Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2018.

Interni konkurs za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenikaGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)

r a s p i s u j e

INTERNI KONKURS

za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika u svojstvo vojnih službenika i nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme


I Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se popunjavaju formacijska mesta:

Tehnički opitni centar Uprave za planiranje i razvoj (J-5) Generalštaba Vojske Srbi-je, mesto službovanja Nikinci:

Radna mesta koja se popunjavaju:
1.    viši tehnički saradnik, SSS – 1 izvršilac,
2.    rukovalac parnih kotlova sa ručnim loženjem, KV – 1 izvršilac,
3.    čuvar protivpožarac, KV – 1 izvršilac.

Uslovi:
za radno mesto na rednom broju 1:
– srednja škola opšteg smera (IV stepen);

Za radno mesto na rednom broju 2:
– III stepen stručne spreme opšteg smera;

Za radno mesto na rednom broju 3:
– III stepen stručne spreme opšteg smera.


II Izborni postupak

Zajedničko za sva radna mesta: U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisa-ni Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a koji obuhvataju prosek ocena sa nivoa školovanja koje je propisa-no za prijem na radno mesto (40% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova).

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su prilo-ženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta, kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.

Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost biće iz-vršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.

Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće o izbornom postupku.

Kandidati koji uđu u najuži izbor pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

III Mesto rada: Nikinci

IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Velimir Ćosović, telefon 011/3401-069 ili vojni lokal 39-069.

VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: redovnim putem preko svojih je-dinica za VP 2342 Beograd, Vojvode Stepe 445, 11000 Beograd, sa naznakom „za interni kon-kurs”.

VII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biogra-fije prilažu i sledeće:
–    diploma kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema,
–    svedočanstva za završen svaki razred srednje škole,
–    sertifikat ili uverenje o osposobljenosti za poslove rukovaoca parnih kotlova (samo za radno mesto na rednom broju 2),
–    popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (tražiti u komandi jedinice u kojoj se kandidati nalaze u službi),
–    karton osnovnih ličnih podataka (KOLP).

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

VIII Lica koja imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju profesionalna vojna lica i državni službenici i odnosno nameštenici iz Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju uslo-ve konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice pogi-nulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica po-vreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripad-nika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.

Interni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.

Ovaj oglas objavljuje se i na veb-stranici Ministarstva odbrane.