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće o izbornom postupku.

Kandidati koji uđu u najuži izbor pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

III Mesto rada: Novi Sad.

IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Marina Srećković, telefon: 011/2064-334, vojni lokal: 290-334.

VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: redovnim putem preko svojih je-dinica za VP 1084 Beograd, Neznanog junaka 38, Banjica, 11000 Beograd, sa naznakom „za interni konkurs”.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
–    original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna spre-ma,
–    original ili overenu fotokopiju svedočanstva za svaki završen razred srednje škole,
–    original ili overenu fotokopiju sertifikata o položenom 3, 4, 6 i 7 modulu po ECDL standardu,
–    popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (tražiti u komandi jedinice u kojoj se kandidat nalazi u službi) i
–    karton osnovnih ličnih podataka (KOLP).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

VIII Lica koja imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju profesionalna vojna lica i državni službenici, odnosno nameštenici iz Ministarstva odbrane Republike Srbije.Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju uslo-ve konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice pogi-nulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica po-vreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripad-nika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.

Interni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
Ovaj oglas objavljuje se i na veb-stranici Ministarstva odbrane.