Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.03.2018.

Interni konkurs za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenikaNACRT
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI KONKURS
 
za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika u svojstvo vojnih službenika i nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme
 
 
I  Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se vrši popuna formacijskih mesta:
 
Tehnički opitni centar Uprave za planiranje i razvoj (J-5) Generalštaba Vojske Srbije, mesto službovanja Nikinci:
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
Viši tehnički saradnik, SSS - 1 izvršilac,
Rukovalac parnih kotlova sa ručnim loženjem, KV – 1 izvršilac
Čuvar protivpožarac, KV - 1 izvršilac
 
Uslovi:
Za radno mesto na rednom broju 1:
srednja škola opšteg smera (IV stepen),
 
Za radno mesto na rednom broju 2:
III stepen stručne spreme opšteg smera,
 
Za radno mesto na rednom broju 3:
III stepen stručne spreme opšteg smera,
 
 
II  Izborni postupak
 
Zajedničko za sva radna mesta: U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a koji obuhvataju prosek ocena sa nivoa školovanja koje je propisano za prijem na radno mesto (40% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova).
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta, kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora, kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće o izbornom postupku.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
 
III Mesto rada: Nikinci
 
IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana“.

V  Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Ćosović Velimir, telefon 011/3401-069 ili vojni lokal 39-069.

VI  Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: 
 
Redovnim putem preko svojih jedinica za VP 2342 Beograd, Vojvode Stepe 445, 11000 Beograd, sa naznakom „za interni konkurs“.
 
VII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: 
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
diploma kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema,
svedočanstva za završen svaki razred srednje škole,
sertifikat ili uverenje o osposobljenosti za poslove rukovaoca parnih kotlova (samo za radno mesto na rednom broju 2.),
popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (isti  tražiti u komandi jedinice u kojoj se kandidati nalaze u službi),
karton osnovnih ličnih podataka (KOLP).
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
 
VIII Lica koja imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju profesionalna vojna lica i državni službenici i odnosno nameštenici iz Ministarstva odbrane Republike Srbije. 
 
Napomene: 


Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.


Ovaj oglas objavljuje se i na web stranici Ministarstva odbrane.