Министарство одбране Републике Србије
 
15.03.2018.

Интерни конкурс за пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеника
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС
 
за пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеника у својство војних службеника и намештеника у радни однос на неодређено време
 
 
I  Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места:
 
Технички опитни центар Управе за планирање и развој (Ј-5) Генералштаба Војске Србије, место службовања Никинци:
 
Радна места која се попуњавају:
Виши технички сарадник, ССС - 1 извршилац,
Руковалац парних котлова са ручним ложењем, КВ – 1 извршилац
Чувар противпожарац, КВ - 1 извршилац
 
Услови:
За радно место на редном броју 1:
средња школа општег смера (IV степен),
 
За радно место на редном броју 2:
III степен стручне спреме општег смера,
 
За радно место на редном броју 3:
III степен стручне спреме општег смера,
 
 
II  Изборни поступак
 
Заједничко за сва радна места: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова).
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора, кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће о изборном поступку.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.
 
III Meсто рада: Никинци
 
IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ћосовић Велимир, телефон 011/3401-069 или војни локал 39-069.

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: 
 
Редовним путем преко својих јединица за ВП 2342 Београд, Војводе Степе 445, 11000 Београд, са назнаком „за интерни конкурс“.
 
VII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, е-mail адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
диплома којом се потврђује захтевана стручна спрема,
сведочанства за завршен сваки разред средње школе,
сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова (само за радно место на редном броју 2.),
попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (исти  тражити у команди јединице у којој се кандидати налазе у служби),
картон основних личних података (КОЛП).
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
VIII Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују професионална војна лица и државни службеници и односно намештеници из Министарства одбране Републике Србије. 
 
Напомене: 


Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.


Овај оглас објављује се и на web страници Министарства одбране.