Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2018.

Interni konkurs za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)

r a s p i s u j e
INTERNI KONKURS


Za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika u svojstvo vojnih službenika i vojnih nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme

I. Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se popunjavaju formacijska mesta:

Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije

Formacijska mesta koja se popunjavaju:

1. čuvar – vodič pasa, KV – 1 izvršilac,
2. tehničar za elektronska sredstva, SSS – 1 izvršilac,
3. elektromehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV – 1 izvršilac.

Uslovi:
radno mesto na rednom broju 1:
–    završena srednja škola (3. stepen),
radno mesto na rednom broju 2:
– završen 4. stepen stručne spreme elektrotehnike ili telekomunikacije,
radno mesto na rednom broju 3:
– završen VKV stepen stručne spreme elektrostruke i
– vozačka dozvola „B” i „C” kategorije.

II Zajedničko za sva formacijska mesta:

Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a koji obuhvataju prosek ocena sa nivoa školovanja koje je propisano za prijem na radno mesto (40% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (40% od ukup-nog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova).

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su prilo-ženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.

Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.

Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost biće iz-vršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.

Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće o izbornom postupku.

Kandidati koji uđu u najuži izbor pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.


III Mesto rada: na rednom broju 1 – Niš, na rednom broju 2 i 3 – Beograd.

IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje da teče od nared-nog dana od dana oglašavanja internog konkursa u magazinu „Odbrana”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Sanja Basta, tele-fon: 011/3603-546.

VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: poštom na adresu VP 5542 Beo-grad, Raška 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za interni konkurs”; lična dostava prijava može se izvršiti na delovodstvo VP 5542 Beograd, Raška 2, Beograd.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biogra-fije prilažu i sledeće:

– original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
– original ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole;
– original ili overena fotokopija vozačke dozvole za B i C kategoriju (samo za formacijsko mesto pod rednim brojem 3);
– popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (tražiti u ko-mandi jedinice u kojoj se kandidat nalazi u službi);
– karton osnovnih ličnih podataka (KOLP).


VIII Lica koja imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju profesionalna vojna lica ili državni službeni-ci, odnosno nameštenici iz Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju uslo-ve konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice pogi-nulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica po-vreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripad-nika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.

Interni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane. Ovaj oglas objavljuje se na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije i u magazinu „Odbrana”.