Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2018.

Интерни конкурс за пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеника
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е
ИНТЕРНИ КОНКУРС


За пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеника у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

I. Назив организационе јединице Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места:

Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије

Формацијска места која се попуњавају:

1. чувар – водич паса, КВ – 1 извршилац,
2. техничар за електронска средства, ССС – 1 извршилац,
3. електромеханичар за возила точкаше – возач, ВКВ – 1 извршилац.

Услови:
радно место на редном броју 1:
–    завршена средња школа (3. степен),
радно место на редном броју 2:
– завршен 4. степен стручне спреме електротехнике или телекомуникације,
радно место на редном броју 3:
– завршен ВКВ степен стручне спреме електроструке и
– возачка дозвола „Б” и „Ц” категорије.

II Заједничко за сва формацијска места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укуп-ног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова).

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су прило-жени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.

Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.

Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност биће из-вршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће о изборном поступку.

Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.


III Место рада: на редном броју 1 – Ниш, на редном броју 2 и 3 – Београд.

IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече од наред-ног дана од дана оглашавања интерног конкурса у магазину „Одбрана”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Сања Баста, теле-фон: 011/3603-546.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: поштом на адресу ВП 5542 Бео-град, Рашка 2, 11000 Београд, са назнаком „за интерни конкурс”; лична достава пријава може се извршити на деловодство ВП 5542 Београд, Рашка 2, Београд.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, e-mail адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биогра-фије прилажу и следеће:

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
– оригинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе;
– оригинал или оверена фотокопија возачке дозволе за Б и Ц категорију (само за формацијско место под редним бројем 3);
– попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у ко-манди јединице у којој се кандидат налази у служби);
– картон основних личних података (КОЛП).


VIII Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују професионална војна лица или државни службени-ци, односно намештеници из Министарства одбране Републике Србије.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају усло-ве конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице поги-нулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица по-вреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припад-ника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.

Интерни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране. Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства одбране Републике Србије и у магазину „Одбрана”.