Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2018.

Интерни конкурс за пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеникаГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеника у својство војних службеника и намештеника у радни однос на неодређено време


I Назив организационе јединице Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места:

Технички опитни центар Управе за планирање и развој (Ј-5) Генералштаба Војске Срби-је, место службовања Никинци:

Радна места која се попуњавају:
1.    виши технички сарадник, ССС – 1 извршилац,
2.    руковалац парних котлова са ручним ложењем, КВ – 1 извршилац,
3.    чувар противпожарац, КВ – 1 извршилац.

Услови:
за радно место на редном броју 1:
– средња школа општег смера (IV степен);

За радно место на редном броју 2:
– III степен стручне спреме општег смера;

За радно место на редном броју 3:
– III степен стручне спреме општег смера.


II Изборни поступак

Заједничко за сва радна места: У изборном поступку биће примењени критеријуми прописа-ни Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је прописа-но за пријем на радно место (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова).

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су прило-жени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.

Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.

Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност биће из-вршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће о изборном поступку.

Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.

III Meсто рада: Никинци

IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Велимир Ћосовић, телефон 011/3401-069 или војни локал 39-069.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: редовним путем преко својих је-диница за ВП 2342 Београд, Војводе Степе 445, 11000 Београд, са назнаком „за интерни кон-курс”.

VII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, е-mail адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биогра-фије прилажу и следеће:
–    диплома којом се потврђује захтевана стручна спрема,
–    сведочанства за завршен сваки разред средње школе,
–    сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова (само за радно место на редном броју 2),
–    попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди јединице у којој се кандидати налазе у служби),
–    картон основних личних података (КОЛП).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

VIII Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују професионална војна лица и државни службеници и односно намештеници из Министарства одбране Републике Србије.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају усло-ве конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице поги-нулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица по-вреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припад-ника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.

Интерни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Овај оглас објављује се и на веб-страници Министарства одбране.